Ansvarlig kapital og soliditet

Bankens kapitaldekning pr. 31.12.2016 framgår av note 6d. Tellende ansvarlig kapital er på 1.199,0 millioner kroner, hvorav kjernekapitalen utgjør 1.074,2 millioner kroner og tilleggskapitalen 124,8 millioner kroner.

I tillegg til tellende del på 838,8 millioner kroner av Sparebankens fond og gavefond, består kjernekapitalen av egenkapitalbeviskapital på 125,6 millioner kroner, tatt opp i juni 2016, og to fondsobligasjonslån på tilsammen 109,9 millioner kroner. 35 millioner kroner av disse ble tatt opp i desember 2009 og 75 millioner kroner ble tatt opp i juni 2012. Sistnevnte forventes callet pr. juni 2017, med utstedelse av nytt fondsobligasjonslån. Tilleggskapitalen består av et ansvarlig obligasjonslån pålydende 125 millioner kroner tatt opp i juni 2014. Beregningsgrunnlaget er på 5.679,0 millionerkroner, en økning på 560,4 millioner kroner fra året før.

 

 

Bankens ansvarlige kapital i prosent av beregningsgrunnlaget utgjør 21,11 prosent ved utgangen av 2016 mot 19,93 prosent året før. Kjernekapitalen er nå på 18,92 prosent mot 17,49 prosent året før. Den rene kjernekapitalen er på 16,98 prosent, en økning fra 15,32 prosent i 2015. Dette er noe høyere enn styrets nåværende målsetting for krav til ren kjernekapital. Det legges i langtidsbudsjettet og i bankens strategiplanlegging likevel opp til at bankens rene kjernekapital i løpet av 2017 – 2021 skal øke for å ta hensyn til nye krav til ren kjernekapital, herunder økte behov i forbindelse med ikrafttredelse av konsolideringsregler fra 2017.

Styret er tilfreds med at bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt i de siste årene har ligget på nivå med eller over det som har vært bankens målsetting om å være på nivå med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Egenkapitalrentabiliteten etter skatt for 2016 er på 8,2 prosent, mens den året før var på 6,35 prosent.

Styret bekrefter at banken tilfredsstiller kravene til fortsatt drift og at årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetning.