Framtiden

Konjunkturnedgangen, som i stor grad var en følge av fall i etterspørselen fra og sysselsettingen i petroleumsnæringen, har nå vart i over to år.

Oljenedturen og svak internasjonal etterspørselsvekst preger fortsatt norsk økonomi, men iflg. SSB sine økonomiske analyser vil redusert fall i oljeinvesteringene og noe høyere vekst i eksporten, næringsinvesteringene på fastlandet og konsumet ventes å gi økende økonomisk vekst og litt lavere arbeidsledighet fremover. Til tross for svak  inntektsutvikling er boligetterspørselen meget høy. Mye av dette skyldes trolig de svært lave boliglånsrentene som ser ut til å forbli lave i lang tid. SSB sine beregninger tilsier at veksten i norsk økonomi vil ta seg opp i tiden framover, og at vi får et konjunkturelt omslag i 2017. Beregningene bygger på forutsetninger om at fallet i etterspørselen fra petroleumsnæringen dempes vesentlig gjennom 2017 og etter hvert slår over i en moderat økning, samt at den internasjonale veksten tar seg litt opp framover. Omslag til vekst i reallønn vil bidra til høyere vekst i konsumet og næringsinvesteringene vil vise en viss økning. Boliginvesteringene vil også vokse klart i 2017 fra et høyt nivå i 2016. Boligprisene ventes å vokse noe også gjennom 2017.

For året 2017 har Haugesund Sparebank budsjettert med et driftsresultat før tap som er noe lavere enn 2016.  Slik situasjonen ser ut i dag regner vi med at tapene på utlån og garantier vil kunne bli på nivå eller noe laver enn siste år. Banken har budsjettert med en innskuddsøkning på 1,5 prosent, og det det forventes en utlånsvekst på omtrent samme nivå.

Likviditeten i banken vil derved fortsatt være god samtidig som vi kan opprettholde og styrke vår kundeportefølje og konkurransesituasjon. Det legges til grunn at kapitaldekningen ved utgangen av 2017 fortsatt skal være godt over bankens målsetting.

Ny teknologi stiller de tradisjonelle bankene overfor en rekke muligheter og utfordringer i årene som kommer. Behovet for kontanter reduseres betydelig og arbeidsoppgavene i bankene omdefineres. En stadig større andel av befolkningen har tatt i bruk digitale selvbetjente kanaler som kommunikasjonsarena, og stadig færre kunder er innom i bankens lokaler. Utvikling i retning av stadig flere selvbetjente løsninger gir bankene og kundene større fleksibilitet.  Digitalisering av fianssektoren og utvikling av selvbetjente løsninger kommer til å stå enda mer i fokus de nærmeste årene, og denne utviklingen går raskt. Haugesund Sparebank skal i det digitale skiftet forme fremtidens sparebank ved å skape sin egen identitet.  Vi har stor tro på og har svært moderne selvbetjente løsninger, men vi ser at dersom vi skal bygge og vedlikeholde sterke relasjoner til våre kunder, må vi ha mulighet til også å møte dem personlig. Banken har svært gode tradisjoner i så måte, og de skal vi bygge på og ta med oss videre inn i den digitale verden. Vi skal fornye oss, samtidig som vi tar vare på våre særegenheter og styrker. Haugesund Sparebank skal fortsatt være ”lokal, nær og personlig”.