Personale, helse, miljø og sikkerhet

Ved utgangen av 2016 hadde banken 70 fast ansatte i ordinær bankvirksomhet, hvorav 12 arbeider på deltid. Dette utgjør tilsammen 66,5 årsverk, en reduksjon på 0,5 årsverk fra forrige årsskifte. Det er utført 68 årsverk i løpet av året, en reduksjon på 1 årsverk. Banken har for øvrig ansatt kantinemedarbeider, 5 renholdsansatte og vaktmester, som tilsammen utfører vel 2 årsverk.

Sykefraværet i 2016 var på 4,23 prosent, mens det i 2015 var 4,97 prosent. Legemeldt sykefravær utgjør 3,32 prosent i 2016 mot 4,43 prosent i 2015. Ved vurdering av sykefraværet må det tas hensyn til at en betydelig del av dette har sammenheng med noen relativt lange, ikke jobbrelaterte, sykemeldinger. Det har ikke skjedd skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2016. Bankens personallegeordning fungerer godt og vi har etablert avtaler med fysioterapeut og med psykolog gjennom bankens helseforsikring. Banken har sluttet seg til og fornyet avtalen om Inkluderende Arbeidsliv og har således vært IA – bedrift siden 2007.

Bankens livsfasepolitikk er behandlet i bedriftsavtalen og i møter med de ansattes tillitsvalgte. Banken har endret aldersgrensen til 70 år med bakgrunn i nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Banken har forsøkt å legge forholdene til rette for at så mange som mulig velger å stå i stillingen fram til ordinær pensjonsalder. Sentralavtalen gir ansatte rett til en time kortere arbeidstid daglig fra fylte 64 år. Bankens bedriftsavtale sier at dette eventuelt kan tas ut i lengre ferie. Det er i denne forbindelse også bestemt at alle ansatte over 62 år får en ukes ekstra ferie. Banken har også ordning med fri med lønn i inntil 10 dager ved nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer, barn mellom 12 og 18 år og funksjonshemmet/sykt barn over 18 år.

Utviklingen innenfor finansnæringen medfører stadig nye krav til kunnskaper og kompetanse. Den interne opplæringsaktiviteten i banken er derfor svært viktig og de ansatte viser stor interesse for å delta på de opplegg som arrangeres. Vårt samarbeid i DSS gir oss gode muligheter for å tilrettelegge og gjennomføre opplæringsaktiviteter. I forbindelse med utdannelse har banken ordninger med lesefri for alle ansatte. 29 av bankens ansatte har avlagt avsluttende eksamen i forbindelse med Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Dette er et svært krevende opplegg med både teoretisk og praktisk eksamen som gir tittel Autorisert Finansiell Rådgiver. Banken har i de siste årene rekruttert flere nye medarbeidere med god kompetanse og utdannelse fra høyskole og universitet. Det er gledelig at Haugesund Sparebank på denne måten framstår som en attraktiv arbeidsplass.

Arbeidsmiljøutvalget, som består av 5 representanter fra ledelsen og 5 fra de ansatte, har i handlingsplanen for arbeidsmiljøet lagt stor vekt på forhold som angår regelverk og rutiner i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Overvåking av arbeidsmiljøet inngår ellers som en kontinuerlig prosess i banken og nødvendige tilpasninger blir løpende vurdert. Etter styrets oppfatning er arbeidsmiljøet i alle bankens kontorer meget godt. Samarbeidet mellom bankens ledelse og de ansattes tillitsvalgte fungerer etter styrets oppfatning svært bra. Banken har tegnet avtale om helseforsikring for ansatte.

Banken legger stor vekt på at sikkerheten ved kontorene skal være god. Sikkerheten holdes under løpende overvåking. Det gjennomføres en regelmessig vurdering, oppgradering og oppdatering av utstyr og instrukser på det sikkerhetsmessige området, herunder planmessig oppdatering av de ansatte.

Banken driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Bankens innvirkning på det ytre miljø er begrenset til forbruk av materialer og energi, samt gjennom produksjon av tjenester som er nødvendige for virksomheten. Alle bankens kontorer er for øvrig sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en norsk, offentlig sertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. For å bli Miljøfyrtårnbedrift har banken og bankens kontorer gjennomgått en miljøanalyse og oppfylt definerte bransjekrav. Haugesund Sparebank var en av de første bedriftene i regionen som ble sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.