Note 1

 

Generelle regnskapsprinsipper

Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Regnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker. Utlån er vurdert i henhold til utlånsforskriften med utgangspunkt i IAS 39.

Forskriften om årsregnskap for banker er endret vedrørende føring av pensjonskostnader og forpliktelser, og fra og med 1. januar 2015 var det krav om at pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser innregnes i samsvar med IAS 19. IAS 19 tillater ikke korridormetoden brukt for regnskapsføring av aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap skal nå bokføres direkte mot egenkapitalen i den perioden de oppstår.

Banken har pr. halvårsskiftet i 2016 gått over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for alle ansatte som hadde ytelsespensjon, med unntak av noen få langtidssykemeldte som fortsatt har ytelsespensjon. Dette har medført tilbakeføring og inntektsføring av tidligere påløpte pensjonsforpliktelser, mens aktuarielle tap er ført mot bankens egenkapital. Virkningene av overgangen fremgår av note 6 ansvarlig kapital og note 8.c pensjonsforpliktelser.

Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter, med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Generelt kan det likevel opplyses at som virkelig verdi er observerbar markedsverdi benyttet. Gjeldsposter er oppført med pålydende verdi.

Alle tall er oppgitt i 1.000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet.

 

1.a. Valuta – valutaomregningsregler – valutarisiko

Bankens virksomhet på valutaområdet er begrenset til ordinær betalingsformidling og garantier overfor kunders valutalån. Banken har heller ikke andre fordringer eller gjeld i utenlandsk valuta, utover en liten kontantkasse og enkelte mindre uavregnede beløp relatert til ordinær betalingsformidling overfor utlandet. Beholdninger, fordringer og gjeld i valuta blir omregnet til norske kroner etter midtkursen ved utgangen av regnskapsåret. Valutarisikoen pr. årsskiftet og gjennom året regnes som ubetydelig. Vedrørende garantier overfor långiver for valutalån til bankens kunder vises det til note 9.d. Kurssvingninger på valuta representerer en risiko for våre kunder, men banken har tatt høyde for dette i kundeavtalene og i tapsvurderingene for de av kundene hvor kursutviklingen har gitt negative utslag.

Løpende inntekter og utgifter i valuta er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppstod. Netto urealiserte gevinster eller tap er resultatført.

 

1.b. Finansielle instrumenter – finansielle derivater – rente- og valutainstrumenter. Handelsportefølje

Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater.

Finansielle instrumenter på balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater, samt andre pengemarkedsinstrumenter.  Banken skal i henhold til vedtatt policy ikke involvere seg i andre finansielle derivater enn eventuelt renteswapper for å redusere bankens renterisiko. Prinsippene for å klassifisere finansielle instrumenter som markedsbaserte finansielle omløpsmidler er basert på to forhold:

 • intensjonen med anskaffelse må være kortsiktig eie (trading-virksomhet)
 • posten må kunne omsettes i et marked (børs) som gjør trading-aktivitet mulig. Pr. 31.12.2016 er ingen del av bankens finansielle omløpsmidler vurdert som markedsbaserte finansielle omløpsmidler/ handelsportefølje. Notekravene for utlån og finansielle instrumenter følger IFRS 7 fra og med 2009, men vurderingsreglene følger fortsatt norsk regnskapslov og årsregnskapsforskriften. Utlånene vurderes i henhold til IAS 39, og bokført verdi (amortisert kost) antas å være tilnærmet lik virkelig verdi. Det samme vurderes å gjelde også for bankens beholdning av fastrentelån, idet rentebindingstiden på disse er relativ kort, i snitt ca. 1,75 år. Volumene er dessuten små, ca. 245,8 millioner kroner. Ellers er det i de aktuelle noter gitt opplysninger om virkelig verdi (markedsverdi) i den grad disse er tilgjengelige. Det er ikke foretatt egne beregninger av virkelig verdi for noen finansielle eiendeler, idet bokført verdi for andre finansielle eiendeler i hovedsak antas å stemme godt med virkelig verdi.

 

1.c. Periodisering – Inntektsføring/ kostnadsføring

Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader.

Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen.

Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen.

Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år dette mottas.

Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales.

Gebyr som overstiger kostnadene forbundet med etablering av lån, periodiseres i tråd med retningslinjer fra Finanstilsynet. I tråd med bankens prising av gebyrer, samt med endringene i reglene for når gebyrene skal periodiseres, utgjør periodiserte gebyrer pr. 1.1. 2016 og 31.12.2016 kr. 0.

 

1.d. Leasing- / factoringavtaler

Banken har i 2016 kun hatt en leasing avtale. Avtalen omfatter kopieringsmaskiner/ skrivere og løper med en årlig leie på 316, samme som i 2015.

 

1.e. Sikring

Banken anvender renteswapper som ikke inngår i balansen for å styre bankens renterisiko på fastrenteinnlån.

Sikringsforretninger har til formål å nøytralisere en eksisterende eller forventet renterisiko. Det stilles derfor krav om at det foreligger en høy grad av omvendt samvariasjon i verdiendring mellom et sikringsinstrument og sikringsobjekt.

Sikringsinstrumentets løpende verdiendringer regnskapsføres ikke mens sikringsobjektet balanseføres til den verdien som reflekterer effekten av sikringen.


Note 1

 

Generelle regnskapsprinsipper

Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Regnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker. Utlån er vurdert i henhold til utlånsforskriften med utgangspunkt i IAS 39.

Forskriften om årsregnskap for banker er endret vedrørende føring av pensjonskostnader og forpliktelser, og fra og med 1. januar 2015 var det krav om at pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser innregnes i samsvar med IAS 19. IAS 19 tillater ikke korridormetoden brukt for regnskapsføring av aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap skal nå bokføres direkte mot egenkapitalen i den perioden de oppstår.

Banken har pr. halvårsskiftet i 2016 gått over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for alle ansatte som hadde ytelsespensjon, med unntak av noen få langtidssykemeldte som fortsatt har ytelsespensjon. Dette har medført tilbakeføring og inntektsføring av tidligere påløpte pensjonsforpliktelser, mens aktuarielle tap er ført mot bankens egenkapital. Virkningene av overgangen fremgår av note 6 ansvarlig kapital og note 8.c pensjonsforpliktelser.

Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter, med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Generelt kan det likevel opplyses at som virkelig verdi er observerbar markedsverdi benyttet. Gjeldsposter er oppført med pålydende verdi.

Alle tall er oppgitt i 1.000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet.

 

1.a. Valuta – valutaomregningsregler – valutarisiko

Bankens virksomhet på valutaområdet er begrenset til ordinær betalingsformidling og garantier overfor kunders valutalån. Banken har heller ikke andre fordringer eller gjeld i utenlandsk valuta, utover en liten kontantkasse og enkelte mindre uavregnede beløp relatert til ordinær betalingsformidling overfor utlandet. Beholdninger, fordringer og gjeld i valuta blir omregnet til norske kroner etter midtkursen ved utgangen av regnskapsåret. Valutarisikoen pr. årsskiftet og gjennom året regnes som ubetydelig. Vedrørende garantier overfor långiver for valutalån til bankens kunder vises det til note 9.d. Kurssvingninger på valuta representerer en risiko for våre kunder, men banken har tatt høyde for dette i kundeavtalene og i tapsvurderingene for de av kundene hvor kursutviklingen har gitt negative utslag.

Løpende inntekter og utgifter i valuta er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppstod. Netto urealiserte gevinster eller tap er resultatført.

 

1.b. Finansielle instrumenter – finansielle derivater – rente- og valutainstrumenter. Handelsportefølje

Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater.

Finansielle instrumenter på balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater, samt andre pengemarkedsinstrumenter.  Banken skal i henhold til vedtatt policy ikke involvere seg i andre finansielle derivater enn eventuelt renteswapper for å redusere bankens renterisiko. Prinsippene for å klassifisere finansielle instrumenter som markedsbaserte finansielle omløpsmidler er basert på to forhold:

 • intensjonen med anskaffelse må være kortsiktig eie (trading-virksomhet)
 • posten må kunne omsettes i et marked (børs) som gjør trading-aktivitet mulig. Pr. 31.12.2016 er ingen del av bankens finansielle omløpsmidler vurdert som markedsbaserte finansielle omløpsmidler/ handelsportefølje. Notekravene for utlån og finansielle instrumenter følger IFRS 7 fra og med 2009, men vurderingsreglene følger fortsatt norsk regnskapslov og årsregnskapsforskriften. Utlånene vurderes i henhold til IAS 39, og bokført verdi (amortisert kost) antas å være tilnærmet lik virkelig verdi. Det samme vurderes å gjelde også for bankens beholdning av fastrentelån, idet rentebindingstiden på disse er relativ kort, i snitt ca. 1,75 år. Volumene er dessuten små, ca. 245,8 millioner kroner. Ellers er det i de aktuelle noter gitt opplysninger om virkelig verdi (markedsverdi) i den grad disse er tilgjengelige. Det er ikke foretatt egne beregninger av virkelig verdi for noen finansielle eiendeler, idet bokført verdi for andre finansielle eiendeler i hovedsak antas å stemme godt med virkelig verdi.

 

1.c. Periodisering – Inntektsføring/ kostnadsføring

Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader.

Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen.

Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen.

Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år dette mottas.

Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales.

Gebyr som overstiger kostnadene forbundet med etablering av lån, periodiseres i tråd med retningslinjer fra Finanstilsynet. I tråd med bankens prising av gebyrer, samt med endringene i reglene for når gebyrene skal periodiseres, utgjør periodiserte gebyrer pr. 1.1. 2016 og 31.12.2016 kr. 0.

 

1.d. Leasing- / factoringavtaler

Banken har i 2016 kun hatt en leasing avtale. Avtalen omfatter kopieringsmaskiner/ skrivere og løper med en årlig leie på 316, samme som i 2015.

 

1.e. Sikring

Banken anvender renteswapper som ikke inngår i balansen for å styre bankens renterisiko på fastrenteinnlån.

Sikringsforretninger har til formål å nøytralisere en eksisterende eller forventet renterisiko. Det stilles derfor krav om at det foreligger en høy grad av omvendt samvariasjon i verdiendring mellom et sikringsinstrument og sikringsobjekt.

Sikringsinstrumentets løpende verdiendringer regnskapsføres ikke mens sikringsobjektet balanseføres til den verdien som reflekterer effekten av sikringen.


Note 2

 

Utlån, garantier og overtatte eiendeler

 

2.a. Verdsettelse – beskrivelse – definisjoner

Innledning

Utlånsforskriften, forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner, omhandler regler for regnskapsføring og verdsettelse av utlån, og er tilpasset kravene i internasjonale regnskapsstandarder (IAS).

Hovedprinsipper for måling av utlån og garantier

Etter utlånsforskriften skal utlån ved etableringstidspunktet vurderes til virkelig verdi med tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter som banken har. Etableringsgebyrer kommer til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Gebyrer, provisjoner o.l., som belastes kunden ved låneopptak, kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative kostnader som påløper ved opprettelse av låneengasjementet. I Haugesund Sparebank forutsettes gebyrene ikke å overstige de direkte administrative kostnadene.

Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost. Med amortisert kost menes balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottatte avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyrer, provisjoner og lignende, samt eventuell nedskrivning for tap.

Nedskrivning for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Usikkerhet om fremtidige hendelser skal ikke avspeiles i form av ekstra nedskrivninger, men må hensyntas ved vurderinger om banken har en tilstrekkelig høy egenkapital. Verdifallet må være forårsaket av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs måling av utlånet, og tapshendelsen må ha innvirkning på estimering av utlånets fremtidige kontantstrømmer.

Det skal foretas nedskrivning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt nedskrivning, skal balanseføres som en eiendel når det er overveiende sannsynlig at regresskravet vil bli oppgjort. Etter at banken har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i henhold til bestemmelsene om utlån.

Renteinntekter på nedskrevne utlån skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetode.

Retningslinjer

Banken har interne retningslinjer for vurdering og verdsetting av engasjement i samsvar med Finanstilsynets utlånsforskrift.

Alle utlån, hvor der foreligger objektive bevis for en fremtidig tapshendelse, vurderes individuelt. Dersom det kan dokumenteres at et utlån har verdifall blir en nedskrivning foretatt. I vurderingen blir det tatt hensyn til deponerte sikkerheter, og en nøktern salgsverdi inkludert salgskostnader. Regnskaper blir vurdert i den grad disse er aktuelle. For personlige engasjementer benyttes vurdering av kundens personlige økonomi i stedet for regnskapsvurdering.

Objektive bevis for at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til, og omfatter blant annet følgende tapshendelser:

– vesentlige finansielle problemer hos debitor
– betalingsmislighold og andre vesentlige kontraktsbrudd

Tapsutsatte engasjementer vurderes fortløpende, og minimum kvartalsvis.

Nedskrivninger på grupper av utlån

Ved vurdering av nedskrivninger på grupper av utlån inndeles utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Haugesund Sparebank benytter i den anledning bankens risikoklassifiseringssystem for inndeling i grupper. Banken foretar gruppenedskrivninger ut fra en antakelse om at tapshendelser har inntruffet, uten at disse er kommet til kunnskap. Dette begrunnes med at det tar tid fra en tapshendelse finner sted til dette oppfanges i risikoklassifiseringssystemet.

Nedskrevet beløp beregnes på grunnlag av underdekning av depotverdier multiplisert med en faktor som gjenspeiler forventet tap innenfor samme risikoklasse. Dette resultatet nåverdiberegnes i forhold til en forventet løpetid og historisk effektiv rente.

Risikoklassifisering

Bankens næringslivs- og privatmarkedsengasjementer inndeles i noteopplysningene i fem risikoklasser etter kundens økonomi og øvrige faktorer. De klassifiserte engasjementene får etter klassifiseringen en akkumulert risikokarakter fra A til E.

Definisjonen på risikoklassene for næringsliv fremgår i note 2.b.

Risikoklassifiseringen gjennomføres når lånene innvilges, og videre hver måned.  Alle tapsutsatte og misligholdte engasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsnedskrivning. Tapsutregningen blir gjort på bakgrunn av

tilbakebetalingsevne, etter en konkret vurdering av eksisterende sikkerhet og rest tilbakebetalingsevne.

Risikoklassifiseringen på innvilgelsestidspunktet er avgjørende for hvordan lånene blir priset, idet god risikoklasse gir lav rente, og dårligere risikoklasse gir høyere rente. Renten vil likevel variere utfra blant annet sikkerheten på det enkelte lån. Næringslivslån prises gjennomgående 1-2 prosentpoeng høyere enn lån til privatmarkedet og det offentlige, slik at merrisikoen for tap i utlånsmassen til næringslivet blir hensyntatt, herunder blir også høyere egenkapitalkrav for slike utlån vektlagt.

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er eiendeler som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement.  På overtakelsestidspunktet blir det lagt en takst/ antatt realisasjonsverdi til grunn for bokføringen.  Eventuell nedskrivning i forbindelse med overtakelsen relateres til engasjementet som eiendelen vedrører og får innvirkning på tap på utlån/ garantier i resultatregnskapet.  Gevinst/ tap ved et senere salg av nevnte eiendeler blir også ført mot tap på utlån/ garantier.

Tapsutsatte lån

Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon og/ eller sikkerheter innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.

Misligholdte engasjementer

Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Tilsvarende gjelder også for økonomiske situasjoner som konkurs og gjeldsforhandling. Misligholdte lån blir alltid gjenstand for tapsvurdering. Tapsvurdering foretas i henhold til interne retningslinjer også for tapsutsatte lån, uavhengig av om lånet er misligholdt.

Konstaterte tap

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken, jfr. note 2.c.

Lån med endringsavtale

Bankens portefølje med endringsavtaler er av uvesentlig betydning og av den grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån som ikke er gjenstand for nedskrivning.

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån behandles i henhold til tapsforskriften. Det vil si at rentene på delen som er tapsnedskrevet blir stoppet, mens rentene på resten av engasjementet blir inntektsført med effektiv rentesats. Tapet økes på tidspunktet for bokføringen av tapet, tilsvarende den neddiskonterte verdi av inntektsføring frem til realisasjonstidspunkt.

Friskmelding

Friskmelding av lån med individuell tapsnedskrivning skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og en ny vurdering av kontantstrømmen tilsier at engasjementet ikke lenger er tapsutsatt.

 

2.b. Tabeller/ kommentarer utlån og garantier

 Overtatte eiendeler

2016 2015
Eiendommer 35.375 44.264
Øvrige overtatte eiendeler 1.000 0
Sum 36.375 44.264

 Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2016

1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 33.837 18.694 18.361 41.821
Nedskrivning 0 388 0 5.623
PM netto 33.837 18.306 18.361 36.198
BM brutto 15.591 44.587 19.025 50.981
Nedskrivning 0 8.688 2.505 4.399
BM netto 15.591 35.899 16.520 46.582
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 63.281 37.386 92.802
Netto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 54.205 34.881 82.780

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2015

1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 23.203 14.156 12.545 25.267
Nedskrivning 704 0 563 2.831
PM netto 22.463 14.156 11.982 22.436
BM brutto 17.694 16.983 10.773 68.808
Nedskrivning 621 2.111 3.757 12.938
BM netto 17.073 14.872 7.016 55.870
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 40.897 31.139 23.318 94.075
Netto betalingsmisligholdte fordringer 39.536 29.028 18.998 78.306

Misligholdte (eldre enn 90 dager) og tapsutsatte lån

2016 2015 2014 2013 2012
Sum misligholdte lån før nedskrivning på individuelle lån 193.469 148.532 195.446 142.112 92.443
Sum misligholdte lån etter nedskrivning på individuelle lån 171.866 124.971 172.305 113.024 70.445
Øvrige tapsutsatte lån før nedskrivning på individuelle lån 10.503 32.230 52.184 47.061 35.016
Øvrige tapsutsatte lån etter nedskrivning på individuelle lån 6.033 17.395 38.815 31.959 21.111

Resultatføring av renter på konti hvor det er foretatt tapsføring

2016 2015
Amortiserte renter på lån med individuell tapsnedskrivning 1.1 381 187
Amortiserte renter kostnadsført som tap på utlån 147 1.099
Tilbakeført i året ved effektiv rente inntektsføring på lån m/ tap 561 904
Amortiserte renter inkludert i tapsnedskrivninger  pr. 31.12 -35 381

Fordeling av lån på risikoklasser

31.12.16 31.12.15
Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån
Klasse A – liten risiko 474.605 499.040
Klasse B – liten til moderat risiko 4.643.078 4.469.146
Klasse C – moderat risiko 2.277.192 1.967.550
Klasse D – moderat til høy risiko 655.299 658.421
Klasse E – annen høy risiko – misligholdte/ tapsutsatte 255.737 26.073 264.182 38.396
Totalt utlån/ garantier 8.305.911 0,31% 7.858.340 0,49 %

 

Som det fremgår av tabellen ovenfor er det kun små relative endringer/ forskyvninger klassene imellom. Den største økningen har skjedd i klasse B og C mens begge de høyeste risikoklassene er redusert. I % av brutto utlån og garantier er summen av de to høyeste risikoklassene reduset fra 11,7% til 11,0%.

I % av utlån pr. 31.12.2016 utgjør netto misligholdte utlån over 90 dager 2,1%, mot. 1,7% pr. 31.12.2015. Samtidig viser utviklingen i øvrige tapsutsatte utlån en reduksjon på ca. 0,2 prosentpoeng til ca. 0,1% av brutto utlån. Bokførte tap på utlån viser en  tapsprosent på 0,40% målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2016 mot 0,36 % i 2015. Banken legger til grunn at tapene pr. år i neste 4 års langtidsbudsjett ikke skal utgjøre mer enn 33 mill kroner i snitt.  Gruppenedskrivningene er 23 mill kroner pr. 31.12.2016 mot 23,5 mill kroner i 2015. Det vises ellers til tabelloversiktene ovenfor. Andelen lån med pant i bolig er økt fra 80,5% pr. 31.12.2015 til 83,1% pr. 31.12.2016.

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift.

Verd Boligkreditt AS

Pr. 31.12.2016 utgjør bokført verdi av totale utlån flyttet over/ solgt til Verd Boligkreditt AS 1.589.832. Pr. 31.12.15 utgjorde bokført verdi av lån solgt til Verd Boligkreditt AS 1.502.515. Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere inntil ca 15% av de overførte lånene. Pr. 31.12.16 utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS 155.017, mot 138.345 pr. 31.12.15. Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS administreres av Sparebanken Vest på vegne av eierbankene, og Haugesund Sparebank eier 19,9% i selskapet, tilsvarende 64.765 aksjer bokført til 65.549. Ad. øvrige likviditetsforhold vedrørende boligkredittforetaket, se note 7.a.

Maksimal kreditteksponering, ikke hensyntatt pantstillelser.

BRUTTO EKSPONERING 31.12.2016 31.12.15
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 240.720 338.429
Brutto utlån til kunder 7.924.241 7.453.827
Aksjer og andeler 238.190 186.090
Sertifikater og obligasjoner 657.295 677.667
Overtatte eiendeler (eiendommer) 36.375 44.264
Sum eiendeler 9.096.821 8.700.277
Forpliktelser
Betingede forpliktelser 729.826 670.202
Ubenyttede kreditter 914.090 704.520
Sum finansielle garantistillelser 1.643.916 1.374.722
Sum kreditteksponering 10.740.737 10.074.999

Utlån til kunder er delt inn i følgende porteføljer

2016 2015
Lån med flytende rente 7.678.422 7.203.420
Lån med fast rente 245.819 250.407
Sum brutto utlån til kunder 7.924.241 7.453.827

Utlån og garantier og potensiell eksponering ved trekkrettigheter fordelt etter sektorer/ næringer

Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering
ved  trekkrettigheter
Sektor/ næring 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Personmarked 4.848.319 4.495.006 122.162 127.952 202.823 152.461
Primærnæring 340.368 334.300 13.259 16.038 33.532 31.909
Industri/ bergverk 88.201 93.014 7.274 6.095 7.448 10.612
Bygg og anlegg 506.727 460.368 90.905 92.659 75.286 64.941
Varehandel, hotell og restaurantdrift 264.884 247.275 38.398 41.236 39.854 30.167
Utenriks  sjøfart og oljeboring 0 0 0
Transport ellers 50.929 51.882 10.345 10.010 5.488 3.316
Forr. messig tjeneste-yting og eiendomsdrift 1.604.354 1.513.080 96.032 107.568 57.458 44.721
Tjenesteyting ellers 174.038 185.367 3.295 2.955 9.912 10.460
Kommuner 1.446 37.136 0 354.236 353.414
Andre 44.975 36.399 0 2.519
Brutto utlån 7.924.241 7.453.827 381.670 404.513 786.037 704.520
Portefølje kredittforetak 1.589.832 1.502.515
Brutto inkl. kredittforetak 9.514.073 8.956.342

Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode

Utlån Garantier Potensiell eksponering ved trekkrettigheter
2016 2015 2016 2015 2016 2015
Haugesund 38,23 % 38,70 % 39,91 % 42,40 % 41,10 % 40,44 %
Karmøy 10,41 % 10,79 % 13,15 % 12,41 % 17,02 % 17,47 %
Vindafjord 22,12 % 21,80 % 22,56 % 20,62 % 20,82 % 21,45 %
Tysvær 12,35 % 12,24 % 9,21 % 7,80 % 13,14 % 13,18 %
Bømlo 4,77 % 5,08 % 4,45 % 5,01 % 1,47 % 1,46 %
Sveio 2,92 % 2,29 % 0,39 % 0,23 % 3,01 % 3,66 %
Andre 9,21 % 9,10 % 10,31 % 11,53 % 3,44  % 2,34 %
Totalt 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

 

2.c. Tap på utlån og garantier

Kostnadsførte tap

2016 2015
Periodens endringer i nedskrivninger på individuelle utlån 4.217 1.886
+/- Periodens endringer i nedskrivninger på grupper av utlån -500 2.000
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt individuelle nedskrivninger for 28.390 13.169
+/- Periodens konstaterte tap som det ikke er avsatt individuelle nedskrivninger for 16.501 19.212
– Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 10.387 3.093
= Periodens tapskostnader 38.221 33.174

Endring i nedskrivninger på individuelle utlån

2016 2015
Nedskrivninger på individuelle lån 01.01 38.396 36.510
– periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 28.390 13.169
+ Økte nedskrivninger på individuelle utlån perioden 4.146 9.645
+ Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden 12.729 6.783
– Tilbakeføring nedskrivninger på individuelle utlån perioden 808 1.373
= Nedskrivninger på individuelle utlån 31.12 26.073 38.396

Endring i nedskrivninger på grupper av utlån

2016 2015
Nedskrivning på grupper av utlån 01.01 23.500 21.500
+/- Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån -500 2.000
= Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12 23.000 23.500

Note 3

 

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

 

3.a. Verdsettelse

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

 

3.b. Portefølje obligasjoner og OMF fordelt etter risikovekt og andel børsnotering

Andel børsnoterte Risikovekt Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi
100% 0 19.952 19.912 19.912
98 % 10 610.349 609.180 609.180
40 % 20 25.123 25.198 25.198
87 % 100 3.000 3.005 3.005
Sum 658.425 657.295 657.295

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av obligasjoner utgjør i 2016 1,74%. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2016. Hensyntatt verdiøkningen i porteføljen gjennom året utgjør avkastningen 2,35%.

Portefølje pengemarkedsfond – obligasjonsfond

Virksomhet Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Virkelig verdi
DNB Global Treasury 122.956 117.911 117.415 117.415
Sum 117.911 117.415 117.415

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av pengemarkedsfond utgjør i 2016 0,98%. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2016, hensyntatt kursregulering.

 

3.c. Ansvarlig lånekapital i andre selskaper

2016 2015
Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner 3.000 3.000
Ansvarlig lånekapital bokført under utlån 0 0
Sum 3.000 3.000
Herav ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner 3.000 3.000

Note 4

 

Aksjer og eierinteresser

 

4.a. Verdsettelse

Kortsiktige plasseringer i aksjer, egenkapitalbevis og andeler styres som en portefølje og er i bankens regnskap vurdert til laveste verdi av samlet anskaffelseskost og samlet markedsverdi. Ingen del av plasseringene er vurdert å være handelsportefølje.  Papirer som er klassifisert som langsiktige plasseringer er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer.  Postene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art.

 

4.b. Opplysninger om aksjer, egenkapitalbevis og andeler

Kortsiktige plasseringer.

Virksomhet Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Virkelig verdi
Skudenes & Aakra Sparebank 2.300 239 239 239
Sum 239 239 239

Aksjer anleggsmidler. Ikke børsnoterte.

Selskap Org. Nr Antall Eier-andel Anskaffelses-kost Balanseført verdi
Eiendomskreditt AS 979 391 285 93.555 3,04% 9.684 9.684
Langevåg Bygdetun AS 980 827 224 300 4,90 % 2.003 2.003
Norgesinvestor Opportunities II AS 997 384 253 5.000 1,70% 200 200
Kredittforeningen for Sparebanker (ek. bevis) 986 918 930 920 1,84 % 948 948
Eksportfinans AS 816 432 521 94 0,04  % 1.423 1.423
Frende Holding AS 991 410 325 104.580 1,55 % 13.029 13.029
Norne Securities AS 992 881 828 3.573.596 1,94 % 2.788 1.171
Verd Boligkreditt AS 994 322 427 64.675 19,900% 65.549 65.549
Brage Finans AS 995 610 760 2.141.510 3,00 % 17.699 17.699
Eiendomsmegler A AS 839 527 702 155 31,00% 1.341 1.341
A-Media AS 952 940 406 180 6,21% 180 180
KX Products AS 989 997 289 310 3,01% 100 100
Spama 916 148 690 122 0,39% 13 13
FK Haugesund AS 994 824 554 10 1,00% 100 100
Vindafj. Tomteselsk. AS 995 051 427 300 5,45% 301 301
Bankenes ID tjeneste AS 988 477 052 6.600 6,60% 7 7
Norgesinvestor Proto AS 812 746 162 60.000 6,85% 6.000 6.000
Bank Axept AS 883 982 282 320.000 0,51% 160 160
BankID Norge AS 913 851 080 142 0,16% 142 142
Div. aksjer 142 149 10
Sum 121.816 120.060

 

Inngående bokført beholdning av aksjer anleggsmidler 1.1.16 89.326
Nedskrivninger / reverseringer av nedskrivninger foretatt i året 0
Tilgang gjennom året 31.034
Reklassifisert fra omløpsaksjer 0
Avgang gjennom året 300
Ny bokført beholdning pr. 31.12.16 120.060

 

 


Note 5

 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

 

5.a. Verdsettelse

Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

Banken benytter følgende avskrivningssatser:

Maskiner / IT utstyr 20%
Inventar/ innredninger 15%
Transportmidler 20%
Bankbygg 2%
Bankbygg teknisk 5%

 

5.b. Spesifikasjon av postene

Maskiner/ inventar/ transportmidler IT software Bygninger Innredning leide lokaler
Anskaffelseskost 1.1.16 112.021 4.173 67.748 2.699
Tilgang  2016 5.184 1.006 1.511 0
Avgang til anskaffelseskost 0 0 5.500 0
Akk. Av- og nedskrivninger 106.198 1.964 30.980 2.138
Bokført verdi 31.12.16 11.008 3.215 32.779 561
Antatt økonomisk levetid 5 år 5 år 50 år
Teknisk 20 år
15 år
Årets av- og nedskrivninger 4.497 935 1.501 89
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær

Innredning/ oppstartskostnader vedrørende leide lokaler gjelder filial Amanda. Kostnadene behandles ikke som avskrivninger, men som en del av husleiekostnadene.

