Resultatregnskap

Bankens driftsresultat før skatt for 2016 utgjør 92,3 millioner kroner eller 0,97 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2015 var på 67,2 millioner kroner eller 0,73 prosent.

Bankens rentenetto viser en økning på 5 millioner kroner fra 170,1 millioner kroner i 2015 til 175,1 millioner kroner i 2016. Rentenettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 1,83 prosent, en reduksjon fra 1,86 prosent året før. Dette bekrefter at konkurransen stadig skjerpes og at marginpresset øker.

 

Bankens netto andre driftsinntekter, inklusiv gevinst/tap på valuta og verdipapirer, utgjør totalt 57,4 millioner kroner eller 0,60 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens tilsvarende tall for 2015 var 43,5 millioner kroner eller 0,47 prosent. Økningen i andre driftsinntekter skyldes spesielt to forhold. Banken har i 2016 hatt ca. 7 millioner kroner i inntekter relatert til salg av Visa Europe sine aksjer til Visa Inc, da banken gjennom Visa Norge FLI og Nets AS var tidligere deleier i disse aksjene, og det nye salget genererte ytterligere inntekter. Videre har banken i 2016 hatt over 2,7 millioner kroner i positive verdiendringer på verdipapirer, mens tilsvarende tall for 2015 viste negative verdiendringer med 6,3 millioner kroner.

Bankens samlede driftskostnader for 2016, inkl. ordinære avskrivninger, er på 102 millioner kroner, en nedgang på 11,3 millioner kroner, dvs. vel 10 prosent fra året før. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er bankens driftskostnader for 2016 på 1,06 prosent (tilsvarende tall for 2015 var på 1,24 prosent). Hovedårsaken til den store nedgangen i driftskostnader skyldes en positiv resultateffekt på 12,1 millioner kroner kontra 2015 i forbindelse med overgangen fra ytelsespensjon til innskuddspensjon i 2016. I tillegg har kostnadsveksten på andre kostnader enn personalområdet kun utgjort 0,4%, blant annet som følge av reduserte IT kostnader med ca. 2 millioner kroner i 2016.  Bankens målsetting er at denne kostnadsprosenten skal reduseres hvert år. Selv uten reduksjonen vedr. pensjonskostnader ville kostnadsprosenten totalt kun utgjort 1,19%, mot 1,24% i 2015.

 

For øvrig har banken som mål å holde en kostnadsprosent (totale driftskostnader i prosent av totale driftsinntekter) som ikke overstiger gjennomsnittet for alle landets sparebanker. Etter korrigering for effekt av pensjonsendringene er kostnadene redusert fra 52,0 prosent i 2015 til 49,1 prosent i 2016. Det antas at dette vil være omtrent på nivå med alle landets sparebanker.

 

Bankens driftsresultat før tap for 2016 utgjør 130,5 millioner kroner eller 1,37 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2015 var 100,4 millioner kroner eller 1,09 prosent. Driftsresultatet før tap er omtrent som budsjett. Bankens netto tap på utlån og garantier for 2016 utgjør 38,2 millioner kroner, mot 33,2 millioner kroner for 2015. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er tapene på 0,40 prosent, en økning fra 0,36 prosent for 2015.

 

Bankens resultat av ordinær drift etter skatt for 2016 er på 71 millioner kroner eller 0,75 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 49,1 millioner kroner eller 0,53 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2015. Selv om det korrigeres for resultateffekt av pensjonsendring og tapene er noe høyere enn i 2015, viser den ordinære bankdriften en fortsatt god utvikling.

Skatt på ordinært resultat for 2016 er bokført med 21,3 millioner kroner. Av Haugesund Sparebanks resultat av ordinær drift etter skatt for regnskapsåret 2016 på 71 millioner kroner foreslås 2 millioner kroner avsatt til gavefond og 64,1 millioner kroner foreslås overført til Sparebankens fond, mens 4,9 millioner kroner går som avkastning til egenkapitalbeviseierne. Avkastningen til egenkapitalbeviseierne tilsvarer en avkastning på kroner 3,95 på et halvt år, hvorav kroner 3,00 foreslås som utdelt i utbytte.