Forvaltningskapitalen

Haugesund Sparebanks forvaltningskapital var ved utgangen av 2016 på 9.553,5 millioner kroner. Dette er en økning på 280,1 millioner kroner eller 3 prosent det siste året.

Økningen er noe lavere enn året før (6 prosent), og også noe høyere enn bankens budsjett. I forvaltningskapitalen er det ikke medregnet overføring av boliglån til Verd Boligkreditt AS på totalt 1.589,8 millioner kroner. Verd Boligkreditt AS benyttes aktivt av banken i forbindelse med bankens funding- og likviditetssituasjon. Det blir stadig viktigere for bankene å ha en slik mulighet for overføring av godt sikrede boliglån til et boligkredittforetak (OMF).

Bankens likviditet er god også ved inngangen til 2017, og innskuddsdekningen er fortsatt høy, 97,7 prosent i 2016 mot 98,5 prosent i 2015. Dette anses å være meget tilfredsstillende i forhold til bankens fastsatte mål om innskuddsdekning på minimum 85 prosent (innskudd i prosent av bokførte utlån).

Ved årsskiftet utgjorde bankens plasseringer i Norges Bank og andre kredittinstitusjoner, inklusiv bankens kontantbeholdning, 669,6 millioner kroner, en nedgang på 223,6 millioner kroner fra året før. Banken hadde ved årsskiftet løpende 3 obligasjonslån på totalt 550 millioner kroner, med forfall i perioden fra november 2017  og fram til mai 2021. I tillegg hadde banken et ansvarlig obligasjonslån på 125 millioner kroner, tatt opp i 2014. Banken hadde også to fondsobligasjonslån på tilsammen 110 millioner kroner.

Bankens forretningsmessige avtaler med Haugesund kommune, Etne kommune, Karmøy kommune (sammen med Skudenes & Aakra Sparebank), Sveio kommune, Tysvær kommune, Utsira kommune og  Vindafjord kommune er svært viktige og har stor betydning for banken. Styret ser det som svært viktig at Haugesund Sparebank, som den lokale banken, kan ha et totaltilbud av finansielle tjenester med betingelser, service og oppfølging som gjør at kommunene i bankens virkeområde ser seg tjent med å velge Haugesund Sparebank som bankforbindelse og finansiell samarbeidspartner. Avtalene går over flere år og inngås etter krevende anbudskonkurranser.