Posten ”bygninger etc.” består av:

Hovedkontoret, Haraldsgt. 115, nabobygget Haraldsgt. 117 (utleiebygg)

Hovedkontoret har en bokført verdi på ca. 21,5 mill. kroner og et areal på 3.335 m2. Av dette arealet leies ca. 105 m2 ut. Haraldsgaten 117 har en bokført verdi på ca. 10,8 mill kroner og et areal på ca. 370 m2. Arealene er pr. utløpet av 2016 utleid i sin helhet. Bankens bygg i Sandeid er solgt i 2016. Totale leieinntekter utgjorde i 2016 ca. 1.002 og i 2015 ca. 980.  Bankens øvrige kontorer driver i leide lokaler, med en total husleie for året på ca. 2.715 (2.638 i 2015).


Note 6

 

Ansvarlig kapital

 

6.a. Spesifikasjon av ansvarlig kapital:

Ansvarlig lånekapital/ fondsobligasjon: 2016 2015
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 1/1 235.000 235.000
Innfridd i året 0 0
Opptak nytt ansvarlig lån / fondsobligasjonslån 0 0
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 31/12 235.000 235.000
Herav ansvarlig lån 31.12 125.000 125.000
Egenkapital
Sparebankens fond 1/1 778.058 749.947
Gavefond 1/1 9.495 8.915
+ Årets resultat etter skatt 71.015 49.131
– Estimatavvik pensjon ført mot egenkapital, jf. note 8.c. 11.590 19.020
Herav overført til gavefond 31.12 2.000 2.000
– Uttak/ disponering av gavefond i året 1.222 1.420
Gavefond 31/12 10.273 9.495
– overført til utbytte 3.750
– overført til utjevningsfond 1.191
Sparebankens fond 31/12 830.542 778.058
Sum opptjent egenkapital 842.006 787.553
Egenkapitalbevis
Egenkapitalbeviskapital tatt opp i 2016 125.000
Overkursfond 555

Økningen i sparebankens fond/gavefond er lik resultatet for året etter skatt, med fradrag av uttak/ disponering av midler fra gavefondet til gaveformål, overføringer til utbytte og utjevningsfond 4.941, samt fradrag av estimatavvik vedr. pensjonsforpliktelser, 11.590, ført direkte mot egenkapitalen i 2016, jf. note 8.c.

Ad. tellende ansvarlig kapital se note kapitaldekning.

 

6.b. Ansvarlig lånekapital

Bankens ansvarlige lånekapital har prioritet etter all annen gjeld banken har. Bankens ansvarlige lånekapital består av 2 fondsobligasjonslån og ett ansvarlig lån. Det har ikke skjedd endringer vedr. disse i 2016.

Det ene fondsobligasjonslånet, pålydende 35 mill kroner og tatt opp i 2009, er tatt opp og godkjent av Finanstilsynet i henhold til de gamle reglene som gjaldt før endringen i beregningsforskriften og CRD IV i 2011. Lånet ble da regnet som evigvarende lån, selv om lånet på visse betingelser og etter Finanstilsynets samtykke kan innfris etter 10 år. Lånet har etter gamle regler kunnet telle fullt ut med i bankens ansvarlige kapital i hele lånets løpetid. Vedtatte endringer i beregningsforskriften og CRD IV innebærer en nedtrapping i andelen fondsobligasjoner (målt i % av total kjernekapital), for fondsobligasjoner som er tatt opp etter de gamle reglene. Andelen tellende fondsobligasjonslån/ ansvarlig lån i hht reglene vil gradvis trappes ned. For Haugesund Sparebank vil utslagene av nedtrappingen ikke bli store, kun 1 mill kroner i 2018 og 9,5 mill kroner i 2019. Rentebetingelser på løpende fondsobligasjonslån: 35 mill kroner til desember 2019: Nibor + 4,7% og 75 mill kroner til desember 2017: Nibor +5,4%.

Bankens ansvarlige lån (125 mill kroner) ble tatt opp i juni 2014. Det ansvarlige lånet teller etter gamle regler fullt ut med i ansvarlig kapital de første 5 år, deretter trappes den del av lånet som inngår i ansvarlig kapital ned med 20 % hvert år dersom lånet ikke refinansieres. Rentebetingelser: Nibor + 1,7 %.

 

Andel ordinært ansvarlig lån som inngår i ansvarlig kapital etter regler som gjaldt ved opptak av lånet:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

125.000 125.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000

Tabellen ovenfor viser hvor stor andel av det ansvarlige lånet som vil inngå i ansvarlig kapital pr. 31.12 det enkelte år dersom banken ikke refinansierer lånet i 2019.

Kostnader med den ansvarlige lånekapitalen utgjør for år 2016 10.557 (11.157) og fordeler seg på følgende hovedposter:

Renter: 10.503 (11.081)

Øvrige kostnader til Børs og kontofører/ tillitsmann etc.: 54 (76)

 

6.c Egenkapitalbevis.

Haugesund Sparebank utstedte egenkapitalbevis 30.6.2016. Det ble utstedt 1.250.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. egenkapitalbevis. Tegningskurs kr. 105 pr. egenkapitalbevis.

 

Oversikt over de 20 største eiere

Navn Antall Eierandel
Annekset AS 50.000 4,00%
TBT AS 50.000 4,00%
Bømmelfjord AS * 47.600 3,81%
Helgevold Holding AS 47.600 3,81%
Spareskillingsbanken 47.600 3,81%
MJ Tveit AS 30.000 2,40%
Lillesands Sparebank 28.600 2,29%
Luster Sparebank 28.600 2,29%
Skudenes & Aakra Sparebank 25.800 2,06%
TS Industri Invest AS 25.300 2,02%
Kaldheim, Ove 20.200 1,62%
Helgesen, Kjell 20.000 1,60%
JBS Invest AS 20.000 1,60%
Munkejord, Kjell Olav 20.000 1,60%
Sohl AS 19.100 1,53%
Etne Sparebank 19.000 1,52%
Tysvær Bygdeblad 19.000 1,52%
Vestbø. Kurt Stein Stensen 19.000 1,52%
Skrunes, Arne Johan 18.800 1,50%
J. Tveit AS ** 18.000 1,44%
Sum 20 største eiere 574.200 45,93%

* Bømmelfjord AS kontrolleres av Borgny Eidesvik, som er medlem av bankens styre.

** J. Tveit AS kontrolleres av Jone Tveit, som er fast møtende varamedlem til bankens styre.

 

Oversikt over eierbrøk

Sparebankens fond 830.543
Gavefond 10.273
Sum bankens kapital 840.816
Egenkapitalbeviskapital 125.000
Overkursfond 556
Utjevningsfond 1.191
Sum eiernes kapital 126.747
Total egenkapital 967.563
Bankens andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling 86,1%/ 86,90%
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling 13,9%/ 13,10%

 

Resultat og utbytte pr. egenkapitalbevis

Bankens overskudd etter skatt utgjorde for året 71.015. Egenkapitalbeviseiernes andel utgjorde for et halvt år basert på 13,9% eierandel 4.941.

Egenkapitalbeviseiernes andel av bankens resultat 4.941
Antall utstedte egenkapitalbevis 1.250.000
Totalt resultat pr egenkapitalbevis (1/2 år) 4.941
Totalt resultat pr. egenkapitalbevis Kr. 3,95
Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis (1/2 år) Kr. 3,00
Rest foreslått overført til utjevningsfond, pr. egenkapitalbevis Kr. 0,95

 

Eierposter som er eid eller kontrollert av ledelse og tillitsvalgte i banken.

Verv/ stilling Navn Antall
Adm. banksjef Bente Haraldson Syre 300
Banksjef Torsten Langeland 200
Banksjef Tove Sternhoff 1.500
Økonomisjef Kåre Gullhaug 1.000
Leder risikostyring/ compliance/ HR Steffen Næss 100
Styrets leder Reidar Pedersen 2400
Styrets nestleder John Erik Hagen 200
Styremedlem Borgny Eidesvik 57.200
Styremedlem, ansattvalgt Merethe Hansen 500
Fast møtende varamedlem til styret Jone Tveit 18.000
Leder i forstanderskapet Sigmund Lundal 1.000
Nestleder i forstanderskapet Berit Gjellesvik 1.000
Medlem i forstanderskapet Leif Henry Espevoll 1.000
Medlem i forstanderskapet Eivind Iversen 2.000
Medlem i forstanderskapet Hilde Marie Juul 300
Medlem i forstanderskapet Anne Lise Mulvik Liestøl 400
Medlem i forstanderskapet Francisco Munoz 3.000
Medlem i forstanderskapet Eleisabeth Haugen Skeie 200
Medlem i forstanderskapet Steinar Strand 9.600
Medlem i forstanderskapet Andre Sæbø 100
Medlem i forstanderskapet Anne Kathrine Thuen 100
Medlem i forstanderskapet Karin Westerlund 1.000

En eierpost er definert som kontrollert av vedkommende når man eier mer enn 50% i et selskap som eier egenkapitalbevis i banken.

 

6.d. Kapitaldekning

Det absolutte lovkrav til ansvarlig kapital er fortsatt at den ansvarlige kapital skal utgjøre minst 8% av beregningsgrunnlaget. I tillegg er det gjennom CRD IV innført nye krav til ren kjernekapital basert på tilleggskrav som medfører at sparebanker som Haugesund Sparebank har hatt krav til ren kjernekapital på 11,5% fra medio 2016 ved innføring av motsyklisk bufferkrav på 1,5%. Motsyklisk bufferkrav øker ytterligere med 0,50 prosentpoeng fra utgangen av 2017, slik at minimumskravene til ren kjernekapital for Haugesund Sparebank da blir 12,0% . Ved maks motsyklisk buffer, 2,5% vil kravet øke til 12,5%. Systemviktige banker (de største bankene i Norge) har ytterligere krav til kapitaldekning 2% systemrisikobuffer fra medio 2016, slik at disse da vil kunne få et krav til ren kjernekapital på 14,5% forutsatt full motsyklisk buffer.

Haugesund Sparebank har tidligere lagt til grunn at også Haugesund Sparebank skal oppfylle kravene som systemviktige banker vil kunne få, og hadde mål til ren kjernekapital på 15% ved utgangen av 2015. Total kjernekapital er pr. de samme tidspunktene, i samsvar med nye kapitalkrav, målsatt å utgjøre 1,5 prosentpoeng over kravet til ren kjernekapital, og ansvarlig kapital ytterligere 2 prosentpoeng høyere. Som oppstillingen nedenfor viser ligger banken godt innenfor målene både for 2015 og for 2016.

Som ledd i oppfølgingen av bankens ICAAP kan Finanstilsynet fastsette høyere krav til bankens kapitaldekning enn det som bankene selv vurderer som et forsvarlig nivå. I bankens planer legges det til grunn at kapitaldekningen løpende skal økes, og at alle bankens kapitalmål normalt skal oppfylles med god margin. Hittil har ikke Finanstilsynet meddelt noen ny kapitalforventning til Haugesund Sparebank basert på de nye reglene, men banken venter tilbakemelding i løpet av kort tid. Samtidig skal eierandel i Verd konsolideres med bankens kapitaldekning fra 1. kvartal 2017. Dette vil svekke bankens samlede kapitaldekning, og banken tar høyde for dette i sin samlede kapitalplanlegging. Banken tok derfor opp 125 millioner kroner i egenkapitalbeviskapital pr. 30.6.2016, jf. ovenfor.

Beregningsgrunnlaget vil si eiendelene i balansen samt forpliktelser utenom balansen, redusert med fastsatte prosenter ut fra definert risiko knyttet til den enkelte type eiendel eller forpliktelse.

Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av bankens fond (ren kjernekapital) og fondsobligasjonslån. 1,5% av kravet til total kjernekapital kan bestå av fondsobligasjonslån.  Tilleggskapitalen består av ansvarlig lån og eventuell del av fondsobligasjonslån som overstiger grensene for tellende andel av total kjernekapital. I Haugesund Sparebank inngår for tiden begge fondsobligasjonslånene fullt ut i kjernekapitalen, jf. likevel note 6.b. Etter kapitaldekningsreglene er tilleggskapitalen begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen.

Ansvarlig kapital

Kjernekapital: 31.12.2016 31.12.2015
Ren opptjent kjernekapital (Sparebankens fond/ gavefond etter fradrag ev immaterielle eiendeler 3.215) 838.791 784.410
Egenkapitalbeviskapital tatt opp i 2016 125.556
Fondsobligasjonslån (etter fradrag aktiverte kostnader) 109.846 109.781
Sum kjernekapital 1.074.193 894.191
Tilleggskapital:
Ansvarlig lånekapital (etter fradrag aktiverte kostnader) 124.767 124.736
Netto tilleggskapital 124.767 124.736
Sum tellende ansvarlig kapital 1.198.960 1.018.927
Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til lovkrav 8 % 648.721 609.932
Beregningsgrunnlag; vektet verdi av
Regnskapsposter/ utenombalanseposter 5.271.775 4.729.833
Operasjonell risiko 407.256 388.779
– Fradrag i beregningsgrunnlag
Beregningsgrunnlag 5.679.031 5.118.612
Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag 21,11% 19,91%
Kjernekapital i % av bergningsgrunnlag 18,92% 17,47%
Ren kjernekapital i % av beregningsgrunnlag 16,98% 15,32%
Uvektet kjernekapitalandel 9,84% 8,59%

 

Beregningsgrunnlag fordelt på engasjementskategorier 2016 2015
Engasjementskategorier
Lokale og regionale myndigheter 34.311 37.889
Institusjoner 59.533 79.723
Foretak 321.193 315.660
Massemarkedsengasjementer 94.914 106.294
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 4.135.540 3.647.083
Forfalte engasjementer 223.858 178.191
Obligasjoner med fortrinnsrett 61.035 59.452
Andeler i verdipapirfond 23.578 42.631
Egenkapitalposisjoner 218.385 152.561
Øvrige engasjementer 99.428 110.349
Samlet beregningsgrunnlag for kredittrisiko 5.271.775 4.729.833
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko 407.256 388.779
Samlet beregningsgrunnlag 5.679.031 5.118.612

 

 


Note 7

 

Likviditetsforhold – finansiering

 

7.a. Likviditetsrisiko

Sum Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1år 1-5 år Over 5 år Uten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker 428.899 409.947 18.952
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 240.720 85.703 155.017
Egenkapitalbevis, aksjer etc. 238.189 238.189
Utlån til og fordringer på kunder 7.924.241 39.514 61.834 230.777 1.113.190 5.620.644 858.282
– Tapsnedskrivninger -49.073 -49.073
Overtatte eiendeler 36.375 36.375
Obligasjoner og sertifikater 657.295 10.000 54.962 533.465 58.868
Øvrige eiendelsposter med restløpetid 27.561 27.561
Eiendeler uten restløpetid 49.334 49.334
Sum eiendelsposter 9.553.541 562.725 71.834 285.739 1.801.672 5.679.512 1.152.059
Herav utenlandsk valuta 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.011 6.011
Innskudd fra og gjeld til kunder 7.745.890 5.805.969 1.749.051 105.870 85.000
Obligasjons-/sertifikatlån 549.917 199.958 349.959
Øvrig gjeld med restløpetid 49.548 36.602 9.314 3.632
Ansvarlig lånekapital 124.767 124.767
Fondsobligasjon 109.847 75.000 34.847
Egenkapital 967.561 967.561
Sum gjeld og egenkapital 9.553.541 5.848.582 1.758.365 274.958 619.075 85.000 967.561
Netto likviditetseksponering på balanseposter, hvorav valuta 0 -5.285.857 -1.686.531 10.781 1.182.597 5.594.512 184.498
Likviditetsrisiko utenombalanse poster 0
Nettosum alle balanseposter -5.285.857 -1.686.531 10.781 1.182.597 5.594.512 184.498

Innskudd fra og gjeld til kunder er medtatt under intervall inntil 1 mnd., med unntak av

Fastrenteinnskudd/ innskudd bundet på 31 dager og BSU.

Likviditetsrisiko

Banken har en likviditetsrisiko ved at utlånene er forholdsvis langsiktige, mens innskuddene stort sett kan disponeres på relativ kort varsel. Denne risikoen har banken søkt dekket inn på særlig to måter: Etablering av lånerammer i norske finansinstitusjoner, samt flere konkrete policykrav på likviditetsområdet, blant annet at bankens kundeinnskudd skal utgjøre minst 85% av netto utlån. Normalt ligger innskuddsdekningen betydelig høyere. Banken har ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner på 400 mill NOK og ubenyttede lånerettigheter i Norges Bank på ca. 330 mill NOK.  Bankens likviditetsindikatorer har gjennom året vært på høyde med Finanstilsynets referansebanker. Banken har også gjort flere tilpasninger rettet inn mot den kortsiktige likviditetsrisiko slik LCR beskriver den, og har pr. 31.12.16 en indikator som utgjør 117%.

Haugesund Sparebank har i 2016 jevnt over ligget godt innenfor egne definerte likviditetsrammer. Bankens likviditetssituasjon må kunne karakteriseres som god.

Banken er medeier i Verd Boligkreditt AS og har pr. 31.12.16, til bokført verdi, netto overført 1.589,8 mill kroner til selskapet, en økning på ca. 87,3 mill kroner fra forrige årsskiftet. Banken legger til grunn at banken normalt skal ha klargjort en portefølje på 200 mill kroner som på kort varsel kan overføres til Verd Boligkreditt AS. Dette er med på i betydelig grad å redusere bankens likviditetsrisiko, selv om banken som medeier også har et ansvar for fundingen av Verd Boligkreditt AS. Denne risikoen vurderes normalt som liten, idet finansieringen i Verd Boligkreditt AS i hovedsak er langsiktig, refinansieringen foretas normalt i god tid, obligasjonene med fortrinnsrett kan forlenges inntil ett år, og tilgangen på funding er utfra risiko betydelig enklere for boligkredittforetak. Bankens relative andel av utlån og funding i Verd Boligkreditt AS inngår også i bankens beregning av likviditetsindikatorer.

 

7.b. Renterisiko

Tidspunkt fram til avtalt/ sannsynlig endring av rentebetingelser

Sum Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1år 1-5 år Over 5 år Uten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker 428.899 409.947 18.952
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 240.720 240.720
Egenkapitalsbevis, aksjer, andeler  etc. 238.189 117.415 120.774
Utlån til og fordringer på kunder 7.924.241 7.678.422 112.909 132.910
Tapsnedskrivninger -49.073 -49.073
Overtatte eiendeler 36.375 36.375
Obligasjoner og sertifikater 657.295 211.718 445.577
Øvrige rentebærende eiendelsposter 0
Ikke rentebærende eiendelsposter 76.895 76.895
Sum eiendelsposter 9.553.541 211.718 8.482.134 522.856 132.910 203.923
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.011 6.011
Innskudd fra og gjeld til kunder 7.745.890 7.745.890
Øvrig rentebærende gjeld 549.917 183.306 366.611
Ikke rentebærende gjeld 49.548 49.548
Ansvarlig lånekapital 109.847 109.847
Fondsobligasjonslån 124.767 124.767
Egenkapitalbevis 125.555 125.555
Egenkapital 842.006 842.006
Sum gjeld og egenkapital 9.553.541 183.306 8.353.126 0 0 0 1.017.109
Netto renteeksponering  på balansen 0 28..412 129.008 522.856 132.910 0 -813..186
Ikke balanseførte finansielle derivater 0
Netto renteeksponering, inkl. ikke balanseførte finansielle derivater 28.412 129.008 522.856 132.910 0 -813.186
Netto renteeksponering som gjennomsnitt av forvaltningskapital 0,29% 1,35% 5,46% 1,39% 0 -8,49%

Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en viss grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 30 millioner kroner ved 2% renteendring. Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.

 

7.c. Valutarisiko. Se note 1.a.

 

7.d. Gjeld

Obligasjonsgjeld etc.

ISINnr.: Type lån Forfall Lånestørrelse/ tilbakekjøp Rente
No0010655029 Seniorlån Nov. 2017 200 millioner/ 0 Nibor + 1,37 %
No0010712755 Seniorlån Jun. 2018 200 millioner/ 0 Nibor + 0,57 %
NO0010735517 Seniorlån Mai 2021 150 millioner/ 0 Nibor + 0,72%
NO0010712847 Ansvarlig lån Jun. 2024 125 millioner/ 0 Nibor + 1,70 %
NO0010650187 Fondsobligasjon Jun. 2017 75 millioner/ 0 Nibor + 5,40 %
NO0010551781 Fondsobligasjon Des. 2019 35 millioner/ 0 Nibor + 4,70 %

Opptakskostnader ved opptak av ansvarlig lån/ periodiseres over lånenes løpetid, jf. balanseregnskap.

Gjeld til kredittinstitusjoner og kunder

2016 2015
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.011 4.110
Rente, årlig veid gjennomsnitt 0,50% 1,06%
Innskudd fra kunder 7.745.890 7.339.893
Rente, årlig veid gjennomsnitt 1,09% 1,62%

 


Note 8

Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte

 

8.a. Lån til og sikkerhetsstillelse overfor

Forstanderskapet
Forstanderskapets leder Sigmund Lundal 0
Nestleder i forstanderskapet Berit Gjellesvik 179
Medlem i forstanderskapet Gunvor Bakke 2.670
Medlem i forstanderskapet Nils Konrad Bua 3.227
Medlem i forstanderskapet Vibeke Bjerkvig 7
Medlem i forstanderskapet Hallgeir Fjeldheim 1.970
Medlem i forstanderskapet Trygve Hebnes 3.707
Medlem i forstanderskapet Eyvind Iversen 1.556
Medlem i forstanderskapet Hilde Marie Juul 2.610
Medlem i forstanderskapet Anne-Lise Liestøl 2.397
Medlem i forstanderskapet Rolf Lillehammer 2.172
Medlem i forstanderskapet Ellen Markhus 10.030
Medlem i forstanderskapet Francisco Munoz 1.736
Medlem i forstanderskapet Paal Nebylien 4.890
Medlem i forstanderskapet Elisabeth Haugen Skeie 2.400
Medlem i forstanderskapet Grethe Solheim 1.989
Medlem i forstanderskapet André Sæbø 878
Medlem i forstanderskapet Anne Kathrine Thuen 316
Medlem i forstanderskapet Dan Andre Aarsvold 3.758
Sum lån til forstanderskapets medlemmer 46.492

 

Styret
Styrets leder Reidar Pedersen 0
Styrets nestleder John Erik Hagen 1.655
Styremedlem Borgny Eidesvik 0
Styremedlem Liv Reidun Grimstvedt 0
Styremedlem Benedicte Storhaug 0
Styremedlem  Thorleif Thormodsen 4.500
Styremedlem Jone Tveit 7.488
Styremedlem Merethe Hansen, fra de ansatte 3.133
Styremedlem Hans Olav Omland, fra de ansatte 2.118
Sum lån til styrets medlemmer 18.894

 

Ledende ansatte
Administrerende banksjef Bente H. Syre 1.746
Banksjef Torstein Langeland 4.904
Banksjef Tove Sternhoff 2.811
Økonomisjef Kåre Gullhaug 501
Leder risikostyring/ compliance/ HR,  Steffen Næss 3.398
Sum lån til ledende ansatte 13.360
Lån til bankens øvrige ansatte 145.697

Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2016 utgjort et snitt på 1,50%, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet med 786 i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.

Ved utgangen av 2016 hadde banken 70 ansatte i ordinær bankvirksomhet, hvorav 12 på deltid.  Dette utgjør til sammen 66,40 årsverk, en reduksjon på 0,5 årsverk siden forrige årsskifte.  Det er utført 68 årsverk i løpet av året dvs. en reduksjon på 1 årsverk

Banken har i tillegg kantinemedarbeider, vaktmester og 5 renholds ansatte, alle på deltid, som til sammen utfører vel 2 årsverk.

 

8.b. Ytelser til ledende ansatte, revisor og tillitsvalgte

 Forstanderskapet Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjonskostnader
Forstanderskapets leder Sigmund Lundal f.o.m mai 59
Berit Gjellesvik, nestleder 13
Leif Aalvik 9
Dan Aarsvold 2
Arild Austrheim 4
Gunvor Bakke 6
Vibeke Bjerkvig 6
Ragnhild Bjerkvik 2
Arild Bjordal 2
Nils Konrad Bua 2
Nils Johannes Bugge 4
Leif Henry Espevoll 6
Hallgeir Fjeldheim 4
Astrid Furumo 4
Anne Ingeborg Hamre 4
Odd Arne Haraldseid 4
Anders Haugland 2
Trygve Hebnes 6
Anne Gro Matre Helgevold 4
Georg Hillestad 6
Eivind Iversen 2
Terje Emil Johannesen 4
Hilde Marie Juul 4
Torunn Kaasamoen 6
Anne-Lise Mulvik Liestøl 6
Rolf Lillehammer 2
Georg Lønning 4
Ellen Markhus 6
Per Molland 6
Francisco Munoz 2
Anna Nesheim 4
Elisabeth Haugen Skeie 2
Grethe Solheim 6
Harald Stakkestad 2
Steinar Strand 2
Holger Straum 6
André Sæbø 2
Mari Kjølstad Tenden 6
Anne Kathrine Thuen 6
Kjersti B. S. Urrang 2

 

Styret Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjonskostnader
Styrets leder Reidar Pedersen 161
Styrets nestleder John Erik Hagen 113
Styremedlem Per Bakkedal t.o.m. 01.05.16 30
Styremedlem Borgny Eidesvik 94
Styremedlem Thorleif Thormodsen 94
Styremedlem/ varamedlem Jone Tveit 71
Styremedlem Inger-Kristin Økland t.o.m 01.05.16 30
Styremedlem Steffen Næss, t.o.m 01.05.16 30
Styremedlem Merethe Hansen f.o.m 01.05.16 64
Styremedlem Liv Reidun Grimstvedt f.o.m 01.03.16 84
Styremedlem Benedicte Storhaug 72
Styremedlem Hans Olav Omland f.o.m. 01.05.16 64
Styremedlem Bente H. Syre t.o.m. 01.03.16 15

 

Kontrollkomiteen Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjonskostnader
Kontrollkomiteens leder Roald Lund Eriksen 23 t.o.m. 1.04.16
Kontrollkomiteens nestleder Karin Westerlund 15 t.o.m. 1.04.16
Kontrollkomitemedlem Siv Bente Stople Østbø 19 t.o.m. 1.04.16

 

Ledende ansatte Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjonskostnader
Adm. banksjef Knut Grinde Jacobsen t.o.m. 1.4.16 793 188 153
Adm. banksjef Bente H. Syre f.o.m. 1.4.16 1.190 149 696
Banksjef Torstein Langeland 1.082 165 201
Banksjef Tove Sternhoff 564 165 134
Økonomisjef Kåre Gullhaug 924 165 214
Leder risikostyring/ compliance/ HR Steffen Næss 660 53 108
Ekstern revisor Herav rådgivning
640 16

 

Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 8.c. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42% av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år.

Om økte pensjonskostnader for banken i denne forbindelse, se tabell lønn etc. i denne note.

Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.

Banken har ikke bonusordning hverken for ansatte eller tillitsvalgte.

 

8.c. Pensjonsforpliktelser

Bankens forpliktelse til å ha en pensjonsordning for de ansatte ble fram til 30.6 2012 dekket gjennom en ytelsespensjonsordning.  På lukkingstidspunktet fikk de som da var ansatt anledning til å velge fortsatt ytelsespensjon eller ny innskuddspensjon. For nyansatte etter dette tidspunkt har innskuddspensjon vært det eneste alternativet.

Pr. 30.6.2016 ble ytelsesordningen som alternativ avskaffet i banken, og banken gikk over til en full innskuddsbasert pensjonsordning for alle med unntak av langtidssykemeldte. Banken har pr. 31.12.2016 3 gjenværende medlemmer i ytelsesordningen. Banken har valgt de høyeste innskuddssatsene som nå er tillatt i innskuddspensjonsordningen, 7% for inntekt mellom 0 G og 7,1G og 25,1% mellom 7,1G og 12 G, også for de ansatte som tidligere var på innskuddspensjon og hadde en lavere innskuddssats. I tillegg er det gitt en tilleggs kompensasjon som pensjon over drift for ansatte som kommer spesielt ugunstig ut ved overgangen til innskuddspensjon.

Innskuddspensjonen blir kostnadsført løpende i takt med innbetalingene til ordningen.  Den resterende ytelsesbaserte ordningen har banken gjennom DNB. Kostnadene vedrørende denne blir årlig aktuarberegnet.

Ved siste års beregning av de framtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn:

 • Diskonteringssats 2,10%
 • Forventet avkastning av midlene 2,10%
 • Lønnsregulering 2,50%
 • G-regulering/inflasjon 2,25%
 • Pensjonsregulering 0,00%

I 2010 ble den gamle AFP for bank og finans besluttet faset ut og erstattet med en ny livsvarig ytelsesbasert AFP ordning. Den nye skal i utgangspunktet regnskapsføres på lik linje med andre ytelsesbaserte ordninger. Per i dag er det imidlertid ikke mulig å måle og fordele pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Det følger av IAS 19 at ordningen da skal regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at premiebetalinger kostnadsføres i den periode de påløper og at det ikke foretas ytterligere avsetninger for AFP, utover for de ansatte som allerede er begynt å ta ut AFP etter gammel ordning. Den gamle AFP ordningen ble faset ut etter hvert som de ansatte som var i ordningen fylte 67 år, og er avviklet i 2014 bortsett fra noen småbeløp over drift som inngår i AFP kostnadene, mens den nye AFP ordningen er livsvarig for de som iflg. reglene får ta den ut. Den nye ordningen er av partene i arbeidslivet forutsatt evaluert i 2017.

