Bente
Haraldson Syre
Administrerende banksjef

Fortsatt «Lokal, nær og personlig»

2016 er nå lagt bak oss, og for meg var dette et spesielt år – mitt første år som adm. banksjef for Haugesund Sparebank. Da er det veldig gledelig at Haugesund Sparebank har lagt bak seg et nytt år med et godt resultat, god utvikling og fortsatt god tilstrømning av kunder.

I 2016 kom banken ut med et årsresultat etter skatt på 71 millioner kroner. Forvaltningskapitalen ble ytterligere styrket og utgjorde ved utgangen av året 9,6 milliarder kroner. Banken har en kapitaldekning på 21,11 prosent, mens den rene kjernekapitalprosenten er på 16,98. Dette er høyere en bankens måltall og over myndighetenes krav. Dette er dermed ett år vi kan si oss veldig godt fornøyd med.

I 2016 gikk banken ut i lokalmarkedet for å hente inn kapital i form av eierandelskapital på 125 millioner kroner. Bakgrunnen for innhenting av kapital var for å være forberedt på stadig strengere regulatoriske krav til kapitaldekning, ønske om fortsatt vekst og utvikling for det lokale næringslivet og lokalt engasjement. Det var veldig gledelig å se den store oppslutningen om banken og ønske fra lokale investorer om å bli deleiere i banken. Engasjementet fra investorene ga banken solid og god mulighet til å bidra til vekst lokalt, både for næringslivet og personmarkedet.

Selv om Haugesund Sparebank er en selvstendig og lokalstyrt sparebank påvirkes banken, som resten av finansnæringen, av globalisering. I en verden som er uforutsigbar, og som har blitt mer uforutsigbar etter finanskrisen, vil næringen stå overfor mange endringer fremover.

Digitalisering påvirker finansnæringen mer og mer, og har allerede hatt stor innvirkning på finansnæringens forretningsmodell. Utvikling og økt bruk av nettbank og webbasert kommunikasjon, samt mobile tjenester går stadig fortere. Dette fører til at kundene i mindre grad kommer innom i banklokalene enn tidligere. Digitaliseringen forandrer hvordan finansnæringen møter sine kunder. Det kan oppfattes å skape større avstand, men gir også muligheter til å møte kundene på kundenes premisser. FinTech-revolusjonen har også ført til at en rekke nye aktører står klare til å tilby tjenester til erstatning for eller i tilknytning til finansnæringen. Betalingssystemet er i forandring og tredjepartsformidlere gjør at bankenes langvarige monopol på å tilby betalingstjenester blir brutt. Hva vil dette medføre? Hvordan fortsetter en slik utvikling? Hva er bankenes rolle i framtidens betalingssystem? Digitalisering og FinTech er emner som står høyt på finansnæringens agenda. Utviklingen skaper muligheter, men vil samtidig utfordre tradisjonell finansiell virksomhet.

I Norge gjør den sterke veksten i eiendomspriser over tid, samt nivået på husholdningenes gjeld, økonomien sårbar for nye forstyrrelser. Myndighetene har lenge vært bekymret for utviklingen i boligprisene, særlig ettersom det bidrar til å øke husholdningenes gjeldsvekst. For å begrense veksten besluttet Finansdepartementet å skjerpe kravene i boliglånsforskriften fra og med 1. januar 2017. Norges Bank anslår i tillegg at husholdningenes kredittvekst vil ta seg litt opp fremover. Norges Bank ga i sitt siste rentemøte i desember 2016 også uttrykk for at styringsrenten mest sannsynlig vil bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden.

Alt dette skaper både utfordringer og selvfølgelig mage muligheter for vår næring i tiden fremover. I denne sammenheng er det spennende og utfordrende å være en selvstendig og lokal sparebank.

I det å være broen mellom det globale og det lokale finnes også store deler av bankens samfunnsrolle. Lokal tilstedeværelse, med det lokale engasjement som ofte følger med er en styrke når det gjelder å utvikle det lokale næringslivet og sikre sysselsetting.

Lokalkunnskap om boligmarkeder og forutsetningen for å kunne drive virksomhet i lokalmiljøene, samt kjennskap til enkeltmennesker, gir Haugesund Sparebank muligheter til å legge til rette for lokal vekst.

Haugesund Sparebank er stolt over å være den eneste selvstendige og lokalstyret banken i Haugesund. For å få møte fremtiden tror jeg det blir viktig for banken å bygge innholdet i visjonen vår «Lokal, nær og personlig» over tid. Innholdet i visjonen lokal, nær og personlig vil være i stadig utvikling. Det som blir viktig for oss fremover er å forme fremtidens sparebank i det digitale skiftet. Vi må fornye oss samtidig som vi ivaretar våre særegenheter og styrker. Jeg er opptatt av at det skal ha en betydning at Haugesund Sparebank eksisterer, derfor tror jeg det blir ekstremt viktig fremover å ta vare på det lokale samfunnsengasjementet banken har. Dette tror jeg blir en fantastisk mulighet for Haugesund Sparebank, hvor de små forskjellene blir viktige!

De tre begrepene i vår visjon beskriver hvilken forskjell Haugesund Sparebank utgjør.

Lokal

Haugesund Sparebank skal være en selvstendig sparebank, med lokal forankring. Banken skal ha et samfunnsengasjement lokalt. Vi skal bety en forskjell for personer og bedrifter i vårt markedsområde. Samfunnsoppgaven skal bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve for innbyggerne, vi skal være med å bidra til vekst og utvikling for næringslivet, samt at vi skal være en støttespiller for idrett, kultur, organisasjoner og foreninger som er en viktig del av samfunnet vårt.

Nær

Haugesund Sparebank skal være til stede der kundene våre er, enten kundene ønsker å møte banken fysisk eller digitalt. Vi skal opprettholde nærheten til vår kunder med kontorstrukturen vi har, men vi skal også ha stort fokus på utvikling av digital nærhet til kundene våre.

Personlig

Haugesund Sparebank kjenner kundene, vi skal ha kunden i fokus, se kundens behov, og vi skal være gode på kundeopplevelser. Det er et mål at vi gjennom å ha kundene i fokus, gjennom hele kundens livsløp, skal kunne se den enkelte kundes behov knyttet til bankens produkter og tjenester. Vi skal være gode på kundeopplevelser i alle kanaler.

I tillegg til å være en kundeorientert sparebank for både personer, små og mellomstore bedrifter, samt kommuner, er Haugesund Sparebank en betydelig bidragsyter til lokale lag og foreninger innenfor både idrett, kultur og humanitære/ideelle organisasjoner.

I 2016 betalte banken ut nærmere 10 millioner kroner i sponsorbidrag i forbindelse med samarbeidsavtaler med 130 foreninger og lag i bankens markedsområde. På denne måten bidrar banken positivt i Haugesundsregionen. Deler av overskuddet i Haugesund Sparebank blir hvert år delt ut som gaver til gode formål i regionen. I regnskapet for 2016 er det satt av 2 millioner kroner til gaver til allmennyttige formål.

Avslutningsvis vil jeg få rette en stor takk til bankens kunder, egenkapitalbeviseiere, forretningsforbindelser og samarbeidspartnere, og ikke minst til vår tillitsvalgte og dyktige ansatte. Alle har bidratt til at Haugesund Sparebank framstår som en konkurransedyktig, kundeorientert og selvstendig sparebank med lokal forankring i Haugesundregionen.

Haugesund 24. februar 2017