Note 3

 

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

 

3.a. Verdsettelse

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

 

3.b. Portefølje obligasjoner og OMF fordelt etter risikovekt og andel børsnotering

Andel børsnoterte Risikovekt Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi
100% 0 19.952 19.912 19.912
98 % 10 610.349 609.180 609.180
40 % 20 25.123 25.198 25.198
87 % 100 3.000 3.005 3.005
Sum 658.425 657.295 657.295

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av obligasjoner utgjør i 2016 1,74%. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2016. Hensyntatt verdiøkningen i porteføljen gjennom året utgjør avkastningen 2,35%.

Portefølje pengemarkedsfond – obligasjonsfond

Virksomhet Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Virkelig verdi
DNB Global Treasury 122.956 117.911 117.415 117.415
Sum 117.911 117.415 117.415

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av pengemarkedsfond utgjør i 2016 0,98%. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2016, hensyntatt kursregulering.

 

3.c. Ansvarlig lånekapital i andre selskaper

2016 2015
Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner 3.000 3.000
Ansvarlig lånekapital bokført under utlån 0 0
Sum 3.000 3.000
Herav ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner 3.000 3.000