Verdipapirer

Netto er det i 2016 bokført oppskrivninger grunnet verdiøkning på bankens beholdning av sertifikater og obligasjoner som er omløpsmidler med 4,1 millioner kroner, mot et tap på 6,3 millioner kroner i 2015.

Bankens totale bokførte beholdning av sertifikater og obligasjoner er i løpet av 2016 redusert med 20,4 millioner kroner til 657,3 millioner kroner. Obligasjonene er i hovedsak utstedt av kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig effektiv rente utgjør for 2016 1,74 prosent for beholdningen av omløpsobligasjoner mot 1,85 prosent for 2015. Hensyntatt verdiøkningen i porteføljen gjennom året utgjør avkastningen 2,35 prosent. Økningen har sammenheng med spreadinngangen som har funnet sted i 2016.

Bokført verdi av bankens samlede plasseringer i aksjer anleggsmidler, pengemarkedsfond/obligasjonsfond og egenkapitalbevis er på 238,2 millioner kroner, en økning på 52,1 millioner fra året før. Av beholdningen representerer 117,4 millioner kroner plasseringer i obligasjonsfond med lav risiko. Fondene har hatt en negativ kursutvikling i siste del av 2016, og effektiv rente, hensyntatt verdiutviklingen, har kun utgjort 0,98 prosent.

Alle bankens plasseringer i verdipapirer ligger godt innenfor de maksimalgrenser som styret har satt for plassering i aksjer, verdipapirfond, egenkapitalbevis og obligasjoner. Styret er av den oppfatning at det ikke er risiko av stor betydning ved bankens foretatte plasseringer i verdipapirer, selv om den generelle markedsutviklingen vil kunne gi kursendringer fra et år til et annet.

Banken har konsesjon som verdipapirforetak og har tillatelse til å yte følgende investeringstjenester i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (verdipapirhandelloven), jfr. § 9-1 og § 2-1 første ledd nr. 1 og 5:

  • Mottak og formidling av ordre på vegne av kunden
  • Investeringsrådgivning

Verdipapirforetaket har banksjef Tove Sternhoff som faktisk leder og administrerende banksjef Bente Haraldson Syre som daglig leder.

Banken er medeier (1,94 prosent) i verdipapirforetaket Norne Securities AS. Aksjehandel via nettbanken og ordrer formidlet via fondsavdelingen i banken går via Norne Securities AS sine systemer og bankens kunder betjenes i stor grad direkte av Norne Securities AS. Når det gjelder verdipapirfond, har banken i mange år hatt et samarbeid med DNB Asset Management og SKAGEN AS. Mange av bankens kunder har valgt å plassere midler i fond og pr. 31.12.2016 hadde våre kunder vel 275 millioner forvaltet hos disse to fondsforvalterne, en økning fra 260 millioner kroner året før.