Scroll ned ...

Lokal, nær og personlig


God personlig service

Visjon, forretningsidé og strategier

Vår visjon og forretningsidè gir oss et stort ansvar overfor våre kunder. For å etterleve vår visjon og forretningsidè må vi stadig forbedre oss og være i forkant av markedets og kundenes behov.

2016 i tall

Resultat mill. nok
Resultat etter skatt mill. nok
Egenkapitalbevisemisjon mill. nok
Nye kunder
Bente
Haraldson Syre
Administrerende banksjef

Fortsatt «Lokal, nær og personlig»

2016 er nå lagt bak oss, og for meg var dette et spesielt år – mitt første år som adm. banksjef for Haugesund Sparebank. Da er det veldig gledelig at Haugesund Sparebank har lagt bak seg et nytt år med et godt resultat, god utvikling og fortsatt god tilstrømning av kunder.

I 2016 kom banken ut med et årsresultat etter skatt på 71 millioner kroner. Forvaltningskapitalen ble ytterligere styrket og utgjorde ved utgangen av året 9,6 milliarder kroner. Banken har en kapitaldekning på 21,11 prosent, mens den rene kjernekapitalprosenten er på 16,98. Dette er høyere en bankens måltall og over myndighetenes krav. Dette er dermed ett år vi kan si oss veldig godt fornøyd med.

I 2016 gikk banken ut i lokalmarkedet for å hente inn kapital i form av eierandelskapital på 125 millioner kroner. Bakgrunnen for innhenting av kapital var for å være forberedt på stadig strengere regulatoriske krav til kapitaldekning, ønske om fortsatt vekst og utvikling for det lokale næringslivet og lokalt engasjement. Det var veldig gledelig å se den store oppslutningen om banken og ønske fra lokale investorer om å bli deleiere i banken. Engasjementet fra investorene ga banken solid og god mulighet til å bidra til vekst lokalt, både for næringslivet og personmarkedet.

Selv om Haugesund Sparebank er en selvstendig og lokalstyrt sparebank påvirkes banken, som resten av finansnæringen, av globalisering. I en verden som er uforutsigbar, og som har blitt mer uforutsigbar etter finanskrisen, vil næringen stå overfor mange endringer fremover.

Les mer

Utlån og innskudd

% Utlån / Vekst
% Innskudd / Vekst

Hovedtall

Beløp i hele 1.000 kroner

RESULTATREGNSKAP 2016 2015
1.000 kr. % 1.000 kr. %
Renteinntekter og lignende inntekter 287 758 3,01 323 283 3,53
Rentekostnader og lignende kostnader 112 670 1,18 153 149 1,67
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 175 088 1,83 170 134 1,86
Utbytte 14 747 0,15 6 440 0,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 38 924 0,41 42 543 0,47
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4 287 0,04 4 309 0,05
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer 4 789 0,05 -4 307 -0,05
Andre driftsinntekter 3 228 0,03 3 162 0,03
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER 57 401 0,60 43 529 0,47
SUM DRIFTSINNTEKTER 232 489 2,43 213 663 2,33
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 38 842 0,41 50 391 0,55
Administrasjonskostnader 37 742 0,39 39 088 0,43
Ordinære avskrivninger 6 933 0,07 7 040 0,08
Andre driftskostnader 18 476 0,19 16 741 0,18
SUM DRIFTSKOSTNADER 101 993 1,06 113 260 1,24
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 130 496 1,37 100 403 1,09
 – tap på utlån, garantier mv. 38 221 0,40 33 174 0,36
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 92 275 0,97 67 229 0,73
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler 0 0,00 -30 0,00
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 92 275 0,97 67 199 0,73
Skatt på ordinært resultat 21 260 0,22 18 068 0,20
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 71 015 0,75 49 131 0,53
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 9 573 297 9 145 849

 

Les mer

Årsberetning

Et godt år

Haugesund Sparebank sitt resultat før skatt for 2016 utgjør 92,3 millioner kroner hvorav det er avsatt 21,3 millioner kroner til skatt.

Den økonomiske situasjonen

2016 var et år preget av store omveltninger på den politiske scenen. Med blant annet «Brexit» går den globale økonomien en mer usikker fremtid i møte. For Norges del ble utviklingen spesielt preget av den pågående omstillingsprosessen som var en sentral årsak til at veksten endte på det svakeste siden finanskrisen.

