Note 5

 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

 

5.a. Verdsettelse

Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

Banken benytter følgende avskrivningssatser:

Maskiner / IT utstyr 20%
Inventar/ innredninger 15%
Transportmidler 20%
Bankbygg 2%
Bankbygg teknisk 5%

 

5.b. Spesifikasjon av postene

Maskiner/ inventar/ transportmidler IT software Bygninger Innredning leide lokaler
Anskaffelseskost 1.1.16 112.021 4.173 67.748 2.699
Tilgang  2016 5.184 1.006 1.511 0
Avgang til anskaffelseskost 0 0 5.500 0
Akk. Av- og nedskrivninger 106.198 1.964 30.980 2.138
Bokført verdi 31.12.16 11.008 3.215 32.779 561
Antatt økonomisk levetid 5 år 5 år 50 år
Teknisk 20 år
15 år
Årets av- og nedskrivninger 4.497 935 1.501 89
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær

Innredning/ oppstartskostnader vedrørende leide lokaler gjelder filial Amanda. Kostnadene behandles ikke som avskrivninger, men som en del av husleiekostnadene.

Posten ”bygninger etc.” består av:

Hovedkontoret, Haraldsgt. 115, nabobygget Haraldsgt. 117 (utleiebygg)

Hovedkontoret har en bokført verdi på ca. 21,5 mill. kroner og et areal på 3.335 m2. Av dette arealet leies ca. 105 m2 ut. Haraldsgaten 117 har en bokført verdi på ca. 10,8 mill kroner og et areal på ca. 370 m2. Arealene er pr. utløpet av 2016 utleid i sin helhet. Bankens bygg i Sandeid er solgt i 2016. Totale leieinntekter utgjorde i 2016 ca. 1.002 og i 2015 ca. 980.  Bankens øvrige kontorer driver i leide lokaler, med en total husleie for året på ca. 2.715 (2.638 i 2015).