Renteutviklingen

Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Norges Banks hovedstyre besluttet i siste rentemøte i desember 2016 å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Forventede styringsrenter hos Norges handelspartnere har steget siden september 2016. Oljeprisen har økt og er noe høyere enn ventet, mens kronen har styrket seg mer enn lagt til grunn. Det er utsikter til at prisveksten blir lavere enn anslått og til at aktiviteten i norsk økonomi tar seg noe langsommere opp enn ventet. Endringene i utsiktene for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttingen tilsier isolert sett en noe lavere styringsrente de nærmeste årene. På den annen side har den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld økt faren for en brå nedgang i etterspørselen fram i tid. En lavere styringsrente øker risikoen for at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart. Faren for oppbygging av finansielle ubalanser og usikkerheten om virkningene av en lavere styringsrente taler nå for å gå varsomt fram i rentesettingen. Norges Bank ga i sitt siste rentemøte i desember 2016 uttrykk for at styringsrenten mest sannsynlig vil bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden.

Den norske 3 måneders pengemarkedsrenten, NIBOR, var i begynnelsen av 2017 på ca. 1,16 prosent, mens den ett år tidligere var på ca. 1,1 prosent. Renten på norske 10 års statsobligasjoner var på ca.  1,66 prosent i januar 2017, mens den ett år tidligere var på 1,45 prosent.

Haugesund Sparebanks rentemargin var for 2016 på 2,40 prosent, en reduksjon fra 2,49 prosent året før. Vi legger i vår kredittgivning til grunn at rentemarginen for næringslivslån, på grunn av risiko og vekting av sikkerheter (ref. kapitaldekningsreglene), skal være høyere enn rentemarginen for boliglån. For 2016 var differansen på ca. 1,3 prosentpoeng. Bankens gjennomsnittlige utlånsrente ved slutten av 2016 var på 3,47 prosent mens gjennomsnittlig innskuddsrente var på 1,05 prosent.