 

Årets pensjonskostnad fremkommer slik: 2016 2015
Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. arbeidsgiveravg. 1.532 3.247
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 301 339
Administrasjonsomkostninger 135 156
Kostnadsført arbeidsgiveravgift 19 450
Netto planendring inkl. arbeidsgiveravgift -13.897
Sum beregnede pensjonskostnader -11.910 4.192
Innskuddspensjon, ny AFP, pensjon over drift 3.608 969
Kompensasjonsordning over drift 1.243
Totalt bokførte pensjonskostnader -7.059 5.161
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser vedr. kollektiv ordning
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravg. 3.305 90.569
Estimert verdi av pensjonsmidlene 2.512 86.345
Forpliktelse kompensasjonsordning 1.222
Pensjonsforpliktelser kollektiv ordning 2.015 4.224
Pensjonsforpl. servicepensjon adm. banksjef utover 12G
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser servicepensjon inkl. avg 391 417
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser adm. banksjef inkl. avg. 1.226 6.625
Estimert verdi av pensjonsmidler 0 0
Pensjonsforpliktelser AFP ordning/ adm. banksjef inkl, avg. 1.617 7.042
Sum pensjonsforpliktelser alle ordninger inkl. arbeidsgiveravgift 3.632 11.266

Aktuarielt tap oppstått gjennom året er ført mot egenkapitalen med 11.590


Note 9

Diverse andre tilleggsopplysninger

 

9.a. Skatt

Skattekostnaden består av:

BETALBAR  SKATT fra skattepliktig netto inntekt som beregnes ved ligningen hvert år, samt UTSATT SKATT som knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige.

Utsatt skattefordel

kan bare oppføres som eiendel i balansen dersom det kan holdes for overveiende sannsynlig at banken i et fremtidig regnskapsår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. For tiden er banken i en situasjon som gir netto utsatt skatteforpliktelse.

Resultatforskjeller

Alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat deles i:

Permanente resultatforskjeller: Ikke fradragsberettigede kostnader (representasjon, gaver etc.) skattefrie inntekter

Midlertidige resultatforskjeller: Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessig periodisering. Skal reverseres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres over tid.

Skatter

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Resultat før skattekostnad 92.276
Kostnader som ikke er fradragsberettiget 162
Ikke skattepliktige inntekter -12.669
Skattegrunnlag før korreksjon for midlertidige forskjeller 79.769
Midlertidige forskjeller:
Endring gevinst/ tapskonto 293
Skattemessig mindreavskrivning 423
Endring  netto pensjonsforpliktelser -7.634
Endring avs. pensjonspremiefond 5.000
Endring nedskr. verdipapirer -8.534
Grunnlag for betalbar skatt 69.317

Beregning av skatt

25 % skatt av 69.317 17.329
Formuesskatt 1.298
Betalbar skatt 18.627
Netto økning utsatt skatt 2.613
For mye avsatt skatt forrige år 21
Årets skattekostnad 21.261

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret.
Det er beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

31.12.16 31.12.15 Endring
Pensjonspremiefond 0 5.000 -5.000
Ikke skattlagt salgsgevinst 338 422  -84
Midlertidige forskjeller driftsmidler 0 243 -243
Sum grunnlag utsatt skatt 338 5.665 -5.327
Midlertidige forskjeller driftsmidler 180 0 180
Nedskrivning verdipapirer 3.400 11.933 -8.533
Negativ saldo tapsskjema 209 0 209
Pensjonsforpliktelser 3.632 11.266  -7.634
Sum grunnlag utsatt skattefordel 7.421 23.199 15.778
Netto grunnlag utsatt skatt/ (skattefordel ) -7.082 17.534 10.452
Utsatt skatt/ (skattefordel) 1.771 4.384 2.613

 

 

9.b. Annen gjeld/ andre eiendeler

Posten annen gjeld består av:

Betalbar skatt:  18.627
Skattetrekk: 2.094
Uavregnede bankremisser og øvrige kreditorer etc.: 11.944
Sum  32.665

Andre eiendeler består av:

Diverse avregningskontoer, mindre utlegg og beholdninger: 385

 

9.c. Sikringsfondsavgift – Garanti for innskudd

Bankens sikringsfond

Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond.

Fondet plikter for tiden å dekke tap inntil 2 mill kr. som en innskyter har på innskudd i en sparebank, etter at egenkapitalen i sparebanken eventuelt er brukt opp. Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner.

Innbetaling til Sikringsfondet er fra og med 1997 blitt beregnet med 0,1 % av kundeinnskudd og 0,05 % av beregningsgrunnlaget ved kapitaldekningsberegningen, men med fradrag for kjernekapital utover 8 %. Sikringsfondsavgiften inngår regnskapsmessig i bankens rentekostnader. Avgiften ble fram til og med 2012 bare innkrevd i den grad fondet ikke har vært stort nok i henhold til tidligere vedtatte krav til størrelse. Fra og med 2013 blir avgiften innkrevd med full avgift hvert år uavhengig av størrelse på fondet. I 2016 har avgiften utgjort 4.486, mens avgiften for 2017 vil utgjøre 4.778. EU tilpasninger ser ut til å medføre at det maksimale beløp som fondet kan dekke vil bli redusert til 100.000 Euro i løpet av noen år.

 

9.d. Forpliktelser og betingede forpliktelser

Garantier 2016 2015
Lånegarantier 276.434 292.507
Betalingsgarantier 37.130 41.105
Kontraktsgarantier 53.887 56.708
Annet garantiansvar 14.219 14.193
Sum 381.670 404.513

Vedrørende garantier, se også note 2.

Ingen del av det totale garantiansvar er kontragarantert av andre finansinstitusjoner.

Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for pantegjeld og lignende

2016 2015
Obligasjoner i banker, kredittforetak etc. 230.741 228.011
Pengemarkedsfond 117.415 37.678
Sum bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet 348.156 265.689

 

9.e. Forvaltnings- og administrasjonstjenester

Banken har i mange år vært Haugesund Kommune sin bankforbindelse og har i denne forbindelse stått for administrasjon av diverse tjenester for kommunen med tilsluttede etater. Haugesund Sparebank er bank også for Tysvær, Karmøy, Sveio, Etne, Vindafjord og Utsira kommuner, og står for betalingsformidling og diverse tjenester også for disse kommunene.

 

9.f. Andre driftsinntekter, spesifikasjon

Posten består av: 2016 2015
Inntekter bankterminaler 709 699
Provisjon kredittkort 1.305 1.186
Gevinst ved salg driftsmidler 0 207

 

9.g.  Andre driftskostnader, spesifikasjon

Posten består av: 2016 2015
Reparasjon og vedlikehold maskiner, transportmidler etc. 3.462 2.626
Leie maskiner, utstyr etc. 570 657
Kontingenter/ avgifter 894 961
Totale kostnader v/ leide lokaler 4.340 3.395
Diverse kjøpte tjenester 1.996 2.483
Diverse tap v/ kort, bedrageri, innskudd, andre tap 1.958 2.113
Forsikringer 477 503
Representasjon/ gaver 160 196
Kostnader vedr. administrasjon obligasjonslån/ ek-bevis 375 431
Bankteknisk forbruksmateriell 468 590

 

9.h. Spesifikasjon av andre gebyrer og provisjonsinntekter

Posten består av: 2016 2015
Verdipapiromsetning og forvaltning 1.851 1.775
Betalingsformidling inn-/ utland 11.379 11.750
Betalingsformidling interbank 2.789 2.783
Depotgebyr 1.497 1.494
Gebyr nattsafe og oppbevaring 586 615
Provisjonsinntekter forsikringssalg 4.164 4.820
Gebyrer diverse tjenester, uttaksgebyr og gebyr kommuner 1.903 1.853
Provisjon kredittformidling Verd Boligkreditt AS etc 8,873 11.633

 

9.i. Sosiale og administrasjonskostnader, spesifikasjon av vesentlige poster

Sosiale kostnader

Posten består av: 2016 2015
Arbeidsgiveravgift 5.638 5.574
Finansskatt 212 0
Diverse forsikringer, møtekostnader, kantine,  velferdsordninger 2.987 2.987

Administrasjonskostnader

Posten består av: 2016 2015
Rekvisita, blanketter, betalingskort, tidsskrifter etc. 772 717
Ekstern databehandling 17.034 19.057
Sponsorkostnader 10.157 9.871
Øvrig reklame og annonser 4.463 4.880
Representasjon 190 247
Telefon og porto 2.013 2.506
Reisekostnader 2.130 1.167
Kurs/ opplæringskostnader 815 385
Trykking av regnskaper/ brosjyrer etc. 168 158

 

 


Note 10

 

Beløp i hele 1.000 kroner

RESULTATREGNSKAP 2016 2015
1.000 kr. % 1.000 kr. %
Renteinntekter og lignende inntekter 287 758 3,01 323 283 3,53
Rentekostnader og lignende kostnader 112 670 1,18 153 149 1,67
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 175 088 1,83 170 134 1,86
Utbytte 14 747 0,15 6 440 0,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 38 924 0,41 42 543 0,47
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4 287 0,04 4 309 0,05
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer 4 789 0,05 -4 307 -0,05
Andre driftsinntekter 3 228 0,03 3 162 0,03
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER 57 401 0,60 43 529 0,47
SUM DRIFTSINNTEKTER 232 489 2,43 213 663 2,33
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 38 842 0,41 50 391 0,55
Administrasjonskostnader 37 742 0,39 39 088 0,43
Ordinære avskrivninger 6 933 0,07 7 040 0,08
Andre driftskostnader 18 476 0,19 16 741 0,18
SUM DRIFTSKOSTNADER 101 993 1,06 113 260 1,24
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 130 496 1,37 100 403 1,09
– tap på utlån, garantier mv. 38 221 0,40 33 174 0,36
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 92 275 0,97 67 229 0,73
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler 0 0,00 -30 0,00
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 92 275 0,97 67 199 0,73
Skatt på ordinært resultat 21 260 0,22 18 068 0,20
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 71 015 0,75 49 131 0,53
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 9 573 297 9 145 849

Note 11

Offentliggjøring av annen informasjon i henhold til kapitalkravsforskriften

I henhold til forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker m.v. (kapitalkravsforskriften) § 45-1 skal banken offentliggjøre utvidet informasjon rundt risikostyring og kapitaldekning minst en gang årlig. Informasjonen kan gis i bankens årsrapport, eller som et eget dokument som offentliggjøres på internett samtidig med årsrapporten. Banken har valgt å offentliggjøre informasjonen i et eget dokument benevnt Pilar III. I en viss grad er det sammenfallende informasjon som i notene, og der det er funnet hensiktsmessig er det henvist til gjeldende note.


Note 2

 

Utlån, garantier og overtatte eiendeler

 

2.a. Verdsettelse – beskrivelse – definisjoner

Innledning

Utlånsforskriften, forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner, omhandler regler for regnskapsføring og verdsettelse av utlån, og er tilpasset kravene i internasjonale regnskapsstandarder (IAS).

Hovedprinsipper for måling av utlån og garantier

Etter utlånsforskriften skal utlån ved etableringstidspunktet vurderes til virkelig verdi med tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter som banken har. Etableringsgebyrer kommer til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Gebyrer, provisjoner o.l., som belastes kunden ved låneopptak, kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative kostnader som påløper ved opprettelse av låneengasjementet. I Haugesund Sparebank forutsettes gebyrene ikke å overstige de direkte administrative kostnadene.

Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost. Med amortisert kost menes balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottatte avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyrer, provisjoner og lignende, samt eventuell nedskrivning for tap.

Nedskrivning for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Usikkerhet om fremtidige hendelser skal ikke avspeiles i form av ekstra nedskrivninger, men må hensyntas ved vurderinger om banken har en tilstrekkelig høy egenkapital. Verdifallet må være forårsaket av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs måling av utlånet, og tapshendelsen må ha innvirkning på estimering av utlånets fremtidige kontantstrømmer.

Det skal foretas nedskrivning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt nedskrivning, skal balanseføres som en eiendel når det er overveiende sannsynlig at regresskravet vil bli oppgjort. Etter at banken har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i henhold til bestemmelsene om utlån.

Renteinntekter på nedskrevne utlån skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetode.

Retningslinjer

Banken har interne retningslinjer for vurdering og verdsetting av engasjement i samsvar med Finanstilsynets utlånsforskrift.

Alle utlån, hvor der foreligger objektive bevis for en fremtidig tapshendelse, vurderes individuelt. Dersom det kan dokumenteres at et utlån har verdifall blir en nedskrivning foretatt. I vurderingen blir det tatt hensyn til deponerte sikkerheter, og en nøktern salgsverdi inkludert salgskostnader. Regnskaper blir vurdert i den grad disse er aktuelle. For personlige engasjementer benyttes vurdering av kundens personlige økonomi i stedet for regnskapsvurdering.

Objektive bevis for at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til, og omfatter blant annet følgende tapshendelser:

– vesentlige finansielle problemer hos debitor
– betalingsmislighold og andre vesentlige kontraktsbrudd

Tapsutsatte engasjementer vurderes fortløpende, og minimum kvartalsvis.

Nedskrivninger på grupper av utlån

Ved vurdering av nedskrivninger på grupper av utlån inndeles utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Haugesund Sparebank benytter i den anledning bankens risikoklassifiseringssystem for inndeling i grupper. Banken foretar gruppenedskrivninger ut fra en antakelse om at tapshendelser har inntruffet, uten at disse er kommet til kunnskap. Dette begrunnes med at det tar tid fra en tapshendelse finner sted til dette oppfanges i risikoklassifiseringssystemet.

Nedskrevet beløp beregnes på grunnlag av underdekning av depotverdier multiplisert med en faktor som gjenspeiler forventet tap innenfor samme risikoklasse. Dette resultatet nåverdiberegnes i forhold til en forventet løpetid og historisk effektiv rente.

Risikoklassifisering

Bankens næringslivs- og privatmarkedsengasjementer inndeles i noteopplysningene i fem risikoklasser etter kundens økonomi og øvrige faktorer. De klassifiserte engasjementene får etter klassifiseringen en akkumulert risikokarakter fra A til E.

Definisjonen på risikoklassene for næringsliv fremgår i note 2.b.

Risikoklassifiseringen gjennomføres når lånene innvilges, og videre hver måned.  Alle tapsutsatte og misligholdte engasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsnedskrivning. Tapsutregningen blir gjort på bakgrunn av

tilbakebetalingsevne, etter en konkret vurdering av eksisterende sikkerhet og rest tilbakebetalingsevne.

Risikoklassifiseringen på innvilgelsestidspunktet er avgjørende for hvordan lånene blir priset, idet god risikoklasse gir lav rente, og dårligere risikoklasse gir høyere rente. Renten vil likevel variere utfra blant annet sikkerheten på det enkelte lån. Næringslivslån prises gjennomgående 1-2 prosentpoeng høyere enn lån til privatmarkedet og det offentlige, slik at merrisikoen for tap i utlånsmassen til næringslivet blir hensyntatt, herunder blir også høyere egenkapitalkrav for slike utlån vektlagt.

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er eiendeler som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement.  På overtakelsestidspunktet blir det lagt en takst/ antatt realisasjonsverdi til grunn for bokføringen.  Eventuell nedskrivning i forbindelse med overtakelsen relateres til engasjementet som eiendelen vedrører og får innvirkning på tap på utlån/ garantier i resultatregnskapet.  Gevinst/ tap ved et senere salg av nevnte eiendeler blir også ført mot tap på utlån/ garantier.

Tapsutsatte lån

Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon og/ eller sikkerheter innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.

Misligholdte engasjementer

Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Tilsvarende gjelder også for økonomiske situasjoner som konkurs og gjeldsforhandling. Misligholdte lån blir alltid gjenstand for tapsvurdering. Tapsvurdering foretas i henhold til interne retningslinjer også for tapsutsatte lån, uavhengig av om lånet er misligholdt.

Konstaterte tap

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken, jfr. note 2.c.

Lån med endringsavtale

Bankens portefølje med endringsavtaler er av uvesentlig betydning og av den grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån som ikke er gjenstand for nedskrivning.

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån behandles i henhold til tapsforskriften. Det vil si at rentene på delen som er tapsnedskrevet blir stoppet, mens rentene på resten av engasjementet blir inntektsført med effektiv rentesats. Tapet økes på tidspunktet for bokføringen av tapet, tilsvarende den neddiskonterte verdi av inntektsføring frem til realisasjonstidspunkt.

Friskmelding

Friskmelding av lån med individuell tapsnedskrivning skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og en ny vurdering av kontantstrømmen tilsier at engasjementet ikke lenger er tapsutsatt.

 

2.b. Tabeller/ kommentarer utlån og garantier

 Overtatte eiendeler

2016 2015
Eiendommer 35.375 44.264
Øvrige overtatte eiendeler 1.000 0
Sum 36.375 44.264

 Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2016

1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 33.837 18.694 18.361 41.821
Nedskrivning 0 388 0 5.623
PM netto 33.837 18.306 18.361 36.198
BM brutto 15.591 44.587 19.025 50.981
Nedskrivning 0 8.688 2.505 4.399
BM netto 15.591 35.899 16.520 46.582
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 63.281 37.386 92.802
Netto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 54.205 34.881 82.780

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2015

1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 23.203 14.156 12.545 25.267
Nedskrivning 704 0 563 2.831
PM netto 22.463 14.156 11.982 22.436
BM brutto 17.694 16.983 10.773 68.808
Nedskrivning 621 2.111 3.757 12.938
BM netto 17.073 14.872 7.016 55.870
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 40.897 31.139 23.318 94.075
Netto betalingsmisligholdte fordringer 39.536 29.028 18.998 78.306

Misligholdte (eldre enn 90 dager) og tapsutsatte lån

2016 2015 2014 2013 2012
Sum misligholdte lån før nedskrivning på individuelle lån 193.469 148.532 195.446 142.112 92.443
Sum misligholdte lån etter nedskrivning på individuelle lån 171.866 124.971 172.305 113.024 70.445
Øvrige tapsutsatte lån før nedskrivning på individuelle lån 10.503 32.230 52.184 47.061 35.016
Øvrige tapsutsatte lån etter nedskrivning på individuelle lån 6.033 17.395 38.815 31.959 21.111

Resultatføring av renter på konti hvor det er foretatt tapsføring

2016 2015
Amortiserte renter på lån med individuell tapsnedskrivning 1.1 381 187
Amortiserte renter kostnadsført som tap på utlån 147 1.099
Tilbakeført i året ved effektiv rente inntektsføring på lån m/ tap 561 904
Amortiserte renter inkludert i tapsnedskrivninger  pr. 31.12 -35 381

Fordeling av lån på risikoklasser

31.12.16 31.12.15
Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån
Klasse A – liten risiko 474.605 499.040
Klasse B – liten til moderat risiko 4.643.078 4.469.146
Klasse C – moderat risiko 2.277.192 1.967.550
Klasse D – moderat til høy risiko 655.299 658.421
Klasse E – annen høy risiko – misligholdte/ tapsutsatte 255.737 26.073 264.182 38.396
Totalt utlån/ garantier 8.305.911 0,31% 7.858.340 0,49 %

 

Som det fremgår av tabellen ovenfor er det kun små relative endringer/ forskyvninger klassene imellom. Den største økningen har skjedd i klasse B og C mens begge de høyeste risikoklassene er redusert. I % av brutto utlån og garantier er summen av de to høyeste risikoklassene reduset fra 11,7% til 11,0%.

I % av utlån pr. 31.12.2016 utgjør netto misligholdte utlån over 90 dager 2,1%, mot. 1,7% pr. 31.12.2015. Samtidig viser utviklingen i øvrige tapsutsatte utlån en reduksjon på ca. 0,2 prosentpoeng til ca. 0,1% av brutto utlån. Bokførte tap på utlån viser en  tapsprosent på 0,40% målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2016 mot 0,36 % i 2015. Banken legger til grunn at tapene pr. år i neste 4 års langtidsbudsjett ikke skal utgjøre mer enn 33 mill kroner i snitt.  Gruppenedskrivningene er 23 mill kroner pr. 31.12.2016 mot 23,5 mill kroner i 2015. Det vises ellers til tabelloversiktene ovenfor. Andelen lån med pant i bolig er økt fra 80,5% pr. 31.12.2015 til 83,1% pr. 31.12.2016.

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift.

Verd Boligkreditt AS

Pr. 31.12.2016 utgjør bokført verdi av totale utlån flyttet over/ solgt til Verd Boligkreditt AS 1.589.832. Pr. 31.12.15 utgjorde bokført verdi av lån solgt til Verd Boligkreditt AS 1.502.515. Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere inntil ca 15% av de overførte lånene. Pr. 31.12.16 utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS 155.017, mot 138.345 pr. 31.12.15. Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS administreres av Sparebanken Vest på vegne av eierbankene, og Haugesund Sparebank eier 19,9% i selskapet, tilsvarende 64.765 aksjer bokført til 65.549. Ad. øvrige likviditetsforhold vedrørende boligkredittforetaket, se note 7.a.

Maksimal kreditteksponering, ikke hensyntatt pantstillelser.

BRUTTO EKSPONERING 31.12.2016 31.12.15
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 240.720 338.429
Brutto utlån til kunder 7.924.241 7.453.827
Aksjer og andeler 238.190 186.090
Sertifikater og obligasjoner 657.295 677.667
Overtatte eiendeler (eiendommer) 36.375 44.264
Sum eiendeler 9.096.821 8.700.277
Forpliktelser
Betingede forpliktelser 729.826 670.202
Ubenyttede kreditter 914.090 704.520
Sum finansielle garantistillelser 1.643.916 1.374.722
Sum kreditteksponering 10.740.737 10.074.999

Utlån til kunder er delt inn i følgende porteføljer

2016 2015
Lån med flytende rente 7.678.422 7.203.420
Lån med fast rente 245.819 250.407
Sum brutto utlån til kunder 7.924.241 7.453.827

Utlån og garantier og potensiell eksponering ved trekkrettigheter fordelt etter sektorer/ næringer

Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering
ved  trekkrettigheter
Sektor/ næring 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Personmarked 4.848.319 4.495.006 122.162 127.952 202.823 152.461
Primærnæring 340.368 334.300 13.259 16.038 33.532 31.909
Industri/ bergverk 88.201 93.014 7.274 6.095 7.448 10.612
Bygg og anlegg 506.727 460.368 90.905 92.659 75.286 64.941
Varehandel, hotell og restaurantdrift 264.884 247.275 38.398 41.236 39.854 30.167
Utenriks  sjøfart og oljeboring 0 0 0
Transport ellers 50.929 51.882 10.345 10.010 5.488 3.316
Forr. messig tjeneste-yting og eiendomsdrift 1.604.354 1.513.080 96.032 107.568 57.458 44.721
Tjenesteyting ellers 174.038 185.367 3.295 2.955 9.912 10.460
Kommuner 1.446 37.136 0 354.236 353.414
Andre 44.975 36.399 0 2.519
Brutto utlån 7.924.241 7.453.827 381.670 404.513 786.037 704.520
Portefølje kredittforetak 1.589.832 1.502.515
Brutto inkl. kredittforetak 9.514.073 8.956.342

Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode

Utlån Garantier Potensiell eksponering ved trekkrettigheter
2016 2015 2016 2015 2016 2015
Haugesund 38,23 % 38,70 % 39,91 % 42,40 % 41,10 % 40,44 %
Karmøy 10,41 % 10,79 % 13,15 % 12,41 % 17,02 % 17,47 %
Vindafjord 22,12 % 21,80 % 22,56 % 20,62 % 20,82 % 21,45 %
Tysvær 12,35 % 12,24 % 9,21 % 7,80 % 13,14 % 13,18 %
Bømlo 4,77 % 5,08 % 4,45 % 5,01 % 1,47 % 1,46 %
Sveio 2,92 % 2,29 % 0,39 % 0,23 % 3,01 % 3,66 %
Andre 9,21 % 9,10 % 10,31 % 11,53 % 3,44  % 2,34 %
Totalt 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

 

2.c. Tap på utlån og garantier

Kostnadsførte tap

2016 2015
Periodens endringer i nedskrivninger på individuelle utlån 4.217 1.886
+/- Periodens endringer i nedskrivninger på grupper av utlån -500 2.000
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt individuelle nedskrivninger for 28.390 13.169
+/- Periodens konstaterte tap som det ikke er avsatt individuelle nedskrivninger for 16.501 19.212
– Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 10.387 3.093
= Periodens tapskostnader 38.221 33.174

Endring i nedskrivninger på individuelle utlån

2016 2015
Nedskrivninger på individuelle lån 01.01 38.396 36.510
– periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 28.390 13.169
+ Økte nedskrivninger på individuelle utlån perioden 4.146 9.645
+ Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden 12.729 6.783
– Tilbakeføring nedskrivninger på individuelle utlån perioden 808 1.373
= Nedskrivninger på individuelle utlån 31.12 26.073 38.396

Endring i nedskrivninger på grupper av utlån

2016 2015
Nedskrivning på grupper av utlån 01.01 23.500 21.500
+/- Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån -500 2.000
= Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12 23.000 23.500

Note 1

 

Generelle regnskapsprinsipper

Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Regnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker. Utlån er vurdert i henhold til utlånsforskriften med utgangspunkt i IAS 39.

Forskriften om årsregnskap for banker er endret vedrørende føring av pensjonskostnader og forpliktelser, og fra og med 1. januar 2015 var det krav om at pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser innregnes i samsvar med IAS 19. IAS 19 tillater ikke korridormetoden brukt for regnskapsføring av aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap skal nå bokføres direkte mot egenkapitalen i den perioden de oppstår.

Banken har pr. halvårsskiftet i 2016 gått over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for alle ansatte som hadde ytelsespensjon, med unntak av noen få langtidssykemeldte som fortsatt har ytelsespensjon. Dette har medført tilbakeføring og inntektsføring av tidligere påløpte pensjonsforpliktelser, mens aktuarielle tap er ført mot bankens egenkapital. Virkningene av overgangen fremgår av note 6 ansvarlig kapital og note 8.c pensjonsforpliktelser.

Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter, med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Generelt kan det likevel opplyses at som virkelig verdi er observerbar markedsverdi benyttet. Gjeldsposter er oppført med pålydende verdi.

Alle tall er oppgitt i 1.000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet.

 

1.a. Valuta – valutaomregningsregler – valutarisiko

Bankens virksomhet på valutaområdet er begrenset til ordinær betalingsformidling og garantier overfor kunders valutalån. Banken har heller ikke andre fordringer eller gjeld i utenlandsk valuta, utover en liten kontantkasse og enkelte mindre uavregnede beløp relatert til ordinær betalingsformidling overfor utlandet. Beholdninger, fordringer og gjeld i valuta blir omregnet til norske kroner etter midtkursen ved utgangen av regnskapsåret. Valutarisikoen pr. årsskiftet og gjennom året regnes som ubetydelig. Vedrørende garantier overfor långiver for valutalån til bankens kunder vises det til note 9.d. Kurssvingninger på valuta representerer en risiko for våre kunder, men banken har tatt høyde for dette i kundeavtalene og i tapsvurderingene for de av kundene hvor kursutviklingen har gitt negative utslag.

Løpende inntekter og utgifter i valuta er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppstod. Netto urealiserte gevinster eller tap er resultatført.

 

1.b. Finansielle instrumenter – finansielle derivater – rente- og valutainstrumenter. Handelsportefølje

Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater.

Finansielle instrumenter på balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater, samt andre pengemarkedsinstrumenter.  Banken skal i henhold til vedtatt policy ikke involvere seg i andre finansielle derivater enn eventuelt renteswapper for å redusere bankens renterisiko. Prinsippene for å klassifisere finansielle instrumenter som markedsbaserte finansielle omløpsmidler er basert på to forhold:

 • intensjonen med anskaffelse må være kortsiktig eie (trading-virksomhet)
 • posten må kunne omsettes i et marked (børs) som gjør trading-aktivitet mulig. Pr. 31.12.2016 er ingen del av bankens finansielle omløpsmidler vurdert som markedsbaserte finansielle omløpsmidler/ handelsportefølje. Notekravene for utlån og finansielle instrumenter følger IFRS 7 fra og med 2009, men vurderingsreglene følger fortsatt norsk regnskapslov og årsregnskapsforskriften. Utlånene vurderes i henhold til IAS 39, og bokført verdi (amortisert kost) antas å være tilnærmet lik virkelig verdi. Det samme vurderes å gjelde også for bankens beholdning av fastrentelån, idet rentebindingstiden på disse er relativ kort, i snitt ca. 1,75 år. Volumene er dessuten små, ca. 245,8 millioner kroner. Ellers er det i de aktuelle noter gitt opplysninger om virkelig verdi (markedsverdi) i den grad disse er tilgjengelige. Det er ikke foretatt egne beregninger av virkelig verdi for noen finansielle eiendeler, idet bokført verdi for andre finansielle eiendeler i hovedsak antas å stemme godt med virkelig verdi.

