Et godt år

Haugesund Sparebank sitt resultat før skatt for 2016 utgjør 92,3 millioner kroner hvorav det er avsatt 21,3 millioner kroner til skatt.

Av resultatet etter skatt på 71 millioner kroner, er det foreslått avsatt 2 millioner kroner til gavefond, samt at 4,9 millioner kroner går som avkastning til egenkapitalbeviseierne, hvorav 3,8 millioner kroner er foreslått utdelt som utbytte, mens 64,1 millioner kroner bidrar til en styrking av Sparebankens fond og kapitaldekning. Bankens brutto utlånsøkning, inkludert overførte lån til Verd Boligkreditt AS, er på 6,2 prosent mens innskuddsøkningen er på 5,5 prosent. Banken har en god innskuddsdekning på 97,8 prosent. Bankens rene kjernekapital er nå styrket til 16,98 prosent mens den ansvarlige kapitalen er på 21,11 prosent. Dette er en utvikling som er i tråd med bankens planer og budsjetter.

I løpet av 2016 gjennomførte banken en prosess med formål å øke egenkapitalen ved å utstede egenkapitalbevis. Egenkapitalen ble økt med 125 millioner kroner ved å utstede 1.250.000 egenkapitalbevis pålydende 100 kroner.

Tegningskurs ble satt til 105 kroner pr. egenkapitalbevis. Lokalmiljøet viste stor interesse for tegningsprosessen, og 455 personer og bedrifter tegnet seg for egenkapitalbevis i banken. Gjennom tilførselen av kapital har banken hatt mulighet til å finansiert videre vekst i lokalmarkedet, tilpasse banken i forhold til antatt strengere krav fra norske myndigheter, samt styrket soliditeten og trygge fundamentet for en robust bank. Banken har med dette instrumentet også etablert en mulighet til å emittere ny egenkapital i fremtiden, dersom det skulle bli behov for det.

Bankens visjon

Haugesund Sparebank driver virksomhet i henhold til Lov om finansforetak og finanskonsern (Finansforetaksloven) og Lov om verdipapirhandel. Banken har kontorer i kommunene Haugesund, Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Styret mener at bankens resultat og utvikling bidrar til å opprettholde bankens forretningsidé om å være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring til beste for kundene, eiere og ansatte, samt at banken skal kunne bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Bankens visjon, «Lokal, nær og personlig», har stor betydning i bankens daglige virksomhet og strategiske planlegging.

Haugesund Sparebank ble etablert 1. oktober 1928, og er i dag en betydelig aktør i det lokale finansmarked med en forvaltningskapital på ca. 9,6 milliarder kroner. Banken selger både liv- og skadeforsikringsprodukter fra Frende Forsikring. Vi har samarbeid med Norne Securities AS om verdipapirhandel, og har et viktig samarbeid med boligkredittforetaket Verd Boligkreditt AS. Vi formidler leasingprodukter og billån fra Brage Finans AS og langsiktige lån til næringslivskunder fra Eiendomskreditt AS. Banken er medeier i alle disse selskapene sammen med flere andre sparebanker. Banken er også medeier i det lokale eiendomsmeglerforetaket Eiendomsmegler A AS, som er etablert med lokaler i bankens nabobygg, Haraldsgaten 117 i Haugesund. Eiendomsmegler A AS er blitt en betydelig aktør i det lokale eiendomsmarkedet, og har også etablert samarbeid med Haugesund Boligbyggelag om salg av borettslagsleiligheter.

De Samarbeidende Sparebankene

Samarbeidet med de 8 andre sparebankene innenfor DSS, De Samarbeidende Sparebankene, har stor betydning for Haugesund Sparebank. DSS – samarbeidet består av sparebankene Lillesands Sparebank, Spareskillingsbanken, Søgne og Greipstad Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Haugesund Sparebank, Etne Sparebank, Voss Sparebank og Luster Sparebank. Haugesund Sparebank har blant annet en utvidet koordinerende rolle i dette samarbeidet, spesielt overfor den felles IT – leverandøren, EVRY, men også overfor andre leverandører. I oktober 2015 avtalte DSS – bankene en videreføring og utvidelse av avtalen med EVRY. Avtalen løper i 5 år. Samtidig ble DSS – samarbeidet forutsatt utvidet og styrket. DSS – bankene har også en viktig rolle som aksjonærer og brukere av de sparebankeide selskapene Frende, Norne, Verd, Brage og Eiendomskreditt.

Haugesund Sparebank fikk i fjor 1.770 nye kunder

I en tid hvor finansmarkedet blir stadig mer sentralisert og globalisert, er Haugesund Sparebank stolt over å være den eneste lokaleide og lokalstyrte banken i Haugesund. Haugesund Sparebank fikk i fjor 1.770 nye kunder. I tillegg til konkurransedyktige betingelser og god personlig service har vi erfart at både bedrifter og privatpersoner legger vekt på den lokale tilknytningen når de skal velge bankforbindelse.

Bankens resultater de senere årene gjør at banken fortsatt kan være en stor bidragsyter til lokale lag og foreninger innen både idrett, kultur og humanitære ideelle organisasjoner. I 2016 betalte banken nærmere 10 millioner kroner i sponsorstøtte i forbindelse med samarbeidsavtaler med ca. 130 foreninger og lag i bankens markedsområde. Det ble også utbetalt nærmere 1,5 millioner kroner fra bankens gavefond til allmennyttige formål.