Utlån og garantier

Haugesund Sparebanks bokførte brutto utlån utgjorde 7.924,2 millioner kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 6,3 prosent i 2016. Risikoprofilen i bankens utlånsportefølje er omtrent uendret i forhold til 2015.

Bankens portefølje av garantier for valutalån er redusert fra 292,5 millioner kroner i 2015 til 272,3 millioner kroner ved utgangen av 2016. Hovedårsaken til det reduserte garantivolumet skyldes en mindre styrking av NOK.
Styret har som målsetting at minst 2/3 av bankens utlån skal ha pantesikkerhet i bolig. Vi ligger godt innenfor denne målsettingen i dag, idet 83,1 prosent av utlånsmassen ved årsskiftet har pantesikkerhet i bolig, en økning fra 80,5 prosent året før. For øvrig utgjør bokførte utlån til personmarkedet vel 60 prosent av bankens utlån. Utlån til offentlig forvaltning og borettslag utgjør ca. 4 prosent, mens bankens utlån til bedriftsmarkedet, inkl. utlån til personlig næringsdrivende, utgjør nærmere 36 prosent. Bankens bokførte utlån til personmarkedet økte med 7,7 prosent i 2016, mens utlån til bedriftsmarkedet økte med 3,3 prosent.

Utenriks sjøfart og rørtransport er 0 % og vises derfor ikke i diagram.

 

Når det tas hensyn til at banken ved årsskiftet har netto overførte boliglån til Verd Boligkreditt AS på 1.589,8 millioner kroner, utgjør utlån til personmarkedet 68 prosent av bankens totale utlån inklusiv overførte boliglån, på nivå med 2015, mens bedriftsmarkedet, inkl. off. forvaltning og borettslag utgjør 32 prosent.

Totalt er det i 2016 innvilget nye lån, kreditter og garantier til en samlet sum på 2,2 milliarder kroner, på samme nivå som for 2015.

Personmarkedet er bankens hovedområde for salg av finansielle produkter og tjenester, men mindre og mellomstore bedrifter, kommuner og foreninger/lag er også viktige kundegrupper for banken. Styret har forutsatt at totalt engasjement (vektet beløp) med en enkeltkunde på konsolidert basis ikke skal overstige 20 prosent av bankens ansvarlige kapital. Lovens grense er her 25 prosent. Store engasjementer som på konsolidert basis utgjør mer enn 10 prosent av bankens ansvarlige kapital, dvs. for tiden 119,9 millioner kroner, skal hvert kvartal rapporteres til Finanstilsynet. Ved årsskiftet hadde banken ingen ordinære kundeengasjementer som på konsolidert basis oversteg 10 prosent av bankens ansvarlige kapital.

Det framgår av note 2b at hovedtyngden av bankens utlån er etablert i de kommuner banken har kontor, idet over 80 prosent gjelder engasjementer i kommunene Haugesund, Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Vi har også betydelige engasjementer i Karmøy kommune, vel 10 prosent.

Bankens totale garantiansvar er redusert fra 404,5 millioner kroner i 2015 til 381,7 millioner kroner ved utgangen av 2016, jfr. note 9d. Lånegarantier utgjør den største delen av garantiansvaret med 276,4 millioner kroner, mens kontraktsgarantier utgjør 53,9 millioner kroner. Risikoen for tap på bankens garantiansvar vurderes som beskjeden, idet de aller fleste garantier og lånegarantier fortsatt har god pantesikkerhet. Bankens garantistillelser har gitt totale provisjonsinntekter på 5,9 millioner kroner i 2016, mot 5,8 millioner kroner i 2015.

Når det gjelder misligholdte og tapsutsatte lån, vises det til note 2b. Det framgår at misligholdet over 90 dager er høyere i 2016 enn i 2015. Brutto misligholdte lån er økt fra 148,5 millioner kroner til 193,5 millioner kroner og utgjorde ca. 2,1 prosent av totale utlån. Summen av brutto misligholdte og tapsutsatte lån er økt fra 180,8 millioner kroner til 204,0 millioner kroner. Det er foretatt nedskrivninger på disse lånene med ca. 26,1 millioner kroner, dvs. en nedskrivningsprosent på vel 13. Når det gjelder risikoen for tap på utlån, vurderer styret denne som omtrent uendret. Styret er av den oppfatning at tapene i 2017 vil kunne bli noe lavere enn i 2016. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital ble de bokførte netto tapene (38,2 millioner kroner) i 2016 på 0,40 prosent, en økning fra 0,36 prosent året før. I bankens langtidsbudsjett for perioden 2017 – 2021 legges det til grunn at bankens tap på utlån og garantier ikke vil overstige i snitt inntil 0,30 prosent av utlånsmassen. Banken forutsetter at det i framtiden ikke skal tas større risiko ved enkeltengasjementer enn i dag og at utlån til enkeltbransjer fortsatt skal begrenses i tråd med styrets målsetting. Det må imidlertid understrekes at dagens utfordrende økonomiske situasjon, spesielt i vår region, kan påvirke bankens tap.

Bankens nedskrivninger på grupper av utlån er redusert med 0,5 millioner kroner og utgjør nå 23,0 millioner kroner, 0,29 prosent av brutto utlån. Nedskrivningene er beregnet på samme måten som tidligere, men med et tillegg på 10 prosent på grunn av oljeprisfallet og svakere økonomiske utsikter. Etter styrets oppfatning tar bankens gruppenedskrivninger tilstrekkelig høyde for enda ikke identifiserte tap på enkeltkunder. Gruppenedskrivningene forventes å være på nivå med gjennomsnittet for landets sparebanker.

Bankens totale nedskrivninger på individuelle utlån og grupper av utlån tilsvarer ca. 0,62 prosent av brutto utlån. Nedskrivningene er foretatt i.h.t. gjeldende forskrift og bankens interne retningslinjer og ansees å være tilstrekkelige.