 

1.c. Periodisering – Inntektsføring/ kostnadsføring

Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader.

Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen.

Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen.

Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år dette mottas.

Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales.

Gebyr som overstiger kostnadene forbundet med etablering av lån, periodiseres i tråd med retningslinjer fra Finanstilsynet. I tråd med bankens prising av gebyrer, samt med endringene i reglene for når gebyrene skal periodiseres, utgjør periodiserte gebyrer pr. 1.1. 2016 og 31.12.2016 kr. 0.

 

1.d. Leasing- / factoringavtaler

Banken har i 2016 kun hatt en leasing avtale. Avtalen omfatter kopieringsmaskiner/ skrivere og løper med en årlig leie på 316, samme som i 2015.

 

1.e. Sikring

Banken anvender renteswapper som ikke inngår i balansen for å styre bankens renterisiko på fastrenteinnlån.

Sikringsforretninger har til formål å nøytralisere en eksisterende eller forventet renterisiko. Det stilles derfor krav om at det foreligger en høy grad av omvendt samvariasjon i verdiendring mellom et sikringsinstrument og sikringsobjekt.

Sikringsinstrumentets løpende verdiendringer regnskapsføres ikke mens sikringsobjektet balanseføres til den verdien som reflekterer effekten av sikringen.


Note 2

 

Utlån, garantier og overtatte eiendeler

 

2.a. Verdsettelse – beskrivelse – definisjoner

Innledning

Utlånsforskriften, forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner, omhandler regler for regnskapsføring og verdsettelse av utlån, og er tilpasset kravene i internasjonale regnskapsstandarder (IAS).

Hovedprinsipper for måling av utlån og garantier

Etter utlånsforskriften skal utlån ved etableringstidspunktet vurderes til virkelig verdi med tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter som banken har. Etableringsgebyrer kommer til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Gebyrer, provisjoner o.l., som belastes kunden ved låneopptak, kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative kostnader som påløper ved opprettelse av låneengasjementet. I Haugesund Sparebank forutsettes gebyrene ikke å overstige de direkte administrative kostnadene.

Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost. Med amortisert kost menes balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottatte avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyrer, provisjoner og lignende, samt eventuell nedskrivning for tap.

Nedskrivning for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Usikkerhet om fremtidige hendelser skal ikke avspeiles i form av ekstra nedskrivninger, men må hensyntas ved vurderinger om banken har en tilstrekkelig høy egenkapital. Verdifallet må være forårsaket av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs måling av utlånet, og tapshendelsen må ha innvirkning på estimering av utlånets fremtidige kontantstrømmer.

Det skal foretas nedskrivning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt nedskrivning, skal balanseføres som en eiendel når det er overveiende sannsynlig at regresskravet vil bli oppgjort. Etter at banken har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i henhold til bestemmelsene om utlån.

Renteinntekter på nedskrevne utlån skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetode.

Retningslinjer

Banken har interne retningslinjer for vurdering og verdsetting av engasjement i samsvar med Finanstilsynets utlånsforskrift.

Alle utlån, hvor der foreligger objektive bevis for en fremtidig tapshendelse, vurderes individuelt. Dersom det kan dokumenteres at et utlån har verdifall blir en nedskrivning foretatt. I vurderingen blir det tatt hensyn til deponerte sikkerheter, og en nøktern salgsverdi inkludert salgskostnader. Regnskaper blir vurdert i den grad disse er aktuelle. For personlige engasjementer benyttes vurdering av kundens personlige økonomi i stedet for regnskapsvurdering.

Objektive bevis for at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til, og omfatter blant annet følgende tapshendelser:

– vesentlige finansielle problemer hos debitor
– betalingsmislighold og andre vesentlige kontraktsbrudd

Tapsutsatte engasjementer vurderes fortløpende, og minimum kvartalsvis.

Nedskrivninger på grupper av utlån

Ved vurdering av nedskrivninger på grupper av utlån inndeles utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Haugesund Sparebank benytter i den anledning bankens risikoklassifiseringssystem for inndeling i grupper. Banken foretar gruppenedskrivninger ut fra en antakelse om at tapshendelser har inntruffet, uten at disse er kommet til kunnskap. Dette begrunnes med at det tar tid fra en tapshendelse finner sted til dette oppfanges i risikoklassifiseringssystemet.

Nedskrevet beløp beregnes på grunnlag av underdekning av depotverdier multiplisert med en faktor som gjenspeiler forventet tap innenfor samme risikoklasse. Dette resultatet nåverdiberegnes i forhold til en forventet løpetid og historisk effektiv rente.

Risikoklassifisering

Bankens næringslivs- og privatmarkedsengasjementer inndeles i noteopplysningene i fem risikoklasser etter kundens økonomi og øvrige faktorer. De klassifiserte engasjementene får etter klassifiseringen en akkumulert risikokarakter fra A til E.

Definisjonen på risikoklassene for næringsliv fremgår i note 2.b.

Risikoklassifiseringen gjennomføres når lånene innvilges, og videre hver måned.  Alle tapsutsatte og misligholdte engasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsnedskrivning. Tapsutregningen blir gjort på bakgrunn av

tilbakebetalingsevne, etter en konkret vurdering av eksisterende sikkerhet og rest tilbakebetalingsevne.

Risikoklassifiseringen på innvilgelsestidspunktet er avgjørende for hvordan lånene blir priset, idet god risikoklasse gir lav rente, og dårligere risikoklasse gir høyere rente. Renten vil likevel variere utfra blant annet sikkerheten på det enkelte lån. Næringslivslån prises gjennomgående 1-2 prosentpoeng høyere enn lån til privatmarkedet og det offentlige, slik at merrisikoen for tap i utlånsmassen til næringslivet blir hensyntatt, herunder blir også høyere egenkapitalkrav for slike utlån vektlagt.

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er eiendeler som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement.  På overtakelsestidspunktet blir det lagt en takst/ antatt realisasjonsverdi til grunn for bokføringen.  Eventuell nedskrivning i forbindelse med overtakelsen relateres til engasjementet som eiendelen vedrører og får innvirkning på tap på utlån/ garantier i resultatregnskapet.  Gevinst/ tap ved et senere salg av nevnte eiendeler blir også ført mot tap på utlån/ garantier.

Tapsutsatte lån

Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon og/ eller sikkerheter innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.

Misligholdte engasjementer

Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Tilsvarende gjelder også for økonomiske situasjoner som konkurs og gjeldsforhandling. Misligholdte lån blir alltid gjenstand for tapsvurdering. Tapsvurdering foretas i henhold til interne retningslinjer også for tapsutsatte lån, uavhengig av om lånet er misligholdt.

Konstaterte tap

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken, jfr. note 2.c.

Lån med endringsavtale

Bankens portefølje med endringsavtaler er av uvesentlig betydning og av den grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån som ikke er gjenstand for nedskrivning.

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån behandles i henhold til tapsforskriften. Det vil si at rentene på delen som er tapsnedskrevet blir stoppet, mens rentene på resten av engasjementet blir inntektsført med effektiv rentesats. Tapet økes på tidspunktet for bokføringen av tapet, tilsvarende den neddiskonterte verdi av inntektsføring frem til realisasjonstidspunkt.

Friskmelding

Friskmelding av lån med individuell tapsnedskrivning skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og en ny vurdering av kontantstrømmen tilsier at engasjementet ikke lenger er tapsutsatt.

 

2.b. Tabeller/ kommentarer utlån og garantier

 Overtatte eiendeler

2016 2015
Eiendommer 35.375 44.264
Øvrige overtatte eiendeler 1.000 0
Sum 36.375 44.264

 Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2016

1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 33.837 18.694 18.361 41.821
Nedskrivning 0 388 0 5.623
PM netto 33.837 18.306 18.361 36.198
BM brutto 15.591 44.587 19.025 50.981
Nedskrivning 0 8.688 2.505 4.399
BM netto 15.591 35.899 16.520 46.582
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 63.281 37.386 92.802
Netto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 54.205 34.881 82.780

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2015

1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 23.203 14.156 12.545 25.267
Nedskrivning 704 0 563 2.831
PM netto 22.463 14.156 11.982 22.436
BM brutto 17.694 16.983 10.773 68.808
Nedskrivning 621 2.111 3.757 12.938
BM netto 17.073 14.872 7.016 55.870
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 40.897 31.139 23.318 94.075
Netto betalingsmisligholdte fordringer 39.536 29.028 18.998 78.306

Misligholdte (eldre enn 90 dager) og tapsutsatte lån

2016 2015 2014 2013 2012
Sum misligholdte lån før nedskrivning på individuelle lån 193.469 148.532 195.446 142.112 92.443
Sum misligholdte lån etter nedskrivning på individuelle lån 171.866 124.971 172.305 113.024 70.445
Øvrige tapsutsatte lån før nedskrivning på individuelle lån 10.503 32.230 52.184 47.061 35.016
Øvrige tapsutsatte lån etter nedskrivning på individuelle lån 6.033 17.395 38.815 31.959 21.111

Resultatføring av renter på konti hvor det er foretatt tapsføring

2016 2015
Amortiserte renter på lån med individuell tapsnedskrivning 1.1 381 187
Amortiserte renter kostnadsført som tap på utlån 147 1.099
Tilbakeført i året ved effektiv rente inntektsføring på lån m/ tap 561 904
Amortiserte renter inkludert i tapsnedskrivninger  pr. 31.12 -35 381

Fordeling av lån på risikoklasser

31.12.16 31.12.15
Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån
Klasse A – liten risiko 474.605 499.040
Klasse B – liten til moderat risiko 4.643.078 4.469.146
Klasse C – moderat risiko 2.277.192 1.967.550
Klasse D – moderat til høy risiko 655.299 658.421
Klasse E – annen høy risiko – misligholdte/ tapsutsatte 255.737 26.073 264.182 38.396
Totalt utlån/ garantier 8.305.911 0,31% 7.858.340 0,49 %

 

Som det fremgår av tabellen ovenfor er det kun små relative endringer/ forskyvninger klassene imellom. Den største økningen har skjedd i klasse B og C mens begge de høyeste risikoklassene er redusert. I % av brutto utlån og garantier er summen av de to høyeste risikoklassene reduset fra 11,7% til 11,0%.

I % av utlån pr. 31.12.2016 utgjør netto misligholdte utlån over 90 dager 2,1%, mot. 1,7% pr. 31.12.2015. Samtidig viser utviklingen i øvrige tapsutsatte utlån en reduksjon på ca. 0,2 prosentpoeng til ca. 0,1% av brutto utlån. Bokførte tap på utlån viser en  tapsprosent på 0,40% målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2016 mot 0,36 % i 2015. Banken legger til grunn at tapene pr. år i neste 4 års langtidsbudsjett ikke skal utgjøre mer enn 33 mill kroner i snitt.  Gruppenedskrivningene er 23 mill kroner pr. 31.12.2016 mot 23,5 mill kroner i 2015. Det vises ellers til tabelloversiktene ovenfor. Andelen lån med pant i bolig er økt fra 80,5% pr. 31.12.2015 til 83,1% pr. 31.12.2016.

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift.

Verd Boligkreditt AS

Pr. 31.12.2016 utgjør bokført verdi av totale utlån flyttet over/ solgt til Verd Boligkreditt AS 1.589.832. Pr. 31.12.15 utgjorde bokført verdi av lån solgt til Verd Boligkreditt AS 1.502.515. Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere inntil ca 15% av de overførte lånene. Pr. 31.12.16 utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS 155.017, mot 138.345 pr. 31.12.15. Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS administreres av Sparebanken Vest på vegne av eierbankene, og Haugesund Sparebank eier 19,9% i selskapet, tilsvarende 64.765 aksjer bokført til 65.549. Ad. øvrige likviditetsforhold vedrørende boligkredittforetaket, se note 7.a.

Maksimal kreditteksponering, ikke hensyntatt pantstillelser.

BRUTTO EKSPONERING 31.12.2016 31.12.15
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 240.720 338.429
Brutto utlån til kunder 7.924.241 7.453.827
Aksjer og andeler 238.190 186.090
Sertifikater og obligasjoner 657.295 677.667
Overtatte eiendeler (eiendommer) 36.375 44.264
Sum eiendeler 9.096.821 8.700.277
Forpliktelser
Betingede forpliktelser 729.826 670.202
Ubenyttede kreditter 914.090 704.520
Sum finansielle garantistillelser 1.643.916 1.374.722
Sum kreditteksponering 10.740.737 10.074.999

Utlån til kunder er delt inn i følgende porteføljer

2016 2015
Lån med flytende rente 7.678.422 7.203.420
Lån med fast rente 245.819 250.407
Sum brutto utlån til kunder 7.924.241 7.453.827

Utlån og garantier og potensiell eksponering ved trekkrettigheter fordelt etter sektorer/ næringer

Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering
ved  trekkrettigheter
Sektor/ næring 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Personmarked 4.848.319 4.495.006 122.162 127.952 202.823 152.461
Primærnæring 340.368 334.300 13.259 16.038 33.532 31.909
Industri/ bergverk 88.201 93.014 7.274 6.095 7.448 10.612
Bygg og anlegg 506.727 460.368 90.905 92.659 75.286 64.941
Varehandel, hotell og restaurantdrift 264.884 247.275 38.398 41.236 39.854 30.167
Utenriks  sjøfart og oljeboring 0 0 0
Transport ellers 50.929 51.882 10.345 10.010 5.488 3.316
Forr. messig tjeneste-yting og eiendomsdrift 1.604.354 1.513.080 96.032 107.568 57.458 44.721
Tjenesteyting ellers 174.038 185.367 3.295 2.955 9.912 10.460
Kommuner 1.446 37.136 0 354.236 353.414
Andre 44.975 36.399 0 2.519
Brutto utlån 7.924.241 7.453.827 381.670 404.513 786.037 704.520
Portefølje kredittforetak 1.589.832 1.502.515
Brutto inkl. kredittforetak 9.514.073 8.956.342

Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode

Utlån Garantier Potensiell eksponering ved trekkrettigheter
2016 2015 2016 2015 2016 2015
Haugesund 38,23 % 38,70 % 39,91 % 42,40 % 41,10 % 40,44 %
Karmøy 10,41 % 10,79 % 13,15 % 12,41 % 17,02 % 17,47 %
Vindafjord 22,12 % 21,80 % 22,56 % 20,62 % 20,82 % 21,45 %
Tysvær 12,35 % 12,24 % 9,21 % 7,80 % 13,14 % 13,18 %
Bømlo 4,77 % 5,08 % 4,45 % 5,01 % 1,47 % 1,46 %
Sveio 2,92 % 2,29 % 0,39 % 0,23 % 3,01 % 3,66 %
Andre 9,21 % 9,10 % 10,31 % 11,53 % 3,44  % 2,34 %
Totalt 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

 

2.c. Tap på utlån og garantier

Kostnadsførte tap

2016 2015
Periodens endringer i nedskrivninger på individuelle utlån 4.217 1.886
+/- Periodens endringer i nedskrivninger på grupper av utlån -500 2.000
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt individuelle nedskrivninger for 28.390 13.169
+/- Periodens konstaterte tap som det ikke er avsatt individuelle nedskrivninger for 16.501 19.212
– Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 10.387 3.093
= Periodens tapskostnader 38.221 33.174

Endring i nedskrivninger på individuelle utlån

2016 2015
Nedskrivninger på individuelle lån 01.01 38.396 36.510
– periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 28.390 13.169
+ Økte nedskrivninger på individuelle utlån perioden 4.146 9.645
+ Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden 12.729 6.783
– Tilbakeføring nedskrivninger på individuelle utlån perioden 808 1.373
= Nedskrivninger på individuelle utlån 31.12 26.073 38.396

Endring i nedskrivninger på grupper av utlån

2016 2015
Nedskrivning på grupper av utlån 01.01 23.500 21.500
+/- Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån -500 2.000
= Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12 23.000 23.500

Note 3

 

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

 

3.a. Verdsettelse

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

 

3.b. Portefølje obligasjoner og OMF fordelt etter risikovekt og andel børsnotering

Andel børsnoterte Risikovekt Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi
100% 0 19.952 19.912 19.912
98 % 10 610.349 609.180 609.180
40 % 20 25.123 25.198 25.198
87 % 100 3.000 3.005 3.005
Sum 658.425 657.295 657.295

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av obligasjoner utgjør i 2016 1,74%. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2016. Hensyntatt verdiøkningen i porteføljen gjennom året utgjør avkastningen 2,35%.

Portefølje pengemarkedsfond – obligasjonsfond

Virksomhet Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Virkelig verdi
DNB Global Treasury 122.956 117.911 117.415 117.415
Sum 117.911 117.415 117.415

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av pengemarkedsfond utgjør i 2016 0,98%. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2016, hensyntatt kursregulering.

 

3.c. Ansvarlig lånekapital i andre selskaper

2016 2015
Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner 3.000 3.000
Ansvarlig lånekapital bokført under utlån 0 0
Sum 3.000 3.000
Herav ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner 3.000 3.000

Note 4

 

Aksjer og eierinteresser

 

4.a. Verdsettelse

Kortsiktige plasseringer i aksjer, egenkapitalbevis og andeler styres som en portefølje og er i bankens regnskap vurdert til laveste verdi av samlet anskaffelseskost og samlet markedsverdi. Ingen del av plasseringene er vurdert å være handelsportefølje.  Papirer som er klassifisert som langsiktige plasseringer er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer.  Postene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art.

 

4.b. Opplysninger om aksjer, egenkapitalbevis og andeler

Kortsiktige plasseringer.

Virksomhet Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Virkelig verdi
Skudenes & Aakra Sparebank 2.300 239 239 239
Sum 239 239 239

Aksjer anleggsmidler. Ikke børsnoterte.

Selskap Org. Nr Antall Eier-andel Anskaffelses-kost Balanseført verdi
Eiendomskreditt AS 979 391 285 93.555 3,04% 9.684 9.684
Langevåg Bygdetun AS 980 827 224 300 4,90 % 2.003 2.003
Norgesinvestor Opportunities II AS 997 384 253 5.000 1,70% 200 200
Kredittforeningen for Sparebanker (ek. bevis) 986 918 930 920 1,84 % 948 948
Eksportfinans AS 816 432 521 94 0,04  % 1.423 1.423
Frende Holding AS 991 410 325 104.580 1,55 % 13.029 13.029
Norne Securities AS 992 881 828 3.573.596 1,94 % 2.788 1.171
Verd Boligkreditt AS 994 322 427 64.675 19,900% 65.549 65.549
Brage Finans AS 995 610 760 2.141.510 3,00 % 17.699 17.699
Eiendomsmegler A AS 839 527 702 155 31,00% 1.341 1.341
A-Media AS 952 940 406 180 6,21% 180 180
KX Products AS 989 997 289 310 3,01% 100 100
Spama 916 148 690 122 0,39% 13 13
FK Haugesund AS 994 824 554 10 1,00% 100 100
Vindafj. Tomteselsk. AS 995 051 427 300 5,45% 301 301
Bankenes ID tjeneste AS 988 477 052 6.600 6,60% 7 7
Norgesinvestor Proto AS 812 746 162 60.000 6,85% 6.000 6.000
Bank Axept AS 883 982 282 320.000 0,51% 160 160
BankID Norge AS 913 851 080 142 0,16% 142 142
Div. aksjer 142 149 10
Sum 121.816 120.060

 

Inngående bokført beholdning av aksjer anleggsmidler 1.1.16 89.326
Nedskrivninger / reverseringer av nedskrivninger foretatt i året 0
Tilgang gjennom året 31.034
Reklassifisert fra omløpsaksjer 0
Avgang gjennom året 300
Ny bokført beholdning pr. 31.12.16 120.060

 

 


Note 5

 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

 

5.a. Verdsettelse

Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

Banken benytter følgende avskrivningssatser:

Maskiner / IT utstyr 20%
Inventar/ innredninger 15%
Transportmidler 20%
Bankbygg 2%
Bankbygg teknisk 5%

 

5.b. Spesifikasjon av postene

Maskiner/ inventar/ transportmidler IT software Bygninger Innredning leide lokaler
Anskaffelseskost 1.1.16 112.021 4.173 67.748 2.699
Tilgang  2016 5.184 1.006 1.511 0
Avgang til anskaffelseskost 0 0 5.500 0
Akk. Av- og nedskrivninger 106.198 1.964 30.980 2.138
Bokført verdi 31.12.16 11.008 3.215 32.779 561
Antatt økonomisk levetid 5 år 5 år 50 år
Teknisk 20 år
15 år
Årets av- og nedskrivninger 4.497 935 1.501 89
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær

Innredning/ oppstartskostnader vedrørende leide lokaler gjelder filial Amanda. Kostnadene behandles ikke som avskrivninger, men som en del av husleiekostnadene.

Posten ”bygninger etc.” består av:

Hovedkontoret, Haraldsgt. 115, nabobygget Haraldsgt. 117 (utleiebygg)

Hovedkontoret har en bokført verdi på ca. 21,5 mill. kroner og et areal på 3.335 m2. Av dette arealet leies ca. 105 m2 ut. Haraldsgaten 117 har en bokført verdi på ca. 10,8 mill kroner og et areal på ca. 370 m2. Arealene er pr. utløpet av 2016 utleid i sin helhet. Bankens bygg i Sandeid er solgt i 2016. Totale leieinntekter utgjorde i 2016 ca. 1.002 og i 2015 ca. 980.  Bankens øvrige kontorer driver i leide lokaler, med en total husleie for året på ca. 2.715 (2.638 i 2015).


Note 6

 

Ansvarlig kapital

 

6.a. Spesifikasjon av ansvarlig kapital:

Ansvarlig lånekapital/ fondsobligasjon: 2016 2015
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 1/1 235.000 235.000
Innfridd i året 0 0
Opptak nytt ansvarlig lån / fondsobligasjonslån 0 0
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 31/12 235.000 235.000
Herav ansvarlig lån 31.12 125.000 125.000
Egenkapital
Sparebankens fond 1/1 778.058 749.947
Gavefond 1/1 9.495 8.915
+ Årets resultat etter skatt 71.015 49.131
– Estimatavvik pensjon ført mot egenkapital, jf. note 8.c. 11.590 19.020
Herav overført til gavefond 31.12 2.000 2.000
– Uttak/ disponering av gavefond i året 1.222 1.420
Gavefond 31/12 10.273 9.495
– overført til utbytte 3.750
– overført til utjevningsfond 1.191
Sparebankens fond 31/12 830.542 778.058
Sum opptjent egenkapital 842.006 787.553
Egenkapitalbevis
Egenkapitalbeviskapital tatt opp i 2016 125.000
Overkursfond 555

Økningen i sparebankens fond/gavefond er lik resultatet for året etter skatt, med fradrag av uttak/ disponering av midler fra gavefondet til gaveformål, overføringer til utbytte og utjevningsfond 4.941, samt fradrag av estimatavvik vedr. pensjonsforpliktelser, 11.590, ført direkte mot egenkapitalen i 2016, jf. note 8.c.

Ad. tellende ansvarlig kapital se note kapitaldekning.

 

6.b. Ansvarlig lånekapital

Bankens ansvarlige lånekapital har prioritet etter all annen gjeld banken har. Bankens ansvarlige lånekapital består av 2 fondsobligasjonslån og ett ansvarlig lån. Det har ikke skjedd endringer vedr. disse i 2016.

Det ene fondsobligasjonslånet, pålydende 35 mill kroner og tatt opp i 2009, er tatt opp og godkjent av Finanstilsynet i henhold til de gamle reglene som gjaldt før endringen i beregningsforskriften og CRD IV i 2011. Lånet ble da regnet som evigvarende lån, selv om lånet på visse betingelser og etter Finanstilsynets samtykke kan innfris etter 10 år. Lånet har etter gamle regler kunnet telle fullt ut med i bankens ansvarlige kapital i hele lånets løpetid. Vedtatte endringer i beregningsforskriften og CRD IV innebærer en nedtrapping i andelen fondsobligasjoner (målt i % av total kjernekapital), for fondsobligasjoner som er tatt opp etter de gamle reglene. Andelen tellende fondsobligasjonslån/ ansvarlig lån i hht reglene vil gradvis trappes ned. For Haugesund Sparebank vil utslagene av nedtrappingen ikke bli store, kun 1 mill kroner i 2018 og 9,5 mill kroner i 2019. Rentebetingelser på løpende fondsobligasjonslån: 35 mill kroner til desember 2019: Nibor + 4,7% og 75 mill kroner til desember 2017: Nibor +5,4%.

Bankens ansvarlige lån (125 mill kroner) ble tatt opp i juni 2014. Det ansvarlige lånet teller etter gamle regler fullt ut med i ansvarlig kapital de første 5 år, deretter trappes den del av lånet som inngår i ansvarlig kapital ned med 20 % hvert år dersom lånet ikke refinansieres. Rentebetingelser: Nibor + 1,7 %.

 

Andel ordinært ansvarlig lån som inngår i ansvarlig kapital etter regler som gjaldt ved opptak av lånet:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

125.000 125.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000

Tabellen ovenfor viser hvor stor andel av det ansvarlige lånet som vil inngå i ansvarlig kapital pr. 31.12 det enkelte år dersom banken ikke refinansierer lånet i 2019.

Kostnader med den ansvarlige lånekapitalen utgjør for år 2016 10.557 (11.157) og fordeler seg på følgende hovedposter:

Renter: 10.503 (11.081)

Øvrige kostnader til Børs og kontofører/ tillitsmann etc.: 54 (76)

 

6.c Egenkapitalbevis.

Haugesund Sparebank utstedte egenkapitalbevis 30.6.2016. Det ble utstedt 1.250.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. egenkapitalbevis. Tegningskurs kr. 105 pr. egenkapitalbevis.

 

Oversikt over de 20 største eiere

Navn Antall Eierandel
Annekset AS 50.000 4,00%
TBT AS 50.000 4,00%
Bømmelfjord AS * 47.600 3,81%
Helgevold Holding AS 47.600 3,81%
Spareskillingsbanken 47.600 3,81%
MJ Tveit AS 30.000 2,40%
Lillesands Sparebank 28.600 2,29%
Luster Sparebank 28.600 2,29%
Skudenes & Aakra Sparebank 25.800 2,06%
TS Industri Invest AS 25.300 2,02%
Kaldheim, Ove 20.200 1,62%
Helgesen, Kjell 20.000 1,60%
JBS Invest AS 20.000 1,60%
Munkejord, Kjell Olav 20.000 1,60%
Sohl AS 19.100 1,53%
Etne Sparebank 19.000 1,52%
Tysvær Bygdeblad 19.000 1,52%
Vestbø. Kurt Stein Stensen 19.000 1,52%
Skrunes, Arne Johan 18.800 1,50%
J. Tveit AS ** 18.000 1,44%
Sum 20 største eiere 574.200 45,93%

* Bømmelfjord AS kontrolleres av Borgny Eidesvik, som er medlem av bankens styre.

** J. Tveit AS kontrolleres av Jone Tveit, som er fast møtende varamedlem til bankens styre.

 

Oversikt over eierbrøk

Sparebankens fond 830.543
Gavefond 10.273
Sum bankens kapital 840.816
Egenkapitalbeviskapital 125.000
Overkursfond 556
Utjevningsfond 1.191
Sum eiernes kapital 126.747
Total egenkapital 967.563
Bankens andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling 86,1%/ 86,90%
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling 13,9%/ 13,10%

 

Resultat og utbytte pr. egenkapitalbevis

Bankens overskudd etter skatt utgjorde for året 71.015. Egenkapitalbeviseiernes andel utgjorde for et halvt år basert på 13,9% eierandel 4.941.

Egenkapitalbeviseiernes andel av bankens resultat 4.941
Antall utstedte egenkapitalbevis 1.250.000
Totalt resultat pr egenkapitalbevis (1/2 år) 4.941
Totalt resultat pr. egenkapitalbevis Kr. 3,95
Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis (1/2 år) Kr. 3,00
Rest foreslått overført til utjevningsfond, pr. egenkapitalbevis Kr. 0,95

 

Eierposter som er eid eller kontrollert av ledelse og tillitsvalgte i banken.

Verv/ stilling Navn Antall
Adm. banksjef Bente Haraldson Syre 300
Banksjef Torsten Langeland 200
Banksjef Tove Sternhoff 1.500
Økonomisjef Kåre Gullhaug 1.000
Leder risikostyring/ compliance/ HR Steffen Næss 100
Styrets leder Reidar Pedersen 2400
Styrets nestleder John Erik Hagen 200
Styremedlem Borgny Eidesvik 57.200
Styremedlem, ansattvalgt Merethe Hansen 500
Fast møtende varamedlem til styret Jone Tveit 18.000
Leder i forstanderskapet Sigmund Lundal 1.000
Nestleder i forstanderskapet Berit Gjellesvik 1.000
Medlem i forstanderskapet Leif Henry Espevoll 1.000
Medlem i forstanderskapet Eivind Iversen 2.000
Medlem i forstanderskapet Hilde Marie Juul 300
Medlem i forstanderskapet Anne Lise Mulvik Liestøl 400
Medlem i forstanderskapet Francisco Munoz 3.000
Medlem i forstanderskapet Eleisabeth Haugen Skeie 200
Medlem i forstanderskapet Steinar Strand 9.600
Medlem i forstanderskapet Andre Sæbø 100
Medlem i forstanderskapet Anne Kathrine Thuen 100
Medlem i forstanderskapet Karin Westerlund 1.000

En eierpost er definert som kontrollert av vedkommende når man eier mer enn 50% i et selskap som eier egenkapitalbevis i banken.

 

6.d. Kapitaldekning

Det absolutte lovkrav til ansvarlig kapital er fortsatt at den ansvarlige kapital skal utgjøre minst 8% av beregningsgrunnlaget. I tillegg er det gjennom CRD IV innført nye krav til ren kjernekapital basert på tilleggskrav som medfører at sparebanker som Haugesund Sparebank har hatt krav til ren kjernekapital på 11,5% fra medio 2016 ved innføring av motsyklisk bufferkrav på 1,5%. Motsyklisk bufferkrav øker ytterligere med 0,50 prosentpoeng fra utgangen av 2017, slik at minimumskravene til ren kjernekapital for Haugesund Sparebank da blir 12,0% . Ved maks motsyklisk buffer, 2,5% vil kravet øke til 12,5%. Systemviktige banker (de største bankene i Norge) har ytterligere krav til kapitaldekning 2% systemrisikobuffer fra medio 2016, slik at disse da vil kunne få et krav til ren kjernekapital på 14,5% forutsatt full motsyklisk buffer.

Haugesund Sparebank har tidligere lagt til grunn at også Haugesund Sparebank skal oppfylle kravene som systemviktige banker vil kunne få, og hadde mål til ren kjernekapital på 15% ved utgangen av 2015. Total kjernekapital er pr. de samme tidspunktene, i samsvar med nye kapitalkrav, målsatt å utgjøre 1,5 prosentpoeng over kravet til ren kjernekapital, og ansvarlig kapital ytterligere 2 prosentpoeng høyere. Som oppstillingen nedenfor viser ligger banken godt innenfor målene både for 2015 og for 2016.

Som ledd i oppfølgingen av bankens ICAAP kan Finanstilsynet fastsette høyere krav til bankens kapitaldekning enn det som bankene selv vurderer som et forsvarlig nivå. I bankens planer legges det til grunn at kapitaldekningen løpende skal økes, og at alle bankens kapitalmål normalt skal oppfylles med god margin. Hittil har ikke Finanstilsynet meddelt noen ny kapitalforventning til Haugesund Sparebank basert på de nye reglene, men banken venter tilbakemelding i løpet av kort tid. Samtidig skal eierandel i Verd konsolideres med bankens kapitaldekning fra 1. kvartal 2017. Dette vil svekke bankens samlede kapitaldekning, og banken tar høyde for dette i sin samlede kapitalplanlegging. Banken tok derfor opp 125 millioner kroner i egenkapitalbeviskapital pr. 30.6.2016, jf. ovenfor.

Beregningsgrunnlaget vil si eiendelene i balansen samt forpliktelser utenom balansen, redusert med fastsatte prosenter ut fra definert risiko knyttet til den enkelte type eiendel eller forpliktelse.

Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av bankens fond (ren kjernekapital) og fondsobligasjonslån. 1,5% av kravet til total kjernekapital kan bestå av fondsobligasjonslån.  Tilleggskapitalen består av ansvarlig lån og eventuell del av fondsobligasjonslån som overstiger grensene for tellende andel av total kjernekapital. I Haugesund Sparebank inngår for tiden begge fondsobligasjonslånene fullt ut i kjernekapitalen, jf. likevel note 6.b. Etter kapitaldekningsreglene er tilleggskapitalen begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen.

Ansvarlig kapital

Kjernekapital: 31.12.2016 31.12.2015
Ren opptjent kjernekapital (Sparebankens fond/ gavefond etter fradrag ev immaterielle eiendeler 3.215) 838.791 784.410
Egenkapitalbeviskapital tatt opp i 2016 125.556
Fondsobligasjonslån (etter fradrag aktiverte kostnader) 109.846 109.781
Sum kjernekapital 1.074.193 894.191
Tilleggskapital:
Ansvarlig lånekapital (etter fradrag aktiverte kostnader) 124.767 124.736
Netto tilleggskapital 124.767 124.736
Sum tellende ansvarlig kapital 1.198.960 1.018.927
Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til lovkrav 8 % 648.721 609.932
Beregningsgrunnlag; vektet verdi av
Regnskapsposter/ utenombalanseposter 5.271.775 4.729.833
Operasjonell risiko 407.256 388.779
– Fradrag i beregningsgrunnlag
Beregningsgrunnlag 5.679.031 5.118.612
Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag 21,11% 19,91%
Kjernekapital i % av bergningsgrunnlag 18,92% 17,47%
Ren kjernekapital i % av beregningsgrunnlag 16,98% 15,32%
Uvektet kjernekapitalandel 9,84% 8,59%

 

Beregningsgrunnlag fordelt på engasjementskategorier 2016 2015
Engasjementskategorier
Lokale og regionale myndigheter 34.311 37.889
Institusjoner 59.533 79.723
Foretak 321.193 315.660
Massemarkedsengasjementer 94.914 106.294
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 4.135.540 3.647.083
Forfalte engasjementer 223.858 178.191
Obligasjoner med fortrinnsrett 61.035 59.452
Andeler i verdipapirfond 23.578 42.631
Egenkapitalposisjoner 218.385 152.561
Øvrige engasjementer 99.428 110.349
Samlet beregningsgrunnlag for kredittrisiko 5.271.775 4.729.833
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko 407.256 388.779
Samlet beregningsgrunnlag 5.679.031 5.118.612

 

 


Note 7

 

Likviditetsforhold – finansiering

 

7.a. Likviditetsrisiko

Sum Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1år 1-5 år Over 5 år Uten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker 428.899 409.947 18.952
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 240.720 85.703 155.017
Egenkapitalbevis, aksjer etc. 238.189 238.189
Utlån til og fordringer på kunder 7.924.241 39.514 61.834 230.777 1.113.190 5.620.644 858.282
– Tapsnedskrivninger -49.073 -49.073
Overtatte eiendeler 36.375 36.375
Obligasjoner og sertifikater 657.295 10.000 54.962 533.465 58.868
Øvrige eiendelsposter med restløpetid 27.561 27.561
Eiendeler uten restløpetid 49.334 49.334
Sum eiendelsposter 9.553.541 562.725 71.834 285.739 1.801.672 5.679.512 1.152.059
Herav utenlandsk valuta 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.011 6.011
Innskudd fra og gjeld til kunder 7.745.890 5.805.969 1.749.051 105.870 85.000
Obligasjons-/sertifikatlån 549.917 199.958 349.959
Øvrig gjeld med restløpetid 49.548 36.602 9.314 3.632
Ansvarlig lånekapital 124.767 124.767
Fondsobligasjon 109.847 75.000 34.847
Egenkapital 967.561 967.561
Sum gjeld og egenkapital 9.553.541 5.848.582 1.758.365 274.958 619.075 85.000 967.561
Netto likviditetseksponering på balanseposter, hvorav valuta 0 -5.285.857 -1.686.531 10.781 1.182.597 5.594.512 184.498
Likviditetsrisiko utenombalanse poster 0
Nettosum alle balanseposter -5.285.857 -1.686.531 10.781 1.182.597 5.594.512 184.498

Innskudd fra og gjeld til kunder er medtatt under intervall inntil 1 mnd., med unntak av

Fastrenteinnskudd/ innskudd bundet på 31 dager og BSU.

Likviditetsrisiko

Banken har en likviditetsrisiko ved at utlånene er forholdsvis langsiktige, mens innskuddene stort sett kan disponeres på relativ kort varsel. Denne risikoen har banken søkt dekket inn på særlig to måter: Etablering av lånerammer i norske finansinstitusjoner, samt flere konkrete policykrav på likviditetsområdet, blant annet at bankens kundeinnskudd skal utgjøre minst 85% av netto utlån. Normalt ligger innskuddsdekningen betydelig høyere. Banken har ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner på 400 mill NOK og ubenyttede lånerettigheter i Norges Bank på ca. 330 mill NOK.  Bankens likviditetsindikatorer har gjennom året vært på høyde med Finanstilsynets referansebanker. Banken har også gjort flere tilpasninger rettet inn mot den kortsiktige likviditetsrisiko slik LCR beskriver den, og har pr. 31.12.16 en indikator som utgjør 117%.

Haugesund Sparebank har i 2016 jevnt over ligget godt innenfor egne definerte likviditetsrammer. Bankens likviditetssituasjon må kunne karakteriseres som god.

Banken er medeier i Verd Boligkreditt AS og har pr. 31.12.16, til bokført verdi, netto overført 1.589,8 mill kroner til selskapet, en økning på ca. 87,3 mill kroner fra forrige årsskiftet. Banken legger til grunn at banken normalt skal ha klargjort en portefølje på 200 mill kroner som på kort varsel kan overføres til Verd Boligkreditt AS. Dette er med på i betydelig grad å redusere bankens likviditetsrisiko, selv om banken som medeier også har et ansvar for fundingen av Verd Boligkreditt AS. Denne risikoen vurderes normalt som liten, idet finansieringen i Verd Boligkreditt AS i hovedsak er langsiktig, refinansieringen foretas normalt i god tid, obligasjonene med fortrinnsrett kan forlenges inntil ett år, og tilgangen på funding er utfra risiko betydelig enklere for boligkredittforetak. Bankens relative andel av utlån og funding i Verd Boligkreditt AS inngår også i bankens beregning av likviditetsindikatorer.

 

7.b. Renterisiko

Tidspunkt fram til avtalt/ sannsynlig endring av rentebetingelser

Sum Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1år 1-5 år Over 5 år Uten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker 428.899 409.947 18.952
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 240.720 240.720
Egenkapitalsbevis, aksjer, andeler  etc. 238.189 117.415 120.774
Utlån til og fordringer på kunder 7.924.241 7.678.422 112.909 132.910
Tapsnedskrivninger -49.073 -49.073
Overtatte eiendeler 36.375 36.375
Obligasjoner og sertifikater 657.295 211.718 445.577
Øvrige rentebærende eiendelsposter 0
Ikke rentebærende eiendelsposter 76.895 76.895
Sum eiendelsposter 9.553.541 211.718 8.482.134 522.856 132.910 203.923
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.011 6.011
Innskudd fra og gjeld til kunder 7.745.890 7.745.890
Øvrig rentebærende gjeld 549.917 183.306 366.611
Ikke rentebærende gjeld 49.548 49.548
Ansvarlig lånekapital 109.847 109.847
Fondsobligasjonslån 124.767 124.767
Egenkapitalbevis 125.555 125.555
Egenkapital 842.006 842.006
Sum gjeld og egenkapital 9.553.541 183.306 8.353.126 0 0 0 1.017.109
Netto renteeksponering  på balansen 0 28..412 129.008 522.856 132.910 0 -813..186
Ikke balanseførte finansielle derivater 0
Netto renteeksponering, inkl. ikke balanseførte finansielle derivater 28.412 129.008 522.856 132.910 0 -813.186
Netto renteeksponering som gjennomsnitt av forvaltningskapital 0,29% 1,35% 5,46% 1,39% 0 -8,49%

Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en viss grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 30 millioner kroner ved 2% renteendring. Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.

 

7.c. Valutarisiko. Se note 1.a.

 

7.d. Gjeld

Obligasjonsgjeld etc.

ISINnr.: Type lån Forfall Lånestørrelse/ tilbakekjøp Rente
No0010655029 Seniorlån Nov. 2017 200 millioner/ 0 Nibor + 1,37 %
No0010712755 Seniorlån Jun. 2018 200 millioner/ 0 Nibor + 0,57 %
NO0010735517 Seniorlån Mai 2021 150 millioner/ 0 Nibor + 0,72%
NO0010712847 Ansvarlig lån Jun. 2024 125 millioner/ 0 Nibor + 1,70 %
NO0010650187 Fondsobligasjon Jun. 2017 75 millioner/ 0 Nibor + 5,40 %
NO0010551781 Fondsobligasjon Des. 2019 35 millioner/ 0 Nibor + 4,70 %

Opptakskostnader ved opptak av ansvarlig lån/ periodiseres over lånenes løpetid, jf. balanseregnskap.

Gjeld til kredittinstitusjoner og kunder

2016 2015
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.011 4.110
Rente, årlig veid gjennomsnitt 0,50% 1,06%
Innskudd fra kunder 7.745.890 7.339.893
Rente, årlig veid gjennomsnitt 1,09% 1,62%

 


Note 8

Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte

 

8.a. Lån til og sikkerhetsstillelse overfor

Forstanderskapet
Forstanderskapets leder Sigmund Lundal 0
Nestleder i forstanderskapet Berit Gjellesvik 179
Medlem i forstanderskapet Gunvor Bakke 2.670
Medlem i forstanderskapet Nils Konrad Bua 3.227
Medlem i forstanderskapet Vibeke Bjerkvig 7
Medlem i forstanderskapet Hallgeir Fjeldheim 1.970
Medlem i forstanderskapet Trygve Hebnes 3.707
Medlem i forstanderskapet Eyvind Iversen 1.556
Medlem i forstanderskapet Hilde Marie Juul 2.610
Medlem i forstanderskapet Anne-Lise Liestøl 2.397
Medlem i forstanderskapet Rolf Lillehammer 2.172
Medlem i forstanderskapet Ellen Markhus 10.030
Medlem i forstanderskapet Francisco Munoz 1.736
Medlem i forstanderskapet Paal Nebylien 4.890
Medlem i forstanderskapet Elisabeth Haugen Skeie 2.400
Medlem i forstanderskapet Grethe Solheim 1.989
Medlem i forstanderskapet André Sæbø 878
Medlem i forstanderskapet Anne Kathrine Thuen 316
Medlem i forstanderskapet Dan Andre Aarsvold 3.758
Sum lån til forstanderskapets medlemmer 46.492

 

Styret
Styrets leder Reidar Pedersen 0
Styrets nestleder John Erik Hagen 1.655
Styremedlem Borgny Eidesvik 0
Styremedlem Liv Reidun Grimstvedt 0
Styremedlem Benedicte Storhaug 0
Styremedlem  Thorleif Thormodsen 4.500
Styremedlem Jone Tveit 7.488
Styremedlem Merethe Hansen, fra de ansatte 3.133
Styremedlem Hans Olav Omland, fra de ansatte 2.118
Sum lån til styrets medlemmer 18.894

 

Ledende ansatte
Administrerende banksjef Bente H. Syre 1.746
Banksjef Torstein Langeland 4.904
Banksjef Tove Sternhoff 2.811
Økonomisjef Kåre Gullhaug 501
Leder risikostyring/ compliance/ HR,  Steffen Næss 3.398
Sum lån til ledende ansatte 13.360
Lån til bankens øvrige ansatte 145.697

Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2016 utgjort et snitt på 1,50%, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet med 786 i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.

Ved utgangen av 2016 hadde banken 70 ansatte i ordinær bankvirksomhet, hvorav 12 på deltid.  Dette utgjør til sammen 66,40 årsverk, en reduksjon på 0,5 årsverk siden forrige årsskifte.  Det er utført 68 årsverk i løpet av året dvs. en reduksjon på 1 årsverk

Banken har i tillegg kantinemedarbeider, vaktmester og 5 renholds ansatte, alle på deltid, som til sammen utfører vel 2 årsverk.

 

8.b. Ytelser til ledende ansatte, revisor og tillitsvalgte

 Forstanderskapet Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjonskostnader
Forstanderskapets leder Sigmund Lundal f.o.m mai 59
Berit Gjellesvik, nestleder 13
Leif Aalvik 9
Dan Aarsvold 2
Arild Austrheim 4
Gunvor Bakke 6
Vibeke Bjerkvig 6
Ragnhild Bjerkvik 2
Arild Bjordal 2
Nils Konrad Bua 2
Nils Johannes Bugge 4
Leif Henry Espevoll 6
Hallgeir Fjeldheim 4
Astrid Furumo 4
Anne Ingeborg Hamre 4
Odd Arne Haraldseid 4
Anders Haugland 2
Trygve Hebnes 6
Anne Gro Matre Helgevold 4
Georg Hillestad 6
Eivind Iversen 2
Terje Emil Johannesen 4
Hilde Marie Juul 4
Torunn Kaasamoen 6
Anne-Lise Mulvik Liestøl 6
Rolf Lillehammer 2
Georg Lønning 4
Ellen Markhus 6
Per Molland 6
Francisco Munoz 2
Anna Nesheim 4
Elisabeth Haugen Skeie 2
Grethe Solheim 6
Harald Stakkestad 2
Steinar Strand 2
Holger Straum 6
André Sæbø 2
Mari Kjølstad Tenden 6
Anne Kathrine Thuen 6
Kjersti B. S. Urrang 2

 

Styret Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjonskostnader
Styrets leder Reidar Pedersen 161
Styrets nestleder John Erik Hagen 113
Styremedlem Per Bakkedal t.o.m. 01.05.16 30
Styremedlem Borgny Eidesvik 94
Styremedlem Thorleif Thormodsen 94
Styremedlem/ varamedlem Jone Tveit 71
Styremedlem Inger-Kristin Økland t.o.m 01.05.16 30
Styremedlem Steffen Næss, t.o.m 01.05.16 30
Styremedlem Merethe Hansen f.o.m 01.05.16 64
Styremedlem Liv Reidun Grimstvedt f.o.m 01.03.16 84
Styremedlem Benedicte Storhaug 72
Styremedlem Hans Olav Omland f.o.m. 01.05.16 64
Styremedlem Bente H. Syre t.o.m. 01.03.16 15

 

Kontrollkomiteen Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjonskostnader
Kontrollkomiteens leder Roald Lund Eriksen 23 t.o.m. 1.04.16
Kontrollkomiteens nestleder Karin Westerlund 15 t.o.m. 1.04.16
Kontrollkomitemedlem Siv Bente Stople Østbø 19 t.o.m. 1.04.16

 

Ledende ansatte Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjonskostnader
Adm. banksjef Knut Grinde Jacobsen t.o.m. 1.4.16 793 188 153
Adm. banksjef Bente H. Syre f.o.m. 1.4.16 1.190 149 696
Banksjef Torstein Langeland 1.082 165 201
Banksjef Tove Sternhoff 564 165 134
Økonomisjef Kåre Gullhaug 924 165 214
Leder risikostyring/ compliance/ HR Steffen Næss 660 53 108
Ekstern revisor Herav rådgivning
640 16

 

Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 8.c. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42% av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år.

Om økte pensjonskostnader for banken i denne forbindelse, se tabell lønn etc. i denne note.

Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.

Banken har ikke bonusordning hverken for ansatte eller tillitsvalgte.

 

8.c. Pensjonsforpliktelser

Bankens forpliktelse til å ha en pensjonsordning for de ansatte ble fram til 30.6 2012 dekket gjennom en ytelsespensjonsordning.  På lukkingstidspunktet fikk de som da var ansatt anledning til å velge fortsatt ytelsespensjon eller ny innskuddspensjon. For nyansatte etter dette tidspunkt har innskuddspensjon vært det eneste alternativet.

Pr. 30.6.2016 ble ytelsesordningen som alternativ avskaffet i banken, og banken gikk over til en full innskuddsbasert pensjonsordning for alle med unntak av langtidssykemeldte. Banken har pr. 31.12.2016 3 gjenværende medlemmer i ytelsesordningen. Banken har valgt de høyeste innskuddssatsene som nå er tillatt i innskuddspensjonsordningen, 7% for inntekt mellom 0 G og 7,1G og 25,1% mellom 7,1G og 12 G, også for de ansatte som tidligere var på innskuddspensjon og hadde en lavere innskuddssats. I tillegg er det gitt en tilleggs kompensasjon som pensjon over drift for ansatte som kommer spesielt ugunstig ut ved overgangen til innskuddspensjon.

Innskuddspensjonen blir kostnadsført løpende i takt med innbetalingene til ordningen.  Den resterende ytelsesbaserte ordningen har banken gjennom DNB. Kostnadene vedrørende denne blir årlig aktuarberegnet.

Ved siste års beregning av de framtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn:

 • Diskonteringssats 2,10%
 • Forventet avkastning av midlene 2,10%
 • Lønnsregulering 2,50%
 • G-regulering/inflasjon 2,25%
 • Pensjonsregulering 0,00%

I 2010 ble den gamle AFP for bank og finans besluttet faset ut og erstattet med en ny livsvarig ytelsesbasert AFP ordning. Den nye skal i utgangspunktet regnskapsføres på lik linje med andre ytelsesbaserte ordninger. Per i dag er det imidlertid ikke mulig å måle og fordele pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Det følger av IAS 19 at ordningen da skal regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at premiebetalinger kostnadsføres i den periode de påløper og at det ikke foretas ytterligere avsetninger for AFP, utover for de ansatte som allerede er begynt å ta ut AFP etter gammel ordning. Den gamle AFP ordningen ble faset ut etter hvert som de ansatte som var i ordningen fylte 67 år, og er avviklet i 2014 bortsett fra noen småbeløp over drift som inngår i AFP kostnadene, mens den nye AFP ordningen er livsvarig for de som iflg. reglene får ta den ut. Den nye ordningen er av partene i arbeidslivet forutsatt evaluert i 2017.

 

Årets pensjonskostnad fremkommer slik: 2016 2015
Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. arbeidsgiveravg. 1.532 3.247
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 301 339
Administrasjonsomkostninger 135 156
Kostnadsført arbeidsgiveravgift 19 450
Netto planendring inkl. arbeidsgiveravgift -13.897
Sum beregnede pensjonskostnader -11.910 4.192
Innskuddspensjon, ny AFP, pensjon over drift 3.608 969
Kompensasjonsordning over drift 1.243
Totalt bokførte pensjonskostnader -7.059 5.161
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser vedr. kollektiv ordning
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravg. 3.305 90.569
Estimert verdi av pensjonsmidlene 2.512 86.345
Forpliktelse kompensasjonsordning 1.222
Pensjonsforpliktelser kollektiv ordning 2.015 4.224
Pensjonsforpl. servicepensjon adm. banksjef utover 12G
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser servicepensjon inkl. avg 391 417
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser adm. banksjef inkl. avg. 1.226 6.625
Estimert verdi av pensjonsmidler 0 0
Pensjonsforpliktelser AFP ordning/ adm. banksjef inkl, avg. 1.617 7.042
Sum pensjonsforpliktelser alle ordninger inkl. arbeidsgiveravgift 3.632 11.266

Aktuarielt tap oppstått gjennom året er ført mot egenkapitalen med 11.590


Note 9

Diverse andre tilleggsopplysninger

 

9.a. Skatt

Skattekostnaden består av:

BETALBAR  SKATT fra skattepliktig netto inntekt som beregnes ved ligningen hvert år, samt UTSATT SKATT som knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige.

Utsatt skattefordel

kan bare oppføres som eiendel i balansen dersom det kan holdes for overveiende sannsynlig at banken i et fremtidig regnskapsår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. For tiden er banken i en situasjon som gir netto utsatt skatteforpliktelse.

Resultatforskjeller

Alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat deles i:

Permanente resultatforskjeller: Ikke fradragsberettigede kostnader (representasjon, gaver etc.) skattefrie inntekter

Midlertidige resultatforskjeller: Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessig periodisering. Skal reverseres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres over tid.

Skatter

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Resultat før skattekostnad 92.276
Kostnader som ikke er fradragsberettiget 162
Ikke skattepliktige inntekter -12.669
Skattegrunnlag før korreksjon for midlertidige forskjeller 79.769
Midlertidige forskjeller:
Endring gevinst/ tapskonto 293
Skattemessig mindreavskrivning 423
Endring  netto pensjonsforpliktelser -7.634
Endring avs. pensjonspremiefond 5.000
Endring nedskr. verdipapirer -8.534
Grunnlag for betalbar skatt 69.317

Beregning av skatt

25 % skatt av 69.317 17.329
Formuesskatt 1.298
Betalbar skatt 18.627
Netto økning utsatt skatt 2.613
For mye avsatt skatt forrige år 21
Årets skattekostnad 21.261

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret.
Det er beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

31.12.16 31.12.15 Endring
Pensjonspremiefond 0 5.000 -5.000
Ikke skattlagt salgsgevinst 338 422  -84
Midlertidige forskjeller driftsmidler 0 243 -243
Sum grunnlag utsatt skatt 338 5.665 -5.327
Midlertidige forskjeller driftsmidler 180 0 180
Nedskrivning verdipapirer 3.400 11.933 -8.533
Negativ saldo tapsskjema 209 0 209
Pensjonsforpliktelser 3.632 11.266  -7.634
Sum grunnlag utsatt skattefordel 7.421 23.199 15.778
Netto grunnlag utsatt skatt/ (skattefordel ) -7.082 17.534 10.452
Utsatt skatt/ (skattefordel) 1.771 4.384 2.613

 

 

9.b. Annen gjeld/ andre eiendeler

Posten annen gjeld består av:

Betalbar skatt:  18.627
Skattetrekk: 2.094
Uavregnede bankremisser og øvrige kreditorer etc.: 11.944
Sum  32.665

Andre eiendeler består av:

Diverse avregningskontoer, mindre utlegg og beholdninger: 385

 

9.c. Sikringsfondsavgift – Garanti for innskudd

Bankens sikringsfond

Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond.

Fondet plikter for tiden å dekke tap inntil 2 mill kr. som en innskyter har på innskudd i en sparebank, etter at egenkapitalen i sparebanken eventuelt er brukt opp. Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner.

Innbetaling til Sikringsfondet er fra og med 1997 blitt beregnet med 0,1 % av kundeinnskudd og 0,05 % av beregningsgrunnlaget ved kapitaldekningsberegningen, men med fradrag for kjernekapital utover 8 %. Sikringsfondsavgiften inngår regnskapsmessig i bankens rentekostnader. Avgiften ble fram til og med 2012 bare innkrevd i den grad fondet ikke har vært stort nok i henhold til tidligere vedtatte krav til størrelse. Fra og med 2013 blir avgiften innkrevd med full avgift hvert år uavhengig av størrelse på fondet. I 2016 har avgiften utgjort 4.486, mens avgiften for 2017 vil utgjøre 4.778. EU tilpasninger ser ut til å medføre at det maksimale beløp som fondet kan dekke vil bli redusert til 100.000 Euro i løpet av noen år.

 

9.d. Forpliktelser og betingede forpliktelser

Garantier 2016 2015
Lånegarantier 276.434 292.507
Betalingsgarantier 37.130 41.105
Kontraktsgarantier 53.887 56.708
Annet garantiansvar 14.219 14.193
Sum 381.670 404.513

Vedrørende garantier, se også note 2.

Ingen del av det totale garantiansvar er kontragarantert av andre finansinstitusjoner.

Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for pantegjeld og lignende

2016 2015
Obligasjoner i banker, kredittforetak etc. 230.741 228.011
Pengemarkedsfond 117.415 37.678
Sum bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet 348.156 265.689

 

9.e. Forvaltnings- og administrasjonstjenester

Banken har i mange år vært Haugesund Kommune sin bankforbindelse og har i denne forbindelse stått for administrasjon av diverse tjenester for kommunen med tilsluttede etater. Haugesund Sparebank er bank også for Tysvær, Karmøy, Sveio, Etne, Vindafjord og Utsira kommuner, og står for betalingsformidling og diverse tjenester også for disse kommunene.

 

9.f. Andre driftsinntekter, spesifikasjon

Posten består av: 2016 2015
Inntekter bankterminaler 709 699
Provisjon kredittkort 1.305 1.186
Gevinst ved salg driftsmidler 0 207

 

9.g.  Andre driftskostnader, spesifikasjon

Posten består av: 2016 2015
Reparasjon og vedlikehold maskiner, transportmidler etc. 3.462 2.626
Leie maskiner, utstyr etc. 570 657
Kontingenter/ avgifter 894 961
Totale kostnader v/ leide lokaler 4.340 3.395
Diverse kjøpte tjenester 1.996 2.483
Diverse tap v/ kort, bedrageri, innskudd, andre tap 1.958 2.113
Forsikringer 477 503
Representasjon/ gaver 160 196
Kostnader vedr. administrasjon obligasjonslån/ ek-bevis 375 431
Bankteknisk forbruksmateriell 468 590

 

9.h. Spesifikasjon av andre gebyrer og provisjonsinntekter

Posten består av: 2016 2015
Verdipapiromsetning og forvaltning 1.851 1.775
Betalingsformidling inn-/ utland 11.379 11.750
Betalingsformidling interbank 2.789 2.783
Depotgebyr 1.497 1.494
Gebyr nattsafe og oppbevaring 586 615
Provisjonsinntekter forsikringssalg 4.164 4.820
Gebyrer diverse tjenester, uttaksgebyr og gebyr kommuner 1.903 1.853
Provisjon kredittformidling Verd Boligkreditt AS etc 8,873 11.633

 

9.i. Sosiale og administrasjonskostnader, spesifikasjon av vesentlige poster

Sosiale kostnader

Posten består av: 2016 2015
Arbeidsgiveravgift 5.638 5.574
Finansskatt 212 0
Diverse forsikringer, møtekostnader, kantine,  velferdsordninger 2.987 2.987

Administrasjonskostnader

Posten består av: 2016 2015
Rekvisita, blanketter, betalingskort, tidsskrifter etc. 772 717
Ekstern databehandling 17.034 19.057
Sponsorkostnader 10.157 9.871
Øvrig reklame og annonser 4.463 4.880
Representasjon 190 247
Telefon og porto 2.013 2.506
Reisekostnader 2.130 1.167
Kurs/ opplæringskostnader 815 385
Trykking av regnskaper/ brosjyrer etc. 168 158

 

 


Note 10

 

Beløp i hele 1.000 kroner

RESULTATREGNSKAP 2016 2015
1.000 kr. % 1.000 kr. %
Renteinntekter og lignende inntekter 287 758 3,01 323 283 3,53
Rentekostnader og lignende kostnader 112 670 1,18 153 149 1,67
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 175 088 1,83 170 134 1,86
Utbytte 14 747 0,15 6 440 0,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 38 924 0,41 42 543 0,47
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4 287 0,04 4 309 0,05
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer 4 789 0,05 -4 307 -0,05
Andre driftsinntekter 3 228 0,03 3 162 0,03
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER 57 401 0,60 43 529 0,47
SUM DRIFTSINNTEKTER 232 489 2,43 213 663 2,33
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 38 842 0,41 50 391 0,55
Administrasjonskostnader 37 742 0,39 39 088 0,43
Ordinære avskrivninger 6 933 0,07 7 040 0,08
Andre driftskostnader 18 476 0,19 16 741 0,18
SUM DRIFTSKOSTNADER 101 993 1,06 113 260 1,24
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 130 496 1,37 100 403 1,09
– tap på utlån, garantier mv. 38 221 0,40 33 174 0,36
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 92 275 0,97 67 229 0,73
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler 0 0,00 -30 0,00
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 92 275 0,97 67 199 0,73
Skatt på ordinært resultat 21 260 0,22 18 068 0,20
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 71 015 0,75 49 131 0,53
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 9 573 297 9 145 849

Note 11

Offentliggjøring av annen informasjon i henhold til kapitalkravsforskriften

I henhold til forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker m.v. (kapitalkravsforskriften) § 45-1 skal banken offentliggjøre utvidet informasjon rundt risikostyring og kapitaldekning minst en gang årlig. Informasjonen kan gis i bankens årsrapport, eller som et eget dokument som offentliggjøres på internett samtidig med årsrapporten. Banken har valgt å offentliggjøre informasjonen i et eget dokument benevnt Pilar III. I en viss grad er det sammenfallende informasjon som i notene, og der det er funnet hensiktsmessig er det henvist til gjeldende note.