Utviklingen i finansmarkedene

Den innenlandske kredittveksten har ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå samlet sett fortsatt den svakt nedadgående tendensen fra 2015 også gjennom 2016.

Renteutviklingen

Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Norges Banks hovedstyre besluttet i siste rentemøte i desember 2016 å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Forvaltningskapitalen

Haugesund Sparebanks forvaltningskapital var ved utgangen av 2016 på 9.553,5 millioner kroner. Dette er en økning på 280,1 millioner kroner eller 3 prosent det siste året.

Innskudd/dagligbank

Ved utgangen av 2016 utgjorde Haugesund Sparebanks samlede innskudd fra kunder 7.745,9 millioner kroner. Dette er en økning på 406 millioner kroner eller 5,5 prosent fra året før.

Utlån og garantier

Haugesund Sparebanks bokførte brutto utlån utgjorde 7.924,2 millioner kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 6,3 prosent i 2016. Risikoprofilen i bankens utlånsportefølje er omtrent uendret i forhold til 2015.

Tall fra kommunene hvor banken har kontor

Utviklingen for banken i alle kommuner der banken har kontor har vært god.

Verdipapirer

Netto er det i 2016 bokført oppskrivninger grunnet verdiøkning på bankens beholdning av sertifikater og obligasjoner som er omløpsmidler med 4,1 millioner kroner, mot et tap på 6,3 millioner kroner i 2015.

Resultatregnskap

Bankens driftsresultat før skatt for 2016 utgjør 92,3 millioner kroner eller 0,97 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2015 var på 67,2 millioner kroner eller 0,73 prosent.

Ansvarlig kapital og soliditet

Bankens kapitaldekning pr. 31.12.2016 framgår av note 6d. Tellende ansvarlig kapital er på 1.199,0 millioner kroner, hvorav kjernekapitalen utgjør 1.074,2 millioner kroner og tilleggskapitalen 124,8 millioner kroner.

Virksomhetsstyring

Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse danner grunnlaget for virksomhetsstyringen i Haugesund Sparebank. Virksomhetsstyring er alle de aktivitetene banken utfører for å styre gjennomføringen av strategier på en best mulig måte.

Risikostyring

Risikostyring er blitt en stadig viktigere del av den strategiske styringen av banken. Målet med risikostyringen er å oppnå en høyest mulig avkastning for kunder og banken, samtidig som bankens risikoer skal holdes innenfor et akseptabelt risikonivå.

Personale, helse, miljø og sikkerhet

Ved utgangen av 2016 hadde banken 70 fast ansatte i ordinær bankvirksomhet, hvorav 12 arbeider på deltid. Dette utgjør tilsammen 66,5 årsverk, en reduksjon på 0,5 årsverk fra forrige årsskifte. Det er utført 68 årsverk i løpet av året, en reduksjon på 1 årsverk. Banken har for øvrig ansatt kantinemedarbeider, 5 renholdsansatte og vaktmester, som tilsammen utfører vel 2 årsverk.

Likestilling/diskriminering

Banken har løpende fokus på likestilling og følgende er inntatt i bankens bedriftsavtale:

Samfunnsansvar

Bankens samfunnsansvar har et sterkt fokus i styret. Banken har styrket arbeidet med å utvikle rutiner og retningslinjer for å bevisstgjøre og konkretisere bankens rolle knyttet til samfunnsansvar i enda sterkere grad.

Framtiden

Konjunkturnedgangen, som i stor grad var en følge av fall i etterspørselen fra og sysselsettingen i petroleumsnæringen, har nå vart i over to år.

Hjertelig takk

Styret vil rette en hjertelig takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og god oppslutning om banken i 2016. Styret vil også takke alle ansatte og tillitsvalgte for god og svært positiv innsats for Haugesund Sparebank i 2016, og for utmerket samarbeid.

Regnskap 2016

Resultatregnskap

Eiendeler

Gjeld og egenkapital

Kontantstrømoppstilling

Revisjonsberetning

Resultatanalyse 2012 – 2016

Balanseutvikling 2012 – 2016

Noter til regnskapet

Organisasjon

Organisasjonskart

Administrasjonen

Forstanderskap og tillitsvalgte