Hovedtall

Beløp i hele 1.000 kroner

RESULTATREGNSKAP 2016 2015
1.000 kr. % 1.000 kr. %
Renteinntekter og lignende inntekter 287 758 3,01 323 283 3,53
Rentekostnader og lignende kostnader 112 670 1,18 153 149 1,67
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 175 088 1,83 170 134 1,86
Utbytte 14 747 0,15 6 440 0,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 38 924 0,41 42 543 0,47
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4 287 0,04 4 309 0,05
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer 4 789 0,05 -4 307 -0,05
Andre driftsinntekter 3 228 0,03 3 162 0,03
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER 57 401 0,60 43 529 0,47
SUM DRIFTSINNTEKTER 232 489 2,43 213 663 2,33
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 38 842 0,41 50 391 0,55
Administrasjonskostnader 37 742 0,39 39 088 0,43
Ordinære avskrivninger 6 933 0,07 7 040 0,08
Andre driftskostnader 18 476 0,19 16 741 0,18
SUM DRIFTSKOSTNADER 101 993 1,06 113 260 1,24
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 130 496 1,37 100 403 1,09
 – tap på utlån, garantier mv. 38 221 0,40 33 174 0,36
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 92 275 0,97 67 229 0,73
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler 0 0,00 -30 0,00
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 92 275 0,97 67 199 0,73
Skatt på ordinært resultat 21 260 0,22 18 068 0,20
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 71 015 0,75 49 131 0,53
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 9 573 297 9 145 849

 

 

BALANSE 2016 2015 Endring
1.000 kr. 1.000 kr. %
Forvaltningskapital 9 553 541 9 273 361 3,02
Innskudd fra kunder 7 745 890 7 339 893 5,53
Utlån brutto inklusiv overført Verd Boligkreditt AS 9 514 073 8 956 342 6,23
Utlån overført Verd Boligkreditt AS 1 589 832 1 502 515 5,81
Utlån (brutto) banken 7 924 241 7 453 827 6,31
Sum nedskrivninger på utlån 49 073 61 896
Herav nedskrivninger på grupper av utlån 23 000 23 500
Totale nedskrivninger i % av utlån 0,62 0,83
Ansvarlig kapital (tellende) 1 198 960 1 018 927
Kapitaldekningsprosent 21,11 19,91
Kjernekapitalprosent 18,92 17,47
Ren kjernekapitalprosent 16,98 15,32