Note 3

 

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

 

3.a. Verdsettelse

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

 

3.b. Portefølje obligasjoner og OMF fordelt etter risikovekt og andel børsnotering

Andel børsnoterte Risikovekt Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi
100% 0 19.952 19.912 19.912
98 % 10 610.349 609.180 609.180
40 % 20 25.123 25.198 25.198
87 % 100 3.000 3.005 3.005
Sum 658.425 657.295 657.295

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av obligasjoner utgjør i 2016 1,74%. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2016. Hensyntatt verdiøkningen i porteføljen gjennom året utgjør avkastningen 2,35%.

Portefølje pengemarkedsfond – obligasjonsfond

Virksomhet Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Virkelig verdi
DNB Global Treasury 122.956 117.911 117.415 117.415
Sum 117.911 117.415 117.415

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av pengemarkedsfond utgjør i 2016 0,98%. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2016, hensyntatt kursregulering.

 

3.c. Ansvarlig lånekapital i andre selskaper

2016 2015
Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner 3.000 3.000
Ansvarlig lånekapital bokført under utlån 0 0
Sum 3.000 3.000
Herav ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner 3.000 3.000

Note 1

 

Generelle regnskapsprinsipper

Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Regnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker. Utlån er vurdert i henhold til utlånsforskriften med utgangspunkt i IAS 39.

Forskriften om årsregnskap for banker er endret vedrørende føring av pensjonskostnader og forpliktelser, og fra og med 1. januar 2015 var det krav om at pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser innregnes i samsvar med IAS 19. IAS 19 tillater ikke korridormetoden brukt for regnskapsføring av aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap skal nå bokføres direkte mot egenkapitalen i den perioden de oppstår.

Banken har pr. halvårsskiftet i 2016 gått over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for alle ansatte som hadde ytelsespensjon, med unntak av noen få langtidssykemeldte som fortsatt har ytelsespensjon. Dette har medført tilbakeføring og inntektsføring av tidligere påløpte pensjonsforpliktelser, mens aktuarielle tap er ført mot bankens egenkapital. Virkningene av overgangen fremgår av note 6 ansvarlig kapital og note 8.c pensjonsforpliktelser.

Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter, med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Generelt kan det likevel opplyses at som virkelig verdi er observerbar markedsverdi benyttet. Gjeldsposter er oppført med pålydende verdi.

Alle tall er oppgitt i 1.000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet.

 

1.a. Valuta – valutaomregningsregler – valutarisiko

Bankens virksomhet på valutaområdet er begrenset til ordinær betalingsformidling og garantier overfor kunders valutalån. Banken har heller ikke andre fordringer eller gjeld i utenlandsk valuta, utover en liten kontantkasse og enkelte mindre uavregnede beløp relatert til ordinær betalingsformidling overfor utlandet. Beholdninger, fordringer og gjeld i valuta blir omregnet til norske kroner etter midtkursen ved utgangen av regnskapsåret. Valutarisikoen pr. årsskiftet og gjennom året regnes som ubetydelig. Vedrørende garantier overfor långiver for valutalån til bankens kunder vises det til note 9.d. Kurssvingninger på valuta representerer en risiko for våre kunder, men banken har tatt høyde for dette i kundeavtalene og i tapsvurderingene for de av kundene hvor kursutviklingen har gitt negative utslag.

Løpende inntekter og utgifter i valuta er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppstod. Netto urealiserte gevinster eller tap er resultatført.

 

1.b. Finansielle instrumenter – finansielle derivater – rente- og valutainstrumenter. Handelsportefølje

Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater.

Finansielle instrumenter på balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater, samt andre pengemarkedsinstrumenter.  Banken skal i henhold til vedtatt policy ikke involvere seg i andre finansielle derivater enn eventuelt renteswapper for å redusere bankens renterisiko. Prinsippene for å klassifisere finansielle instrumenter som markedsbaserte finansielle omløpsmidler er basert på to forhold:

 • intensjonen med anskaffelse må være kortsiktig eie (trading-virksomhet)
 • posten må kunne omsettes i et marked (børs) som gjør trading-aktivitet mulig. Pr. 31.12.2016 er ingen del av bankens finansielle omløpsmidler vurdert som markedsbaserte finansielle omløpsmidler/ handelsportefølje. Notekravene for utlån og finansielle instrumenter følger IFRS 7 fra og med 2009, men vurderingsreglene følger fortsatt norsk regnskapslov og årsregnskapsforskriften. Utlånene vurderes i henhold til IAS 39, og bokført verdi (amortisert kost) antas å være tilnærmet lik virkelig verdi. Det samme vurderes å gjelde også for bankens beholdning av fastrentelån, idet rentebindingstiden på disse er relativ kort, i snitt ca. 1,75 år. Volumene er dessuten små, ca. 245,8 millioner kroner. Ellers er det i de aktuelle noter gitt opplysninger om virkelig verdi (markedsverdi) i den grad disse er tilgjengelige. Det er ikke foretatt egne beregninger av virkelig verdi for noen finansielle eiendeler, idet bokført verdi for andre finansielle eiendeler i hovedsak antas å stemme godt med virkelig verdi.

 

1.c. Periodisering – Inntektsføring/ kostnadsføring

Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader.

Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen.

Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen.

Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år dette mottas.

Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales.

Gebyr som overstiger kostnadene forbundet med etablering av lån, periodiseres i tråd med retningslinjer fra Finanstilsynet. I tråd med bankens prising av gebyrer, samt med endringene i reglene for når gebyrene skal periodiseres, utgjør periodiserte gebyrer pr. 1.1. 2016 og 31.12.2016 kr. 0.

 

1.d. Leasing- / factoringavtaler

Banken har i 2016 kun hatt en leasing avtale. Avtalen omfatter kopieringsmaskiner/ skrivere og løper med en årlig leie på 316, samme som i 2015.

 

1.e. Sikring

Banken anvender renteswapper som ikke inngår i balansen for å styre bankens renterisiko på fastrenteinnlån.

Sikringsforretninger har til formål å nøytralisere en eksisterende eller forventet renterisiko. Det stilles derfor krav om at det foreligger en høy grad av omvendt samvariasjon i verdiendring mellom et sikringsinstrument og sikringsobjekt.

Sikringsinstrumentets løpende verdiendringer regnskapsføres ikke mens sikringsobjektet balanseføres til den verdien som reflekterer effekten av sikringen.


Note 2

 

Utlån, garantier og overtatte eiendeler

 

2.a. Verdsettelse – beskrivelse – definisjoner

Innledning

Utlånsforskriften, forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner, omhandler regler for regnskapsføring og verdsettelse av utlån, og er tilpasset kravene i internasjonale regnskapsstandarder (IAS).

Hovedprinsipper for måling av utlån og garantier

Etter utlånsforskriften skal utlån ved etableringstidspunktet vurderes til virkelig verdi med tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter som banken har. Etableringsgebyrer kommer til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Gebyrer, provisjoner o.l., som belastes kunden ved låneopptak, kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative kostnader som påløper ved opprettelse av låneengasjementet. I Haugesund Sparebank forutsettes gebyrene ikke å overstige de direkte administrative kostnadene.

Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost. Med amortisert kost menes balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottatte avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyrer, provisjoner og lignende, samt eventuell nedskrivning for tap.

Nedskrivning for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Usikkerhet om fremtidige hendelser skal ikke avspeiles i form av ekstra nedskrivninger, men må hensyntas ved vurderinger om banken har en tilstrekkelig høy egenkapital. Verdifallet må være forårsaket av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs måling av utlånet, og tapshendelsen må ha innvirkning på estimering av utlånets fremtidige kontantstrømmer.

Det skal foretas nedskrivning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt nedskrivning, skal balanseføres som en eiendel når det er overveiende sannsynlig at regresskravet vil bli oppgjort. Etter at banken har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i henhold til bestemmelsene om utlån.

Renteinntekter på nedskrevne utlån skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetode.

Retningslinjer

Banken har interne retningslinjer for vurdering og verdsetting av engasjement i samsvar med Finanstilsynets utlånsforskrift.

Alle utlån, hvor der foreligger objektive bevis for en fremtidig tapshendelse, vurderes individuelt. Dersom det kan dokumenteres at et utlån har verdifall blir en nedskrivning foretatt. I vurderingen blir det tatt hensyn til deponerte sikkerheter, og en nøktern salgsverdi inkludert salgskostnader. Regnskaper blir vurdert i den grad disse er aktuelle. For personlige engasjementer benyttes vurdering av kundens personlige økonomi i stedet for regnskapsvurdering.

Objektive bevis for at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til, og omfatter blant annet følgende tapshendelser:

– vesentlige finansielle problemer hos debitor
– betalingsmislighold og andre vesentlige kontraktsbrudd

Tapsutsatte engasjementer vurderes fortløpende, og minimum kvartalsvis.

Nedskrivninger på grupper av utlån

Ved vurdering av nedskrivninger på grupper av utlån inndeles utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Haugesund Sparebank benytter i den anledning bankens risikoklassifiseringssystem for inndeling i grupper. Banken foretar gruppenedskrivninger ut fra en antakelse om at tapshendelser har inntruffet, uten at disse er kommet til kunnskap. Dette begrunnes med at det tar tid fra en tapshendelse finner sted til dette oppfanges i risikoklassifiseringssystemet.

Nedskrevet beløp beregnes på grunnlag av underdekning av depotverdier multiplisert med en faktor som gjenspeiler forventet tap innenfor samme risikoklasse. Dette resultatet nåverdiberegnes i forhold til en forventet løpetid og historisk effektiv rente.

Risikoklassifisering

Bankens næringslivs- og privatmarkedsengasjementer inndeles i noteopplysningene i fem risikoklasser etter kundens økonomi og øvrige faktorer. De klassifiserte engasjementene får etter klassifiseringen en akkumulert risikokarakter fra A til E.

Definisjonen på risikoklassene for næringsliv fremgår i note 2.b.

Risikoklassifiseringen gjennomføres når lånene innvilges, og videre hver måned.  Alle tapsutsatte og misligholdte engasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsnedskrivning. Tapsutregningen blir gjort på bakgrunn av

tilbakebetalingsevne, etter en konkret vurdering av eksisterende sikkerhet og rest tilbakebetalingsevne.

Risikoklassifiseringen på innvilgelsestidspunktet er avgjørende for hvordan lånene blir priset, idet god risikoklasse gir lav rente, og dårligere risikoklasse gir høyere rente. Renten vil likevel variere utfra blant annet sikkerheten på det enkelte lån. Næringslivslån prises gjennomgående 1-2 prosentpoeng høyere enn lån til privatmarkedet og det offentlige, slik at merrisikoen for tap i utlånsmassen til næringslivet blir hensyntatt, herunder blir også høyere egenkapitalkrav for slike utlån vektlagt.

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er eiendeler som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement.  På overtakelsestidspunktet blir det lagt en takst/ antatt realisasjonsverdi til grunn for bokføringen.  Eventuell nedskrivning i forbindelse med overtakelsen relateres til engasjementet som eiendelen vedrører og får innvirkning på tap på utlån/ garantier i resultatregnskapet.  Gevinst/ tap ved et senere salg av nevnte eiendeler blir også ført mot tap på utlån/ garantier.

Tapsutsatte lån

Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon og/ eller sikkerheter innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.

Misligholdte engasjementer

Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Tilsvarende gjelder også for økonomiske situasjoner som konkurs og gjeldsforhandling. Misligholdte lån blir alltid gjenstand for tapsvurdering. Tapsvurdering foretas i henhold til interne retningslinjer også for tapsutsatte lån, uavhengig av om lånet er misligholdt.

Konstaterte tap

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken, jfr. note 2.c.

Lån med endringsavtale

Bankens portefølje med endringsavtaler er av uvesentlig betydning og av den grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån som ikke er gjenstand for nedskrivning.

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån behandles i henhold til tapsforskriften. Det vil si at rentene på delen som er tapsnedskrevet blir stoppet, mens rentene på resten av engasjementet blir inntektsført med effektiv rentesats. Tapet økes på tidspunktet for bokføringen av tapet, tilsvarende den neddiskonterte verdi av inntektsføring frem til realisasjonstidspunkt.

Friskmelding

Friskmelding av lån med individuell tapsnedskrivning skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og en ny vurdering av kontantstrømmen tilsier at engasjementet ikke lenger er tapsutsatt.

 

2.b. Tabeller/ kommentarer utlån og garantier

 Overtatte eiendeler

2016 2015
Eiendommer 35.375 44.264
Øvrige overtatte eiendeler 1.000 0
Sum 36.375 44.264

 Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2016

1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 33.837 18.694 18.361 41.821
Nedskrivning 0 388 0 5.623
PM netto 33.837 18.306 18.361 36.198
BM brutto 15.591 44.587 19.025 50.981
Nedskrivning 0 8.688 2.505 4.399
BM netto 15.591 35.899 16.520 46.582
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 63.281 37.386 92.802
Netto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 54.205 34.881 82.780

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2015

1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 23.203 14.156 12.545 25.267
Nedskrivning 704 0 563 2.831
PM netto 22.463 14.156 11.982 22.436
BM brutto 17.694 16.983 10.773 68.808
Nedskrivning 621 2.111 3.757 12.938
BM netto 17.073 14.872 7.016 55.870
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 40.897 31.139 23.318 94.075
Netto betalingsmisligholdte fordringer 39.536 29.028 18.998 78.306

Misligholdte (eldre enn 90 dager) og tapsutsatte lån

2016 2015 2014 2013 2012
Sum misligholdte lån før nedskrivning på individuelle lån 193.469 148.532 195.446 142.112 92.443
Sum misligholdte lån etter nedskrivning på individuelle lån 171.866 124.971 172.305 113.024 70.445
Øvrige tapsutsatte lån før nedskrivning på individuelle lån 10.503 32.230 52.184 47.061 35.016
Øvrige tapsutsatte lån etter nedskrivning på individuelle lån 6.033 17.395 38.815 31.959 21.111

Resultatføring av renter på konti hvor det er foretatt tapsføring

2016 2015
Amortiserte renter på lån med individuell tapsnedskrivning 1.1 381 187
Amortiserte renter kostnadsført som tap på utlån 147 1.099
Tilbakeført i året ved effektiv rente inntektsføring på lån m/ tap 561 904
Amortiserte renter inkludert i tapsnedskrivninger  pr. 31.12 -35 381

Fordeling av lån på risikoklasser

31.12.16 31.12.15
Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån
Klasse A – liten risiko 474.605 499.040
Klasse B – liten til moderat risiko 4.643.078 4.469.146
Klasse C – moderat risiko 2.277.192 1.967.550
Klasse D – moderat til høy risiko 655.299 658.421
Klasse E – annen høy risiko – misligholdte/ tapsutsatte 255.737 26.073 264.182 38.396
Totalt utlån/ garantier 8.305.911 0,31% 7.858.340 0,49 %

 

Som det fremgår av tabellen ovenfor er det kun små relative endringer/ forskyvninger klassene imellom. Den største økningen har skjedd i klasse B og C mens begge de høyeste risikoklassene er redusert. I % av brutto utlån og garantier er summen av de to høyeste risikoklassene reduset fra 11,7% til 11,0%.

I % av utlån pr. 31.12.2016 utgjør netto misligholdte utlån over 90 dager 2,1%, mot. 1,7% pr. 31.12.2015. Samtidig viser utviklingen i øvrige tapsutsatte utlån en reduksjon på ca. 0,2 prosentpoeng til ca. 0,1% av brutto utlån. Bokførte tap på utlån viser en  tapsprosent på 0,40% målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2016 mot 0,36 % i 2015. Banken legger til grunn at tapene pr. år i neste 4 års langtidsbudsjett ikke skal utgjøre mer enn 33 mill kroner i snitt.  Gruppenedskrivningene er 23 mill kroner pr. 31.12.2016 mot 23,5 mill kroner i 2015. Det vises ellers til tabelloversiktene ovenfor. Andelen lån med pant i bolig er økt fra 80,5% pr. 31.12.2015 til 83,1% pr. 31.12.2016.

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift.

Verd Boligkreditt AS

Pr. 31.12.2016 utgjør bokført verdi av totale utlån flyttet over/ solgt til Verd Boligkreditt AS 1.589.832. Pr. 31.12.15 utgjorde bokført verdi av lån solgt til Verd Boligkreditt AS 1.502.515. Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere inntil ca 15% av de overførte lånene. Pr. 31.12.16 utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS 155.017, mot 138.345 pr. 31.12.15. Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS administreres av Sparebanken Vest på vegne av eierbankene, og Haugesund Sparebank eier 19,9% i selskapet, tilsvarende 64.765 aksjer bokført til 65.549. Ad. øvrige likviditetsforhold vedrørende boligkredittforetaket, se note 7.a.

Maksimal kreditteksponering, ikke hensyntatt pantstillelser.

BRUTTO EKSPONERING 31.12.2016 31.12.15
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 240.720 338.429
Brutto utlån til kunder 7.924.241 7.453.827
Aksjer og andeler 238.190 186.090
Sertifikater og obligasjoner 657.295 677.667
Overtatte eiendeler (eiendommer) 36.375 44.264
Sum eiendeler 9.096.821 8.700.277
Forpliktelser
Betingede forpliktelser 729.826 670.202
Ubenyttede kreditter 914.090 704.520
Sum finansielle garantistillelser 1.643.916 1.374.722
Sum kreditteksponering 10.740.737 10.074.999

Utlån til kunder er delt inn i følgende porteføljer

2016 2015
Lån med flytende rente 7.678.422 7.203.420
Lån med fast rente 245.819 250.407
Sum brutto utlån til kunder 7.924.241 7.453.827

Utlån og garantier og potensiell eksponering ved trekkrettigheter fordelt etter sektorer/ næringer

Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering
ved  trekkrettigheter
Sektor/ næring 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Personmarked 4.848.319 4.495.006 122.162 127.952 202.823 152.461
Primærnæring 340.368 334.300 13.259 16.038 33.532 31.909
Industri/ bergverk 88.201 93.014 7.274 6.095 7.448 10.612
Bygg og anlegg 506.727 460.368 90.905 92.659 75.286 64.941
Varehandel, hotell og restaurantdrift 264.884 247.275 38.398 41.236 39.854 30.167
Utenriks  sjøfart og oljeboring 0 0 0
Transport ellers 50.929 51.882 10.345 10.010 5.488 3.316
Forr. messig tjeneste-yting og eiendomsdrift 1.604.354 1.513.080 96.032 107.568 57.458 44.721
Tjenesteyting ellers 174.038 185.367 3.295 2.955 9.912 10.460
Kommuner 1.446 37.136 0 354.236 353.414
Andre 44.975 36.399 0 2.519
Brutto utlån 7.924.241 7.453.827 381.670 404.513 786.037 704.520
Portefølje kredittforetak 1.589.832 1.502.515
Brutto inkl. kredittforetak 9.514.073 8.956.342

Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode

Utlån Garantier Potensiell eksponering ved trekkrettigheter
2016 2015 2016 2015 2016 2015
Haugesund 38,23 % 38,70 % 39,91 % 42,40 % 41,10 % 40,44 %
Karmøy 10,41 % 10,79 % 13,15 % 12,41 % 17,02 % 17,47 %
Vindafjord 22,12 % 21,80 % 22,56 % 20,62 % 20,82 % 21,45 %
Tysvær 12,35 % 12,24 % 9,21 % 7,80 % 13,14 % 13,18 %
Bømlo 4,77 % 5,08 % 4,45 % 5,01 % 1,47 % 1,46 %
Sveio 2,92 % 2,29 % 0,39 % 0,23 % 3,01 % 3,66 %
Andre 9,21 % 9,10 % 10,31 % 11,53 % 3,44  % 2,34 %
Totalt 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

 

2.c. Tap på utlån og garantier

Kostnadsførte tap

2016 2015
Periodens endringer i nedskrivninger på individuelle utlån 4.217 1.886
+/- Periodens endringer i nedskrivninger på grupper av utlån -500 2.000
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt individuelle nedskrivninger for 28.390 13.169
+/- Periodens konstaterte tap som det ikke er avsatt individuelle nedskrivninger for 16.501 19.212
– Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 10.387 3.093
= Periodens tapskostnader 38.221 33.174

Endring i nedskrivninger på individuelle utlån

2016 2015
Nedskrivninger på individuelle lån 01.01 38.396 36.510
– periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 28.390 13.169
+ Økte nedskrivninger på individuelle utlån perioden 4.146 9.645
+ Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden 12.729 6.783
– Tilbakeføring nedskrivninger på individuelle utlån perioden 808 1.373
= Nedskrivninger på individuelle utlån 31.12 26.073 38.396

Endring i nedskrivninger på grupper av utlån

2016 2015
Nedskrivning på grupper av utlån 01.01 23.500 21.500
+/- Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån -500 2.000
= Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12 23.000 23.500

Note 3

 

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

 

3.a. Verdsettelse

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

 

3.b. Portefølje obligasjoner og OMF fordelt etter risikovekt og andel børsnotering

Andel børsnoterte Risikovekt Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi
100% 0 19.952 19.912 19.912
98 % 10 610.349 609.180 609.180
40 % 20 25.123 25.198 25.198
87 % 100 3.000 3.005 3.005
Sum 658.425 657.295 657.295

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av obligasjoner utgjør i 2016 1,74%. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2016. Hensyntatt verdiøkningen i porteføljen gjennom året utgjør avkastningen 2,35%.

Portefølje pengemarkedsfond – obligasjonsfond

Virksomhet Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Virkelig verdi
DNB Global Treasury 122.956 117.911 117.415 117.415
Sum 117.911 117.415 117.415

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av pengemarkedsfond utgjør i 2016 0,98%. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2016, hensyntatt kursregulering.

 

3.c. Ansvarlig lånekapital i andre selskaper

2016 2015
Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner 3.000 3.000
Ansvarlig lånekapital bokført under utlån 0 0
Sum 3.000 3.000
Herav ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner 3.000 3.000

Note 4

 

Aksjer og eierinteresser

 

4.a. Verdsettelse

Kortsiktige plasseringer i aksjer, egenkapitalbevis og andeler styres som en portefølje og er i bankens regnskap vurdert til laveste verdi av samlet anskaffelseskost og samlet markedsverdi. Ingen del av plasseringene er vurdert å være handelsportefølje.  Papirer som er klassifisert som langsiktige plasseringer er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer.  Postene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art.

 

4.b. Opplysninger om aksjer, egenkapitalbevis og andeler

Kortsiktige plasseringer.

Virksomhet Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Virkelig verdi
Skudenes & Aakra Sparebank 2.300 239 239 239
Sum 239 239 239

Aksjer anleggsmidler. Ikke børsnoterte.

Selskap Org. Nr Antall Eier-andel Anskaffelses-kost Balanseført verdi
Eiendomskreditt AS 979 391 285 93.555 3,04% 9.684 9.684
Langevåg Bygdetun AS 980 827 224 300 4,90 % 2.003 2.003
Norgesinvestor Opportunities II AS 997 384 253 5.000 1,70% 200 200
Kredittforeningen for Sparebanker (ek. bevis) 986 918 930 920 1,84 % 948 948
Eksportfinans AS 816 432 521 94 0,04  % 1.423 1.423
Frende Holding AS 991 410 325 104.580 1,55 % 13.029 13.029
Norne Securities AS 992 881 828 3.573.596 1,94 % 2.788 1.171
Verd Boligkreditt AS 994 322 427 64.675 19,900% 65.549 65.549
Brage Finans AS 995 610 760 2.141.510 3,00 % 17.699 17.699
Eiendomsmegler A AS 839 527 702 155 31,00% 1.341 1.341
A-Media AS 952 940 406 180 6,21% 180 180
KX Products AS 989 997 289 310 3,01% 100 100
Spama 916 148 690 122 0,39% 13 13
FK Haugesund AS 994 824 554 10 1,00% 100 100
Vindafj. Tomteselsk. AS 995 051 427 300 5,45% 301 301
Bankenes ID tjeneste AS 988 477 052 6.600 6,60% 7 7
Norgesinvestor Proto AS 812 746 162 60.000 6,85% 6.000 6.000
Bank Axept AS 883 982 282 320.000 0,51% 160 160
BankID Norge AS 913 851 080 142 0,16% 142 142
Div. aksjer 142 149 10
Sum 121.816 120.060

 

Inngående bokført beholdning av aksjer anleggsmidler 1.1.16 89.326
Nedskrivninger / reverseringer av nedskrivninger foretatt i året 0
Tilgang gjennom året 31.034
Reklassifisert fra omløpsaksjer 0
Avgang gjennom året 300
Ny bokført beholdning pr. 31.12.16 120.060

 

 


Note 5

 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

 

5.a. Verdsettelse

Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

Banken benytter følgende avskrivningssatser:

Maskiner / IT utstyr 20%
Inventar/ innredninger 15%
Transportmidler 20%
Bankbygg 2%
Bankbygg teknisk 5%

 

5.b. Spesifikasjon av postene

Maskiner/ inventar/ transportmidler IT software Bygninger Innredning leide lokaler
Anskaffelseskost 1.1.16 112.021 4.173 67.748 2.699
Tilgang  2016 5.184 1.006 1.511 0
Avgang til anskaffelseskost 0 0 5.500 0
Akk. Av- og nedskrivninger 106.198 1.964 30.980 2.138
Bokført verdi 31.12.16 11.008 3.215 32.779 561
Antatt økonomisk levetid 5 år 5 år 50 år
Teknisk 20 år
15 år
Årets av- og nedskrivninger 4.497 935 1.501 89
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær

Innredning/ oppstartskostnader vedrørende leide lokaler gjelder filial Amanda. Kostnadene behandles ikke som avskrivninger, men som en del av husleiekostnadene.

Posten ”bygninger etc.” består av:

Hovedkontoret, Haraldsgt. 115, nabobygget Haraldsgt. 117 (utleiebygg)

Hovedkontoret har en bokført verdi på ca. 21,5 mill. kroner og et areal på 3.335 m2. Av dette arealet leies ca. 105 m2 ut. Haraldsgaten 117 har en bokført verdi på ca. 10,8 mill kroner og et areal på ca. 370 m2. Arealene er pr. utløpet av 2016 utleid i sin helhet. Bankens bygg i Sandeid er solgt i 2016. Totale leieinntekter utgjorde i 2016 ca. 1.002 og i 2015 ca. 980.  Bankens øvrige kontorer driver i leide lokaler, med en total husleie for året på ca. 2.715 (2.638 i 2015).


Note 6

 

Ansvarlig kapital

 

6.a. Spesifikasjon av ansvarlig kapital:

Ansvarlig lånekapital/ fondsobligasjon: 2016 2015
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 1/1 235.000 235.000
Innfridd i året 0 0
Opptak nytt ansvarlig lån / fondsobligasjonslån 0 0
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 31/12 235.000 235.000
Herav ansvarlig lån 31.12 125.000 125.000
Egenkapital
Sparebankens fond 1/1 778.058 749.947
Gavefond 1/1 9.495 8.915
+ Årets resultat etter skatt 71.015 49.131
– Estimatavvik pensjon ført mot egenkapital, jf. note 8.c. 11.590 19.020
Herav overført til gavefond 31.12 2.000 2.000
– Uttak/ disponering av gavefond i året 1.222 1.420
Gavefond 31/12 10.273 9.495
– overført til utbytte 3.750
– overført til utjevningsfond 1.191
Sparebankens fond 31/12 830.542 778.058
Sum opptjent egenkapital 842.006 787.553
Egenkapitalbevis
Egenkapitalbeviskapital tatt opp i 2016 125.000
Overkursfond 555

Økningen i sparebankens fond/gavefond er lik resultatet for året etter skatt, med fradrag av uttak/ disponering av midler fra gavefondet til gaveformål, overføringer til utbytte og utjevningsfond 4.941, samt fradrag av estimatavvik vedr. pensjonsforpliktelser, 11.590, ført direkte mot egenkapitalen i 2016, jf. note 8.c.

Ad. tellende ansvarlig kapital se note kapitaldekning.

 

6.b. Ansvarlig lånekapital

Bankens ansvarlige lånekapital har prioritet etter all annen gjeld banken har. Bankens ansvarlige lånekapital består av 2 fondsobligasjonslån og ett ansvarlig lån. Det har ikke skjedd endringer vedr. disse i 2016.

Det ene fondsobligasjonslånet, pålydende 35 mill kroner og tatt opp i 2009, er tatt opp og godkjent av Finanstilsynet i henhold til de gamle reglene som gjaldt før endringen i beregningsforskriften og CRD IV i 2011. Lånet ble da regnet som evigvarende lån, selv om lånet på visse betingelser og etter Finanstilsynets samtykke kan innfris etter 10 år. Lånet har etter gamle regler kunnet telle fullt ut med i bankens ansvarlige kapital i hele lånets løpetid. Vedtatte endringer i beregningsforskriften og CRD IV innebærer en nedtrapping i andelen fondsobligasjoner (målt i % av total kjernekapital), for fondsobligasjoner som er tatt opp etter de gamle reglene. Andelen tellende fondsobligasjonslån/ ansvarlig lån i hht reglene vil gradvis trappes ned. For Haugesund Sparebank vil utslagene av nedtrappingen ikke bli store, kun 1 mill kroner i 2018 og 9,5 mill kroner i 2019. Rentebetingelser på løpende fondsobligasjonslån: 35 mill kroner til desember 2019: Nibor + 4,7% og 75 mill kroner til desember 2017: Nibor +5,4%.

Bankens ansvarlige lån (125 mill kroner) ble tatt opp i juni 2014. Det ansvarlige lånet teller etter gamle regler fullt ut med i ansvarlig kapital de første 5 år, deretter trappes den del av lånet som inngår i ansvarlig kapital ned med 20 % hvert år dersom lånet ikke refinansieres. Rentebetingelser: Nibor + 1,7 %.

 

Andel ordinært ansvarlig lån som inngår i ansvarlig kapital etter regler som gjaldt ved opptak av lånet:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

125.000 125.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000

Tabellen ovenfor viser hvor stor andel av det ansvarlige lånet som vil inngå i ansvarlig kapital pr. 31.12 det enkelte år dersom banken ikke refinansierer lånet i 2019.

Kostnader med den ansvarlige lånekapitalen utgjør for år 2016 10.557 (11.157) og fordeler seg på følgende hovedposter:

Renter: 10.503 (11.081)

Øvrige kostnader til Børs og kontofører/ tillitsmann etc.: 54 (76)

 

6.c Egenkapitalbevis.

Haugesund Sparebank utstedte egenkapitalbevis 30.6.2016. Det ble utstedt 1.250.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. egenkapitalbevis. Tegningskurs kr. 105 pr. egenkapitalbevis.

 

Oversikt over de 20 største eiere

Navn Antall Eierandel
Annekset AS 50.000 4,00%
TBT AS 50.000 4,00%
Bømmelfjord AS * 47.600 3,81%
Helgevold Holding AS 47.600 3,81%
Spareskillingsbanken 47.600 3,81%
MJ Tveit AS 30.000 2,40%
Lillesands Sparebank 28.600 2,29%
Luster Sparebank 28.600 2,29%
Skudenes & Aakra Sparebank 25.800 2,06%
TS Industri Invest AS 25.300 2,02%
Kaldheim, Ove 20.200 1,62%
Helgesen, Kjell 20.000 1,60%
JBS Invest AS 20.000 1,60%
Munkejord, Kjell Olav 20.000 1,60%
Sohl AS 19.100 1,53%
Etne Sparebank 19.000 1,52%
Tysvær Bygdeblad 19.000 1,52%
Vestbø. Kurt Stein Stensen 19.000 1,52%
Skrunes, Arne Johan 18.800 1,50%
J. Tveit AS ** 18.000 1,44%
Sum 20 største eiere 574.200 45,93%

* Bømmelfjord AS kontrolleres av Borgny Eidesvik, som er medlem av bankens styre.

** J. Tveit AS kontrolleres av Jone Tveit, som er fast møtende varamedlem til bankens styre.

 

Oversikt over eierbrøk

Sparebankens fond 830.543
Gavefond 10.273
Sum bankens kapital 840.816
Egenkapitalbeviskapital 125.000
Overkursfond 556
Utjevningsfond 1.191
Sum eiernes kapital 126.747
Total egenkapital 967.563
Bankens andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling 86,1%/ 86,90%
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling 13,9%/ 13,10%

 

Resultat og utbytte pr. egenkapitalbevis

Bankens overskudd etter skatt utgjorde for året 71.015. Egenkapitalbeviseiernes andel utgjorde for et halvt år basert på 13,9% eierandel 4.941.

Egenkapitalbeviseiernes andel av bankens resultat 4.941
Antall utstedte egenkapitalbevis 1.250.000
Totalt resultat pr egenkapitalbevis (1/2 år) 4.941
Totalt resultat pr. egenkapitalbevis Kr. 3,95
Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis (1/2 år) Kr. 3,00
Rest foreslått overført til utjevningsfond, pr. egenkapitalbevis Kr. 0,95

 

Eierposter som er eid eller kontrollert av ledelse og tillitsvalgte i banken.

Verv/ stilling Navn Antall
Adm. banksjef Bente Haraldson Syre 300
Banksjef Torsten Langeland 200
Banksjef Tove Sternhoff 1.500
Økonomisjef Kåre Gullhaug 1.000
Leder risikostyring/ compliance/ HR Steffen Næss 100
Styrets leder Reidar Pedersen 2400
Styrets nestleder John Erik Hagen 200
Styremedlem Borgny Eidesvik 57.200
Styremedlem, ansattvalgt Merethe Hansen 500
Fast møtende varamedlem til styret Jone Tveit 18.000
Leder i forstanderskapet Sigmund Lundal 1.000
Nestleder i forstanderskapet Berit Gjellesvik 1.000
Medlem i forstanderskapet Leif Henry Espevoll 1.000
Medlem i forstanderskapet Eivind Iversen 2.000
Medlem i forstanderskapet Hilde Marie Juul 300
Medlem i forstanderskapet Anne Lise Mulvik Liestøl 400
Medlem i forstanderskapet Francisco Munoz 3.000
Medlem i forstanderskapet Eleisabeth Haugen Skeie 200
Medlem i forstanderskapet Steinar Strand 9.600
Medlem i forstanderskapet Andre Sæbø 100
Medlem i forstanderskapet Anne Kathrine Thuen 100
Medlem i forstanderskapet Karin Westerlund 1.000

En eierpost er definert som kontrollert av vedkommende når man eier mer enn 50% i et selskap som eier egenkapitalbevis i banken.

 

6.d. Kapitaldekning

Det absolutte lovkrav til ansvarlig kapital er fortsatt at den ansvarlige kapital skal utgjøre minst 8% av beregningsgrunnlaget. I tillegg er det gjennom CRD IV innført nye krav til ren kjernekapital basert på tilleggskrav som medfører at sparebanker som Haugesund Sparebank har hatt krav til ren kjernekapital på 11,5% fra medio 2016 ved innføring av motsyklisk bufferkrav på 1,5%. Motsyklisk bufferkrav øker ytterligere med 0,50 prosentpoeng fra utgangen av 2017, slik at minimumskravene til ren kjernekapital for Haugesund Sparebank da blir 12,0% . Ved maks motsyklisk buffer, 2,5% vil kravet øke til 12,5%. Systemviktige banker (de største bankene i Norge) har ytterligere krav til kapitaldekning 2% systemrisikobuffer fra medio 2016, slik at disse da vil kunne få et krav til ren kjernekapital på 14,5% forutsatt full motsyklisk buffer.

Haugesund Sparebank har tidligere lagt til grunn at også Haugesund Sparebank skal oppfylle kravene som systemviktige banker vil kunne få, og hadde mål til ren kjernekapital på 15% ved utgangen av 2015. Total kjernekapital er pr. de samme tidspunktene, i samsvar med nye kapitalkrav, målsatt å utgjøre 1,5 prosentpoeng over kravet til ren kjernekapital, og ansvarlig kapital ytterligere 2 prosentpoeng høyere. Som oppstillingen nedenfor viser ligger banken godt innenfor målene både for 2015 og for 2016.

Som ledd i oppfølgingen av bankens ICAAP kan Finanstilsynet fastsette høyere krav til bankens kapitaldekning enn det som bankene selv vurderer som et forsvarlig nivå. I bankens planer legges det til grunn at kapitaldekningen løpende skal økes, og at alle bankens kapitalmål normalt skal oppfylles med god margin. Hittil har ikke Finanstilsynet meddelt noen ny kapitalforventning til Haugesund Sparebank basert på de nye reglene, men banken venter tilbakemelding i løpet av kort tid. Samtidig skal eierandel i Verd konsolideres med bankens kapitaldekning fra 1. kvartal 2017. Dette vil svekke bankens samlede kapitaldekning, og banken tar høyde for dette i sin samlede kapitalplanlegging. Banken tok derfor opp 125 millioner kroner i egenkapitalbeviskapital pr. 30.6.2016, jf. ovenfor.

Beregningsgrunnlaget vil si eiendelene i balansen samt forpliktelser utenom balansen, redusert med fastsatte prosenter ut fra definert risiko knyttet til den enkelte type eiendel eller forpliktelse.

Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av bankens fond (ren kjernekapital) og fondsobligasjonslån. 1,5% av kravet til total kjernekapital kan bestå av fondsobligasjonslån.  Tilleggskapitalen består av ansvarlig lån og eventuell del av fondsobligasjonslån som overstiger grensene for tellende andel av total kjernekapital. I Haugesund Sparebank inngår for tiden begge fondsobligasjonslånene fullt ut i kjernekapitalen, jf. likevel note 6.b. Etter kapitaldekningsreglene er tilleggskapitalen begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen.

Ansvarlig kapital

Kjernekapital: 31.12.2016 31.12.2015
Ren opptjent kjernekapital (Sparebankens fond/ gavefond etter fradrag ev immaterielle eiendeler 3.215) 838.791 784.410
Egenkapitalbeviskapital tatt opp i 2016 125.556
Fondsobligasjonslån (etter fradrag aktiverte kostnader) 109.846 109.781
Sum kjernekapital 1.074.193 894.191
Tilleggskapital:
Ansvarlig lånekapital (etter fradrag aktiverte kostnader) 124.767 124.736
Netto tilleggskapital 124.767 124.736
Sum tellende ansvarlig kapital 1.198.960 1.018.927
Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til lovkrav 8 % 648.721 609.932
Beregningsgrunnlag; vektet verdi av
Regnskapsposter/ utenombalanseposter 5.271.775 4.729.833
Operasjonell risiko 407.256 388.779
– Fradrag i beregningsgrunnlag
Beregningsgrunnlag 5.679.031 5.118.612
Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag 21,11% 19,91%
Kjernekapital i % av bergningsgrunnlag 18,92% 17,47%
Ren kjernekapital i % av beregningsgrunnlag 16,98% 15,32%
Uvektet kjernekapitalandel 9,84% 8,59%

 

Beregningsgrunnlag fordelt på engasjementskategorier 2016 2015
Engasjementskategorier
Lokale og regionale myndigheter 34.311 37.889
Institusjoner 59.533 79.723
Foretak 321.193 315.660
Massemarkedsengasjementer 94.914 106.294
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 4.135.540 3.647.083
Forfalte engasjementer 223.858 178.191
Obligasjoner med fortrinnsrett 61.035 59.452
Andeler i verdipapirfond 23.578 42.631
Egenkapitalposisjoner 218.385 152.561
Øvrige engasjementer 99.428 110.349
Samlet beregningsgrunnlag for kredittrisiko 5.271.775 4.729.833
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko 407.256 388.779
Samlet beregningsgrunnlag 5.679.031 5.118.612

 

 


Note 7

 

Likviditetsforhold – finansiering

 

7.a. Likviditetsrisiko

Sum Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1år 1-5 år Over 5 år Uten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker 428.899 409.947 18.952
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 240.720 85.703 155.017
Egenkapitalbevis, aksjer etc. 238.189 238.189
Utlån til og fordringer på kunder 7.924.241 39.514 61.834 230.777 1.113.190 5.620.644 858.282
– Tapsnedskrivninger -49.073 -49.073
Overtatte eiendeler 36.375 36.375
Obligasjoner og sertifikater 657.295 10.000 54.962 533.465 58.868
Øvrige eiendelsposter med restløpetid 27.561 27.561
Eiendeler uten restløpetid 49.334 49.334
Sum eiendelsposter 9.553.541 562.725 71.834 285.739 1.801.672 5.679.512 1.152.059
Herav utenlandsk valuta 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.011 6.011
Innskudd fra og gjeld til kunder 7.745.890 5.805.969 1.749.051 105.870 85.000
Obligasjons-/sertifikatlån 549.917 199.958 349.959
Øvrig gjeld med restløpetid 49.548 36.602 9.314 3.632
Ansvarlig lånekapital 124.767 124.767
Fondsobligasjon 109.847 75.000 34.847
Egenkapital 967.561 967.561
Sum gjeld og egenkapital 9.553.541 5.848.582 1.758.365 274.958 619.075 85.000 967.561
Netto likviditetseksponering på balanseposter, hvorav valuta 0 -5.285.857 -1.686.531 10.781 1.182.597 5.594.512 184.498
Likviditetsrisiko utenombalanse poster 0
Nettosum alle balanseposter -5.285.857 -1.686.531 10.781 1.182.597 5.594.512 184.498

Innskudd fra og gjeld til kunder er medtatt under intervall inntil 1 mnd., med unntak av

Fastrenteinnskudd/ innskudd bundet på 31 dager og BSU.

Likviditetsrisiko

Banken har en likviditetsrisiko ved at utlånene er forholdsvis langsiktige, mens innskuddene stort sett kan disponeres på relativ kort varsel. Denne risikoen har banken søkt dekket inn på særlig to måter: Etablering av lånerammer i norske finansinstitusjoner, samt flere konkrete policykrav på likviditetsområdet, blant annet at bankens kundeinnskudd skal utgjøre minst 85% av netto utlån. Normalt ligger innskuddsdekningen betydelig høyere. Banken har ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner på 400 mill NOK og ubenyttede lånerettigheter i Norges Bank på ca. 330 mill NOK.  Bankens likviditetsindikatorer har gjennom året vært på høyde med Finanstilsynets referansebanker. Banken har også gjort flere tilpasninger rettet inn mot den kortsiktige likviditetsrisiko slik LCR beskriver den, og har pr. 31.12.16 en indikator som utgjør 117%.

Haugesund Sparebank har i 2016 jevnt over ligget godt innenfor egne definerte likviditetsrammer. Bankens likviditetssituasjon må kunne karakteriseres som god.

Banken er medeier i Verd Boligkreditt AS og har pr. 31.12.16, til bokført verdi, netto overført 1.589,8 mill kroner til selskapet, en økning på ca. 87,3 mill kroner fra forrige årsskiftet. Banken legger til grunn at banken normalt skal ha klargjort en portefølje på 200 mill kroner som på kort varsel kan overføres til Verd Boligkreditt AS. Dette er med på i betydelig grad å redusere bankens likviditetsrisiko, selv om banken som medeier også har et ansvar for fundingen av Verd Boligkreditt AS. Denne risikoen vurderes normalt som liten, idet finansieringen i Verd Boligkreditt AS i hovedsak er langsiktig, refinansieringen foretas normalt i god tid, obligasjonene med fortrinnsrett kan forlenges inntil ett år, og tilgangen på funding er utfra risiko betydelig enklere for boligkredittforetak. Bankens relative andel av utlån og funding i Verd Boligkreditt AS inngår også i bankens beregning av likviditetsindikatorer.

 

7.b. Renterisiko

Tidspunkt fram til avtalt/ sannsynlig endring av rentebetingelser

Sum Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1år 1-5 år Over 5 år Uten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker 428.899 409.947 18.952
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 240.720 240.720
Egenkapitalsbevis, aksjer, andeler  etc. 238.189 117.415 120.774
Utlån til og fordringer på kunder 7.924.241 7.678.422 112.909 132.910
Tapsnedskrivninger -49.073 -49.073
Overtatte eiendeler 36.375 36.375
Obligasjoner og sertifikater 657.295 211.718 445.577
Øvrige rentebærende eiendelsposter 0
Ikke rentebærende eiendelsposter 76.895 76.895
Sum eiendelsposter 9.553.541 211.718 8.482.134 522.856 132.910 203.923
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.011 6.011
Innskudd fra og gjeld til kunder 7.745.890 7.745.890
Øvrig rentebærende gjeld 549.917 183.306 366.611
Ikke rentebærende gjeld 49.548 49.548
Ansvarlig lånekapital 109.847 109.847
Fondsobligasjonslån 124.767 124.767
Egenkapitalbevis 125.555 125.555
Egenkapital 842.006 842.006
Sum gjeld og egenkapital 9.553.541 183.306 8.353.126 0 0 0 1.017.109
Netto renteeksponering  på balansen 0 28..412 129.008 522.856 132.910 0 -813..186
Ikke balanseførte finansielle derivater 0
Netto renteeksponering, inkl. ikke balanseførte finansielle derivater 28.412 129.008 522.856 132.910 0 -813.186
Netto renteeksponering som gjennomsnitt av forvaltningskapital 0,29% 1,35% 5,46% 1,39% 0 -8,49%

Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en viss grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 30 millioner kroner ved 2% renteendring. Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.

 

7.c. Valutarisiko. Se note 1.a.

 

7.d. Gjeld

Obligasjonsgjeld etc.

ISINnr.: Type lån Forfall Lånestørrelse/ tilbakekjøp Rente
No0010655029 Seniorlån Nov. 2017 200 millioner/ 0 Nibor + 1,37 %
No0010712755 Seniorlån Jun. 2018 200 millioner/ 0 Nibor + 0,57 %
NO0010735517 Seniorlån Mai 2021 150 millioner/ 0 Nibor + 0,72%
NO0010712847 Ansvarlig lån Jun. 2024 125 millioner/ 0 Nibor + 1,70 %
NO0010650187 Fondsobligasjon Jun. 2017 75 millioner/ 0 Nibor + 5,40 %
NO0010551781 Fondsobligasjon Des. 2019 35 millioner/ 0 Nibor + 4,70 %

Opptakskostnader ved opptak av ansvarlig lån/ periodiseres over lånenes løpetid, jf. balanseregnskap.

Gjeld til kredittinstitusjoner og kunder

2016 2015
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.011 4.110
Rente, årlig veid gjennomsnitt 0,50% 1,06%
Innskudd fra kunder 7.745.890 7.339.893
Rente, årlig veid gjennomsnitt 1,09% 1,62%

 


Note 8

Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte

 

8.a. Lån til og sikkerhetsstillelse overfor

Forstanderskapet
Forstanderskapets leder Sigmund Lundal 0
Nestleder i forstanderskapet Berit Gjellesvik 179
Medlem i forstanderskapet Gunvor Bakke 2.670
Medlem i forstanderskapet Nils Konrad Bua 3.227
Medlem i forstanderskapet Vibeke Bjerkvig 7
Medlem i forstanderskapet Hallgeir Fjeldheim 1.970
Medlem i forstanderskapet Trygve Hebnes 3.707
Medlem i forstanderskapet Eyvind Iversen 1.556
Medlem i forstanderskapet Hilde Marie Juul 2.610
Medlem i forstanderskapet Anne-Lise Liestøl 2.397
Medlem i forstanderskapet Rolf Lillehammer 2.172
Medlem i forstanderskapet Ellen Markhus 10.030
Medlem i forstanderskapet Francisco Munoz 1.736
Medlem i forstanderskapet Paal Nebylien 4.890
Medlem i forstanderskapet Elisabeth Haugen Skeie 2.400
Medlem i forstanderskapet Grethe Solheim 1.989
Medlem i forstanderskapet André Sæbø 878
Medlem i forstanderskapet Anne Kathrine Thuen 316
Medlem i forstanderskapet Dan Andre Aarsvold 3.758
Sum lån til forstanderskapets medlemmer 46.492

 

Styret
Styrets leder Reidar Pedersen 0
Styrets nestleder John Erik Hagen 1.655
Styremedlem Borgny Eidesvik 0
Styremedlem Liv Reidun Grimstvedt 0
Styremedlem Benedicte Storhaug 0
Styremedlem  Thorleif Thormodsen 4.500
Styremedlem Jone Tveit 7.488
Styremedlem Merethe Hansen, fra de ansatte 3.133
Styremedlem Hans Olav Omland, fra de ansatte 2.118
Sum lån til styrets medlemmer 18.894

 

Ledende ansatte
Administrerende banksjef Bente H. Syre 1.746
Banksjef Torstein Langeland 4.904
Banksjef Tove Sternhoff 2.811
Økonomisjef Kåre Gullhaug 501
Leder risikostyring/ compliance/ HR,  Steffen Næss 3.398
Sum lån til ledende ansatte 13.360
Lån til bankens øvrige ansatte 145.697

Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2016 utgjort et snitt på 1,50%, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet med 786 i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.

Ved utgangen av 2016 hadde banken 70 ansatte i ordinær bankvirksomhet, hvorav 12 på deltid.  Dette utgjør til sammen 66,40 årsverk, en reduksjon på 0,5 årsverk siden forrige årsskifte.  Det er utført 68 årsverk i løpet av året dvs. en reduksjon på 1 årsverk

Banken har i tillegg kantinemedarbeider, vaktmester og 5 renholds ansatte, alle på deltid, som til sammen utfører vel 2 årsverk.

 

8.b. Ytelser til ledende ansatte, revisor og tillitsvalgte

 Forstanderskapet Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjonskostnader
Forstanderskapets leder Sigmund Lundal f.o.m mai 59
Berit Gjellesvik, nestleder 13
Leif Aalvik 9
Dan Aarsvold 2
Arild Austrheim 4
Gunvor Bakke 6
Vibeke Bjerkvig 6
Ragnhild Bjerkvik 2
Arild Bjordal 2
Nils Konrad Bua 2
Nils Johannes Bugge 4
Leif Henry Espevoll 6
Hallgeir Fjeldheim 4
Astrid Furumo 4
Anne Ingeborg Hamre 4
Odd Arne Haraldseid 4
Anders Haugland 2
Trygve Hebnes 6
Anne Gro Matre Helgevold 4
Georg Hillestad 6
Eivind Iversen 2
Terje Emil Johannesen 4
Hilde Marie Juul 4
Torunn Kaasamoen 6
Anne-Lise Mulvik Liestøl 6
Rolf Lillehammer 2
Georg Lønning 4
Ellen Markhus 6
Per Molland 6
Francisco Munoz 2
Anna Nesheim 4
Elisabeth Haugen Skeie 2
Grethe Solheim 6
Harald Stakkestad 2
Steinar Strand 2
Holger Straum 6
André Sæbø 2
Mari Kjølstad Tenden 6
Anne Kathrine Thuen 6
Kjersti B. S. Urrang 2

 

Styret Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjonskostnader
Styrets leder Reidar Pedersen 161
Styrets nestleder John Erik Hagen 113
Styremedlem Per Bakkedal t.o.m. 01.05.16 30
Styremedlem Borgny Eidesvik 94
Styremedlem Thorleif Thormodsen 94
Styremedlem/ varamedlem Jone Tveit 71
Styremedlem Inger-Kristin Økland t.o.m 01.05.16 30
Styremedlem Steffen Næss, t.o.m 01.05.16 30
Styremedlem Merethe Hansen f.o.m 01.05.16 64
Styremedlem Liv Reidun Grimstvedt f.o.m 01.03.16 84
Styremedlem Benedicte Storhaug 72
Styremedlem Hans Olav Omland f.o.m. 01.05.16 64
Styremedlem Bente H. Syre t.o.m. 01.03.16 15

 

Kontrollkomiteen Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjonskostnader
Kontrollkomiteens leder Roald Lund Eriksen 23 t.o.m. 1.04.16
Kontrollkomiteens nestleder Karin Westerlund 15 t.o.m. 1.04.16
Kontrollkomitemedlem Siv Bente Stople Østbø 19 t.o.m. 1.04.16

 

Ledende ansatte Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjonskostnader
Adm. banksjef Knut Grinde Jacobsen t.o.m. 1.4.16 793 188 153
Adm. banksjef Bente H. Syre f.o.m. 1.4.16 1.190 149 696
Banksjef Torstein Langeland 1.082 165 201
Banksjef Tove Sternhoff 564 165 134
Økonomisjef Kåre Gullhaug 924 165 214
Leder risikostyring/ compliance/ HR Steffen Næss 660 53 108
Ekstern revisor Herav rådgivning
640 16

 

Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 8.c. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42% av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år.

Om økte pensjonskostnader for banken i denne forbindelse, se tabell lønn etc. i denne note.

Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.

Banken har ikke bonusordning hverken for ansatte eller tillitsvalgte.

 

8.c. Pensjonsforpliktelser

Bankens forpliktelse til å ha en pensjonsordning for de ansatte ble fram til 30.6 2012 dekket gjennom en ytelsespensjonsordning.  På lukkingstidspunktet fikk de som da var ansatt anledning til å velge fortsatt ytelsespensjon eller ny innskuddspensjon. For nyansatte etter dette tidspunkt har innskuddspensjon vært det eneste alternativet.

Pr. 30.6.2016 ble ytelsesordningen som alternativ avskaffet i banken, og banken gikk over til en full innskuddsbasert pensjonsordning for alle med unntak av langtidssykemeldte. Banken har pr. 31.12.2016 3 gjenværende medlemmer i ytelsesordningen. Banken har valgt de høyeste innskuddssatsene som nå er tillatt i innskuddspensjonsordningen, 7% for inntekt mellom 0 G og 7,1G og 25,1% mellom 7,1G og 12 G, også for de ansatte som tidligere var på innskuddspensjon og hadde en lavere innskuddssats. I tillegg er det gitt en tilleggs kompensasjon som pensjon over drift for ansatte som kommer spesielt ugunstig ut ved overgangen til innskuddspensjon.

Innskuddspensjonen blir kostnadsført løpende i takt med innbetalingene til ordningen.  Den resterende ytelsesbaserte ordningen har banken gjennom DNB. Kostnadene vedrørende denne blir årlig aktuarberegnet.

Ved siste års beregning av de framtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn:

 • Diskonteringssats 2,10%
 • Forventet avkastning av midlene 2,10%
 • Lønnsregulering 2,50%
 • G-regulering/inflasjon 2,25%
 • Pensjonsregulering 0,00%

I 2010 ble den gamle AFP for bank og finans besluttet faset ut og erstattet med en ny livsvarig ytelsesbasert AFP ordning. Den nye skal i utgangspunktet regnskapsføres på lik linje med andre ytelsesbaserte ordninger. Per i dag er det imidlertid ikke mulig å måle og fordele pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Det følger av IAS 19 at ordningen da skal regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at premiebetalinger kostnadsføres i den periode de påløper og at det ikke foretas ytterligere avsetninger for AFP, utover for de ansatte som allerede er begynt å ta ut AFP etter gammel ordning. Den gamle AFP ordningen ble faset ut etter hvert som de ansatte som var i ordningen fylte 67 år, og er avviklet i 2014 bortsett fra noen småbeløp over drift som inngår i AFP kostnadene, mens den nye AFP ordningen er livsvarig for de som iflg. reglene får ta den ut. Den nye ordningen er av partene i arbeidslivet forutsatt evaluert i 2017.

 

Årets pensjonskostnad fremkommer slik: 2016 2015
Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. arbeidsgiveravg. 1.532 3.247
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 301 339
Administrasjonsomkostninger 135 156
Kostnadsført arbeidsgiveravgift 19 450
Netto planendring inkl. arbeidsgiveravgift -13.897
Sum beregnede pensjonskostnader -11.910 4.192
Innskuddspensjon, ny AFP, pensjon over drift 3.608 969
Kompensasjonsordning over drift 1.243
Totalt bokførte pensjonskostnader -7.059 5.161
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser vedr. kollektiv ordning
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravg. 3.305 90.569
Estimert verdi av pensjonsmidlene 2.512 86.345
Forpliktelse kompensasjonsordning 1.222
Pensjonsforpliktelser kollektiv ordning 2.015 4.224
Pensjonsforpl. servicepensjon adm. banksjef utover 12G
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser servicepensjon inkl. avg 391 417
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser adm. banksjef inkl. avg. 1.226 6.625
Estimert verdi av pensjonsmidler 0 0
Pensjonsforpliktelser AFP ordning/ adm. banksjef inkl, avg. 1.617 7.042
Sum pensjonsforpliktelser alle ordninger inkl. arbeidsgiveravgift 3.632 11.266

Aktuarielt tap oppstått gjennom året er ført mot egenkapitalen med 11.590


Note 9

Diverse andre tilleggsopplysninger

 

9.a. Skatt

Skattekostnaden består av:

BETALBAR  SKATT fra skattepliktig netto inntekt som beregnes ved ligningen hvert år, samt UTSATT SKATT som knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige.

Utsatt skattefordel

kan bare oppføres som eiendel i balansen dersom det kan holdes for overveiende sannsynlig at banken i et fremtidig regnskapsår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. For tiden er banken i en situasjon som gir netto utsatt skatteforpliktelse.

Resultatforskjeller

Alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat deles i:

Permanente resultatforskjeller: Ikke fradragsberettigede kostnader (representasjon, gaver etc.) skattefrie inntekter

Midlertidige resultatforskjeller: Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessig periodisering. Skal reverseres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres over tid.

Skatter

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Resultat før skattekostnad 92.276
Kostnader som ikke er fradragsberettiget 162
Ikke skattepliktige inntekter -12.669
Skattegrunnlag før korreksjon for midlertidige forskjeller 79.769
Midlertidige forskjeller:
Endring gevinst/ tapskonto 293
Skattemessig mindreavskrivning 423
Endring  netto pensjonsforpliktelser -7.634
Endring avs. pensjonspremiefond 5.000
Endring nedskr. verdipapirer -8.534
Grunnlag for betalbar skatt 69.317

Beregning av skatt

25 % skatt av 69.317 17.329
Formuesskatt 1.298
Betalbar skatt 18.627
Netto økning utsatt skatt 2.613
For mye avsatt skatt forrige år 21
Årets skattekostnad 21.261

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret.
Det er beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

31.12.16 31.12.15 Endring
Pensjonspremiefond 0 5.000 -5.000
Ikke skattlagt salgsgevinst 338 422  -84
Midlertidige forskjeller driftsmidler 0 243 -243
Sum grunnlag utsatt skatt 338 5.665 -5.327
Midlertidige forskjeller driftsmidler 180 0 180
Nedskrivning verdipapirer 3.400 11.933 -8.533
Negativ saldo tapsskjema 209 0 209
Pensjonsforpliktelser 3.632 11.266  -7.634
Sum grunnlag utsatt skattefordel 7.421 23.199 15.778
Netto grunnlag utsatt skatt/ (skattefordel ) -7.082 17.534 10.452
Utsatt skatt/ (skattefordel) 1.771 4.384 2.613

 

 

9.b. Annen gjeld/ andre eiendeler

Posten annen gjeld består av:

Betalbar skatt:  18.627
Skattetrekk: 2.094
Uavregnede bankremisser og øvrige kreditorer etc.: 11.944
Sum  32.665

Andre eiendeler består av:

Diverse avregningskontoer, mindre utlegg og beholdninger: 385

 

9.c. Sikringsfondsavgift – Garanti for innskudd

Bankens sikringsfond

Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond.

Fondet plikter for tiden å dekke tap inntil 2 mill kr. som en innskyter har på innskudd i en sparebank, etter at egenkapitalen i sparebanken eventuelt er brukt opp. Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner.

Innbetaling til Sikringsfondet er fra og med 1997 blitt beregnet med 0,1 % av kundeinnskudd og 0,05 % av beregningsgrunnlaget ved kapitaldekningsberegningen, men med fradrag for kjernekapital utover 8 %. Sikringsfondsavgiften inngår regnskapsmessig i bankens rentekostnader. Avgiften ble fram til og med 2012 bare innkrevd i den grad fondet ikke har vært stort nok i henhold til tidligere vedtatte krav til størrelse. Fra og med 2013 blir avgiften innkrevd med full avgift hvert år uavhengig av størrelse på fondet. I 2016 har avgiften utgjort 4.486, mens avgiften for 2017 vil utgjøre 4.778. EU tilpasninger ser ut til å medføre at det maksimale beløp som fondet kan dekke vil bli redusert til 100.000 Euro i løpet av noen år.

 

9.d. Forpliktelser og betingede forpliktelser

Garantier 2016 2015
Lånegarantier 276.434 292.507
Betalingsgarantier 37.130 41.105
Kontraktsgarantier 53.887 56.708
Annet garantiansvar 14.219 14.193
Sum 381.670 404.513

Vedrørende garantier, se også note 2.

Ingen del av det totale garantiansvar er kontragarantert av andre finansinstitusjoner.

Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for pantegjeld og lignende

2016 2015
Obligasjoner i banker, kredittforetak etc. 230.741 228.011
Pengemarkedsfond 117.415 37.678
Sum bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet 348.156 265.689

 

9.e. Forvaltnings- og administrasjonstjenester

Banken har i mange år vært Haugesund Kommune sin bankforbindelse og har i denne forbindelse stått for administrasjon av diverse tjenester for kommunen med tilsluttede etater. Haugesund Sparebank er bank også for Tysvær, Karmøy, Sveio, Etne, Vindafjord og Utsira kommuner, og står for betalingsformidling og diverse tjenester også for disse kommunene.

 

9.f. Andre driftsinntekter, spesifikasjon

Posten består av: 2016 2015
Inntekter bankterminaler 709 699
Provisjon kredittkort 1.305 1.186
Gevinst ved salg driftsmidler 0 207

 

9.g.  Andre driftskostnader, spesifikasjon

Posten består av: 2016 2015
Reparasjon og vedlikehold maskiner, transportmidler etc. 3.462 2.626
Leie maskiner, utstyr etc. 570 657
Kontingenter/ avgifter 894 961
Totale kostnader v/ leide lokaler 4.340 3.395
Diverse kjøpte tjenester 1.996 2.483
Diverse tap v/ kort, bedrageri, innskudd, andre tap 1.958 2.113
Forsikringer 477 503
Representasjon/ gaver 160 196
Kostnader vedr. administrasjon obligasjonslån/ ek-bevis 375 431
Bankteknisk forbruksmateriell 468 590

 

9.h. Spesifikasjon av andre gebyrer og provisjonsinntekter

Posten består av: 2016 2015
Verdipapiromsetning og forvaltning 1.851 1.775
Betalingsformidling inn-/ utland 11.379 11.750
Betalingsformidling interbank 2.789 2.783
Depotgebyr 1.497 1.494
Gebyr nattsafe og oppbevaring 586 615
Provisjonsinntekter forsikringssalg 4.164 4.820
Gebyrer diverse tjenester, uttaksgebyr og gebyr kommuner 1.903 1.853
Provisjon kredittformidling Verd Boligkreditt AS etc 8,873 11.633

 

9.i. Sosiale og administrasjonskostnader, spesifikasjon av vesentlige poster

Sosiale kostnader

Posten består av: 2016 2015
Arbeidsgiveravgift 5.638 5.574
Finansskatt 212 0
Diverse forsikringer, møtekostnader, kantine,  velferdsordninger 2.987 2.987

Administrasjonskostnader

Posten består av: 2016 2015
Rekvisita, blanketter, betalingskort, tidsskrifter etc. 772 717
Ekstern databehandling 17.034 19.057
Sponsorkostnader 10.157 9.871
Øvrig reklame og annonser 4.463 4.880
Representasjon 190 247
Telefon og porto 2.013 2.506
Reisekostnader 2.130 1.167
Kurs/ opplæringskostnader 815 385
Trykking av regnskaper/ brosjyrer etc. 168 158

 

 


Note 10

 

Beløp i hele 1.000 kroner

RESULTATREGNSKAP 2016 2015
1.000 kr. % 1.000 kr. %
Renteinntekter og lignende inntekter 287 758 3,01 323 283 3,53
Rentekostnader og lignende kostnader 112 670 1,18 153 149 1,67
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 175 088 1,83 170 134 1,86
Utbytte 14 747 0,15 6 440 0,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 38 924 0,41 42 543 0,47
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4 287 0,04 4 309 0,05
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer 4 789 0,05 -4 307 -0,05
Andre driftsinntekter 3 228 0,03 3 162 0,03
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER 57 401 0,60 43 529 0,47
SUM DRIFTSINNTEKTER 232 489 2,43 213 663 2,33
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 38 842 0,41 50 391 0,55
Administrasjonskostnader 37 742 0,39 39 088 0,43
Ordinære avskrivninger 6 933 0,07 7 040 0,08
Andre driftskostnader 18 476 0,19 16 741 0,18
SUM DRIFTSKOSTNADER 101 993 1,06 113 260 1,24
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 130 496 1,37 100 403 1,09
– tap på utlån, garantier mv. 38 221 0,40 33 174 0,36
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 92 275 0,97 67 229 0,73
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler 0 0,00 -30 0,00
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 92 275 0,97 67 199 0,73
Skatt på ordinært resultat 21 260 0,22 18 068 0,20
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 71 015 0,75 49 131 0,53
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 9 573 297 9 145 849

Note 11

Offentliggjøring av annen informasjon i henhold til kapitalkravsforskriften

I henhold til forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker m.v. (kapitalkravsforskriften) § 45-1 skal banken offentliggjøre utvidet informasjon rundt risikostyring og kapitaldekning minst en gang årlig. Informasjonen kan gis i bankens årsrapport, eller som et eget dokument som offentliggjøres på internett samtidig med årsrapporten. Banken har valgt å offentliggjøre informasjonen i et eget dokument benevnt Pilar III. I en viss grad er det sammenfallende informasjon som i notene, og der det er funnet hensiktsmessig er det henvist til gjeldende note.


Note 4

 

Aksjer og eierinteresser

 

4.a. Verdsettelse

Kortsiktige plasseringer i aksjer, egenkapitalbevis og andeler styres som en portefølje og er i bankens regnskap vurdert til laveste verdi av samlet anskaffelseskost og samlet markedsverdi. Ingen del av plasseringene er vurdert å være handelsportefølje.  Papirer som er klassifisert som langsiktige plasseringer er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer.  Postene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art.

 

4.b. Opplysninger om aksjer, egenkapitalbevis og andeler

Kortsiktige plasseringer.

Virksomhet Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Virkelig verdi
Skudenes & Aakra Sparebank 2.300 239 239 239
Sum 239 239 239

Aksjer anleggsmidler. Ikke børsnoterte.

Selskap Org. Nr Antall Eier-andel Anskaffelses-kost Balanseført verdi
Eiendomskreditt AS 979 391 285 93.555 3,04% 9.684 9.684
Langevåg Bygdetun AS 980 827 224 300 4,90 % 2.003 2.003
Norgesinvestor Opportunities II AS 997 384 253 5.000 1,70% 200 200
Kredittforeningen for Sparebanker (ek. bevis) 986 918 930 920 1,84 % 948 948
Eksportfinans AS 816 432 521 94 0,04  % 1.423 1.423
Frende Holding AS 991 410 325 104.580 1,55 % 13.029 13.029
Norne Securities AS 992 881 828 3.573.596 1,94 % 2.788 1.171
Verd Boligkreditt AS 994 322 427 64.675 19,900% 65.549 65.549
Brage Finans AS 995 610 760 2.141.510 3,00 % 17.699 17.699
Eiendomsmegler A AS 839 527 702 155 31,00% 1.341 1.341
A-Media AS 952 940 406 180 6,21% 180 180
KX Products AS 989 997 289 310 3,01% 100 100
Spama 916 148 690 122 0,39% 13 13
FK Haugesund AS 994 824 554 10 1,00% 100 100
Vindafj. Tomteselsk. AS 995 051 427 300 5,45% 301 301
Bankenes ID tjeneste AS 988 477 052 6.600 6,60% 7 7
Norgesinvestor Proto AS 812 746 162 60.000 6,85% 6.000 6.000
Bank Axept AS 883 982 282 320.000 0,51% 160 160
BankID Norge AS 913 851 080 142 0,16% 142 142
Div. aksjer 142 149 10
Sum 121.816 120.060

 

Inngående bokført beholdning av aksjer anleggsmidler 1.1.16 89.326
Nedskrivninger / reverseringer av nedskrivninger foretatt i året 0
Tilgang gjennom året 31.034
Reklassifisert fra omløpsaksjer 0
Avgang gjennom året 300
Ny bokført beholdning pr. 31.12.16 120.060

 

 


Note 1

 

Generelle regnskapsprinsipper

Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Regnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker. Utlån er vurdert i henhold til utlånsforskriften med utgangspunkt i IAS 39.

Forskriften om årsregnskap for banker er endret vedrørende føring av pensjonskostnader og forpliktelser, og fra og med 1. januar 2015 var det krav om at pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser innregnes i samsvar med IAS 19. IAS 19 tillater ikke korridormetoden brukt for regnskapsføring av aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap skal nå bokføres direkte mot egenkapitalen i den perioden de oppstår.

Banken har pr. halvårsskiftet i 2016 gått over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for alle ansatte som hadde ytelsespensjon, med unntak av noen få langtidssykemeldte som fortsatt har ytelsespensjon. Dette har medført tilbakeføring og inntektsføring av tidligere påløpte pensjonsforpliktelser, mens aktuarielle tap er ført mot bankens egenkapital. Virkningene av overgangen fremgår av note 6 ansvarlig kapital og note 8.c pensjonsforpliktelser.

Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter, med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Generelt kan det likevel opplyses at som virkelig verdi er observerbar markedsverdi benyttet. Gjeldsposter er oppført med pålydende verdi.

Alle tall er oppgitt i 1.000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet.

 

1.a. Valuta – valutaomregningsregler – valutarisiko

Bankens virksomhet på valutaområdet er begrenset til ordinær betalingsformidling og garantier overfor kunders valutalån. Banken har heller ikke andre fordringer eller gjeld i utenlandsk valuta, utover en liten kontantkasse og enkelte mindre uavregnede beløp relatert til ordinær betalingsformidling overfor utlandet. Beholdninger, fordringer og gjeld i valuta blir omregnet til norske kroner etter midtkursen ved utgangen av regnskapsåret. Valutarisikoen pr. årsskiftet og gjennom året regnes som ubetydelig. Vedrørende garantier overfor långiver for valutalån til bankens kunder vises det til note 9.d. Kurssvingninger på valuta representerer en risiko for våre kunder, men banken har tatt høyde for dette i kundeavtalene og i tapsvurderingene for de av kundene hvor kursutviklingen har gitt negative utslag.

Løpende inntekter og utgifter i valuta er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppstod. Netto urealiserte gevinster eller tap er resultatført.

 

1.b. Finansielle instrumenter – finansielle derivater – rente- og valutainstrumenter. Handelsportefølje

Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater.

Finansielle instrumenter på balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater, samt andre pengemarkedsinstrumenter.  Banken skal i henhold til vedtatt policy ikke involvere seg i andre finansielle derivater enn eventuelt renteswapper for å redusere bankens renterisiko. Prinsippene for å klassifisere finansielle instrumenter som markedsbaserte finansielle omløpsmidler er basert på to forhold:

 • intensjonen med anskaffelse må være kortsiktig eie (trading-virksomhet)
 • posten må kunne omsettes i et marked (børs) som gjør trading-aktivitet mulig. Pr. 31.12.2016 er ingen del av bankens finansielle omløpsmidler vurdert som markedsbaserte finansielle omløpsmidler/ handelsportefølje. Notekravene for utlån og finansielle instrumenter følger IFRS 7 fra og med 2009, men vurderingsreglene følger fortsatt norsk regnskapslov og årsregnskapsforskriften. Utlånene vurderes i henhold til IAS 39, og bokført verdi (amortisert kost) antas å være tilnærmet lik virkelig verdi. Det samme vurderes å gjelde også for bankens beholdning av fastrentelån, idet rentebindingstiden på disse er relativ kort, i snitt ca. 1,75 år. Volumene er dessuten små, ca. 245,8 millioner kroner. Ellers er det i de aktuelle noter gitt opplysninger om virkelig verdi (markedsverdi) i den grad disse er tilgjengelige. Det er ikke foretatt egne beregninger av virkelig verdi for noen finansielle eiendeler, idet bokført verdi for andre finansielle eiendeler i hovedsak antas å stemme godt med virkelig verdi.

 

1.c. Periodisering – Inntektsføring/ kostnadsføring

Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader.

Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen.

Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen.

Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år dette mottas.

Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales.

Gebyr som overstiger kostnadene forbundet med etablering av lån, periodiseres i tråd med retningslinjer fra Finanstilsynet. I tråd med bankens prising av gebyrer, samt med endringene i reglene for når gebyrene skal periodiseres, utgjør periodiserte gebyrer pr. 1.1. 2016 og 31.12.2016 kr. 0.

 

1.d. Leasing- / factoringavtaler

Banken har i 2016 kun hatt en leasing avtale. Avtalen omfatter kopieringsmaskiner/ skrivere og løper med en årlig leie på 316, samme som i 2015.

 

1.e. Sikring

Banken anvender renteswapper som ikke inngår i balansen for å styre bankens renterisiko på fastrenteinnlån.

Sikringsforretninger har til formål å nøytralisere en eksisterende eller forventet renterisiko. Det stilles derfor krav om at det foreligger en høy grad av omvendt samvariasjon i verdiendring mellom et sikringsinstrument og sikringsobjekt.

Sikringsinstrumentets løpende verdiendringer regnskapsføres ikke mens sikringsobjektet balanseføres til den verdien som reflekterer effekten av sikringen.


Note 2

 

Utlån, garantier og overtatte eiendeler

 

2.a. Verdsettelse – beskrivelse – definisjoner

Innledning

Utlånsforskriften, forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner, omhandler regler for regnskapsføring og verdsettelse av utlån, og er tilpasset kravene i internasjonale regnskapsstandarder (IAS).

Hovedprinsipper for måling av utlån og garantier

Etter utlånsforskriften skal utlån ved etableringstidspunktet vurderes til virkelig verdi med tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter som banken har. Etableringsgebyrer kommer til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Gebyrer, provisjoner o.l., som belastes kunden ved låneopptak, kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative kostnader som påløper ved opprettelse av låneengasjementet. I Haugesund Sparebank forutsettes gebyrene ikke å overstige de direkte administrative kostnadene.

Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost. Med amortisert kost menes balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottatte avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyrer, provisjoner og lignende, samt eventuell nedskrivning for tap.

Nedskrivning for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Usikkerhet om fremtidige hendelser skal ikke avspeiles i form av ekstra nedskrivninger, men må hensyntas ved vurderinger om banken har en tilstrekkelig høy egenkapital. Verdifallet må være forårsaket av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs måling av utlånet, og tapshendelsen må ha innvirkning på estimering av utlånets fremtidige kontantstrømmer.

Det skal foretas nedskrivning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt nedskrivning, skal balanseføres som en eiendel når det er overveiende sannsynlig at regresskravet vil bli oppgjort. Etter at banken har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i henhold til bestemmelsene om utlån.

Renteinntekter på nedskrevne utlån skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetode.

Retningslinjer

Banken har interne retningslinjer for vurdering og verdsetting av engasjement i samsvar med Finanstilsynets utlånsforskrift.

Alle utlån, hvor der foreligger objektive bevis for en fremtidig tapshendelse, vurderes individuelt. Dersom det kan dokumenteres at et utlån har verdifall blir en nedskrivning foretatt. I vurderingen blir det tatt hensyn til deponerte sikkerheter, og en nøktern salgsverdi inkludert salgskostnader. Regnskaper blir vurdert i den grad disse er aktuelle. For personlige engasjementer benyttes vurdering av kundens personlige økonomi i stedet for regnskapsvurdering.

Objektive bevis for at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til, og omfatter blant annet følgende tapshendelser:

– vesentlige finansielle problemer hos debitor
– betalingsmislighold og andre vesentlige kontraktsbrudd

Tapsutsatte engasjementer vurderes fortløpende, og minimum kvartalsvis.

Nedskrivninger på grupper av utlån

Ved vurdering av nedskrivninger på grupper av utlån inndeles utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Haugesund Sparebank benytter i den anledning bankens risikoklassifiseringssystem for inndeling i grupper. Banken foretar gruppenedskrivninger ut fra en antakelse om at tapshendelser har inntruffet, uten at disse er kommet til kunnskap. Dette begrunnes med at det tar tid fra en tapshendelse finner sted til dette oppfanges i risikoklassifiseringssystemet.

Nedskrevet beløp beregnes på grunnlag av underdekning av depotverdier multiplisert med en faktor som gjenspeiler forventet tap innenfor samme risikoklasse. Dette resultatet nåverdiberegnes i forhold til en forventet løpetid og historisk effektiv rente.

Risikoklassifisering

Bankens næringslivs- og privatmarkedsengasjementer inndeles i noteopplysningene i fem risikoklasser etter kundens økonomi og øvrige faktorer. De klassifiserte engasjementene får etter klassifiseringen en akkumulert risikokarakter fra A til E.

Definisjonen på risikoklassene for næringsliv fremgår i note 2.b.

Risikoklassifiseringen gjennomføres når lånene innvilges, og videre hver måned.  Alle tapsutsatte og misligholdte engasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsnedskrivning. Tapsutregningen blir gjort på bakgrunn av

tilbakebetalingsevne, etter en konkret vurdering av eksisterende sikkerhet og rest tilbakebetalingsevne.

Risikoklassifiseringen på innvilgelsestidspunktet er avgjørende for hvordan lånene blir priset, idet god risikoklasse gir lav rente, og dårligere risikoklasse gir høyere rente. Renten vil likevel variere utfra blant annet sikkerheten på det enkelte lån. Næringslivslån prises gjennomgående 1-2 prosentpoeng høyere enn lån til privatmarkedet og det offentlige, slik at merrisikoen for tap i utlånsmassen til næringslivet blir hensyntatt, herunder blir også høyere egenkapitalkrav for slike utlån vektlagt.

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er eiendeler som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement.  På overtakelsestidspunktet blir det lagt en takst/ antatt realisasjonsverdi til grunn for bokføringen.  Eventuell nedskrivning i forbindelse med overtakelsen relateres til engasjementet som eiendelen vedrører og får innvirkning på tap på utlån/ garantier i resultatregnskapet.  Gevinst/ tap ved et senere salg av nevnte eiendeler blir også ført mot tap på utlån/ garantier.

Tapsutsatte lån

Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon og/ eller sikkerheter innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.

Misligholdte engasjementer

Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Tilsvarende gjelder også for økonomiske situasjoner som konkurs og gjeldsforhandling. Misligholdte lån blir alltid gjenstand for tapsvurdering. Tapsvurdering foretas i henhold til interne retningslinjer også for tapsutsatte lån, uavhengig av om lånet er misligholdt.

Konstaterte tap

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken, jfr. note 2.c.

Lån med endringsavtale

Bankens portefølje med endringsavtaler er av uvesentlig betydning og av den grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån som ikke er gjenstand for nedskrivning.

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån behandles i henhold til tapsforskriften. Det vil si at rentene på delen som er tapsnedskrevet blir stoppet, mens rentene på resten av engasjementet blir inntektsført med effektiv rentesats. Tapet økes på tidspunktet for bokføringen av tapet, tilsvarende den neddiskonterte verdi av inntektsføring frem til realisasjonstidspunkt.

Friskmelding

Friskmelding av lån med individuell tapsnedskrivning skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og en ny vurdering av kontantstrømmen tilsier at engasjementet ikke lenger er tapsutsatt.

 

2.b. Tabeller/ kommentarer utlån og garantier

 Overtatte eiendeler

2016 2015
Eiendommer 35.375 44.264
Øvrige overtatte eiendeler 1.000 0
Sum 36.375 44.264

 Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2016

1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 33.837 18.694 18.361 41.821
Nedskrivning 0 388 0 5.623
PM netto 33.837 18.306 18.361 36.198
BM brutto 15.591 44.587 19.025 50.981
Nedskrivning 0 8.688 2.505 4.399
BM netto 15.591 35.899 16.520 46.582
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 63.281 37.386 92.802
Netto betalingsmisligholdte fordringer 49.428 54.205 34.881 82.780

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2015

1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 23.203 14.156 12.545 25.267
Nedskrivning 704 0 563 2.831
PM netto 22.463 14.156 11.982 22.436
BM brutto 17.694 16.983 10.773 68.808
Nedskrivning 621 2.111 3.757 12.938
BM netto 17.073 14.872 7.016 55.870
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 40.897 31.139 23.318 94.075
Netto betalingsmisligholdte fordringer 39.536 29.028 18.998 78.306

Misligholdte (eldre enn 90 dager) og tapsutsatte lån

2016 2015 2014 2013 2012
Sum misligholdte lån før nedskrivning på individuelle lån 193.469 148.532 195.446 142.112 92.443
Sum misligholdte lån etter nedskrivning på individuelle lån 171.866 124.971 172.305 113.024 70.445
Øvrige tapsutsatte lån før nedskrivning på individuelle lån 10.503 32.230 52.184 47.061 35.016
Øvrige tapsutsatte lån etter nedskrivning på individuelle lån 6.033 17.395 38.815 31.959 21.111

Resultatføring av renter på konti hvor det er foretatt tapsføring

2016 2015
Amortiserte renter på lån med individuell tapsnedskrivning 1.1 381 187
Amortiserte renter kostnadsført som tap på utlån 147 1.099
Tilbakeført i året ved effektiv rente inntektsføring på lån m/ tap 561 904
Amortiserte renter inkludert i tapsnedskrivninger  pr. 31.12 -35 381

Fordeling av lån på risikoklasser

31.12.16 31.12.15
Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån Brutto utlån og garantier Nedskrivning på individuelle utlån
Klasse A – liten risiko 474.605 499.040
Klasse B – liten til moderat risiko 4.643.078 4.469.146
Klasse C – moderat risiko 2.277.192 1.967.550
Klasse D – moderat til høy risiko 655.299 658.421
Klasse E – annen høy risiko – misligholdte/ tapsutsatte 255.737 26.073 264.182 38.396
Totalt utlån/ garantier 8.305.911 0,31% 7.858.340 0,49 %

 

Som det fremgår av tabellen ovenfor er det kun små relative endringer/ forskyvninger klassene imellom. Den største økningen har skjedd i klasse B og C mens begge de høyeste risikoklassene er redusert. I % av brutto utlån og garantier er summen av de to høyeste risikoklassene reduset fra 11,7% til 11,0%.

I % av utlån pr. 31.12.2016 utgjør netto misligholdte utlån over 90 dager 2,1%, mot. 1,7% pr. 31.12.2015. Samtidig viser utviklingen i øvrige tapsutsatte utlån en reduksjon på ca. 0,2 prosentpoeng til ca. 0,1% av brutto utlån. Bokførte tap på utlån viser en  tapsprosent på 0,40% målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2016 mot 0,36 % i 2015. Banken legger til grunn at tapene pr. år i neste 4 års langtidsbudsjett ikke skal utgjøre mer enn 33 mill kroner i snitt.  Gruppenedskrivningene er 23 mill kroner pr. 31.12.2016 mot 23,5 mill kroner i 2015. Det vises ellers til tabelloversiktene ovenfor. Andelen lån med pant i bolig er økt fra 80,5% pr. 31.12.2015 til 83,1% pr. 31.12.2016.

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift.

Verd Boligkreditt AS

Pr. 31.12.2016 utgjør bokført verdi av totale utlån flyttet over/ solgt til Verd Boligkreditt AS 1.589.832. Pr. 31.12.15 utgjorde bokført verdi av lån solgt til Verd Boligkreditt AS 1.502.515. Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere inntil ca 15% av de overførte lånene. Pr. 31.12.16 utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS 155.017, mot 138.345 pr. 31.12.15. Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS administreres av Sparebanken Vest på vegne av eierbankene, og Haugesund Sparebank eier 19,9% i selskapet, tilsvarende 64.765 aksjer bokført til 65.549. Ad. øvrige likviditetsforhold vedrørende boligkredittforetaket, se note 7.a.

Maksimal kreditteksponering, ikke hensyntatt pantstillelser.

BRUTTO EKSPONERING 31.12.2016 31.12.15
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 240.720 338.429
Brutto utlån til kunder 7.924.241 7.453.827
Aksjer og andeler 238.190 186.090
Sertifikater og obligasjoner 657.295 677.667
Overtatte eiendeler (eiendommer) 36.375 44.264
Sum eiendeler 9.096.821 8.700.277
Forpliktelser
Betingede forpliktelser 729.826 670.202
Ubenyttede kreditter 914.090 704.520
Sum finansielle garantistillelser 1.643.916 1.374.722
Sum kreditteksponering 10.740.737 10.074.999

Utlån til kunder er delt inn i følgende porteføljer

2016 2015
Lån med flytende rente 7.678.422 7.203.420
Lån med fast rente 245.819 250.407
Sum brutto utlån til kunder 7.924.241 7.453.827

Utlån og garantier og potensiell eksponering ved trekkrettigheter fordelt etter sektorer/ næringer

Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering
ved  trekkrettigheter
Sektor/ næring 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Personmarked 4.848.319 4.495.006 122.162 127.952 202.823 152.461
Primærnæring 340.368 334.300 13.259 16.038 33.532 31.909
Industri/ bergverk 88.201 93.014 7.274 6.095 7.448 10.612
Bygg og anlegg 506.727 460.368 90.905 92.659 75.286 64.941
Varehandel, hotell og restaurantdrift 264.884 247.275 38.398 41.236 39.854 30.167
Utenriks  sjøfart og oljeboring 0 0 0
Transport ellers 50.929 51.882 10.345 10.010 5.488 3.316
Forr. messig tjeneste-yting og eiendomsdrift 1.604.354 1.513.080 96.032 107.568 57.458 44.721
Tjenesteyting ellers 174.038 185.367 3.295 2.955 9.912 10.460
Kommuner 1.446 37.136 0 354.236 353.414
Andre