Note 6

 

Ansvarlig kapital

 

6.a. Spesifikasjon av ansvarlig kapital:

Ansvarlig lånekapital/ fondsobligasjon: 2016 2015
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 1/1 235.000 235.000
Innfridd i året 0 0
Opptak nytt ansvarlig lån / fondsobligasjonslån 0 0
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 31/12 235.000 235.000
Herav ansvarlig lån 31.12 125.000 125.000
Egenkapital
Sparebankens fond 1/1 778.058 749.947
Gavefond 1/1 9.495 8.915
+ Årets resultat etter skatt 71.015 49.131
– Estimatavvik pensjon ført mot egenkapital, jf. note 8.c. 11.590 19.020
Herav overført til gavefond 31.12 2.000 2.000
– Uttak/ disponering av gavefond i året 1.222 1.420
Gavefond 31/12 10.273 9.495
– overført til utbytte 3.750
– overført til utjevningsfond 1.191
Sparebankens fond 31/12 830.542 778.058
Sum opptjent egenkapital 842.006 787.553
Egenkapitalbevis
Egenkapitalbeviskapital tatt opp i 2016 125.000
Overkursfond 555

Økningen i sparebankens fond/gavefond er lik resultatet for året etter skatt, med fradrag av uttak/ disponering av midler fra gavefondet til gaveformål, overføringer til utbytte og utjevningsfond 4.941, samt fradrag av estimatavvik vedr. pensjonsforpliktelser, 11.590, ført direkte mot egenkapitalen i 2016, jf. note 8.c.

Ad. tellende ansvarlig kapital se note kapitaldekning.

 

6.b. Ansvarlig lånekapital

Bankens ansvarlige lånekapital har prioritet etter all annen gjeld banken har. Bankens ansvarlige lånekapital består av 2 fondsobligasjonslån og ett ansvarlig lån. Det har ikke skjedd endringer vedr. disse i 2016.

Det ene fondsobligasjonslånet, pålydende 35 mill kroner og tatt opp i 2009, er tatt opp og godkjent av Finanstilsynet i henhold til de gamle reglene som gjaldt før endringen i beregningsforskriften og CRD IV i 2011. Lånet ble da regnet som evigvarende lån, selv om lånet på visse betingelser og etter Finanstilsynets samtykke kan innfris etter 10 år. Lånet har etter gamle regler kunnet telle fullt ut med i bankens ansvarlige kapital i hele lånets løpetid. Vedtatte endringer i beregningsforskriften og CRD IV innebærer en nedtrapping i andelen fondsobligasjoner (målt i % av total kjernekapital), for fondsobligasjoner som er tatt opp etter de gamle reglene. Andelen tellende fondsobligasjonslån/ ansvarlig lån i hht reglene vil gradvis trappes ned. For Haugesund Sparebank vil utslagene av nedtrappingen ikke bli store, kun 1 mill kroner i 2018 og 9,5 mill kroner i 2019. Rentebetingelser på løpende fondsobligasjonslån: 35 mill kroner til desember 2019: Nibor + 4,7% og 75 mill kroner til desember 2017: Nibor +5,4%.

Bankens ansvarlige lån (125 mill kroner) ble tatt opp i juni 2014. Det ansvarlige lånet teller etter gamle regler fullt ut med i ansvarlig kapital de første 5 år, deretter trappes den del av lånet som inngår i ansvarlig kapital ned med 20 % hvert år dersom lånet ikke refinansieres. Rentebetingelser: Nibor + 1,7 %.

 

Andel ordinært ansvarlig lån som inngår i ansvarlig kapital etter regler som gjaldt ved opptak av lånet:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

125.000 125.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000

Tabellen ovenfor viser hvor stor andel av det ansvarlige lånet som vil inngå i ansvarlig kapital pr. 31.12 det enkelte år dersom banken ikke refinansierer lånet i 2019.

Kostnader med den ansvarlige lånekapitalen utgjør for år 2016 10.557 (11.157) og fordeler seg på følgende hovedposter:

Renter: 10.503 (11.081)

Øvrige kostnader til Børs og kontofører/ tillitsmann etc.: 54 (76)

 

6.c Egenkapitalbevis.

Haugesund Sparebank utstedte egenkapitalbevis 30.6.2016. Det ble utstedt 1.250.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. egenkapitalbevis. Tegningskurs kr. 105 pr. egenkapitalbevis.

 

Oversikt over de 20 største eiere

Navn Antall Eierandel
Annekset AS 50.000 4,00%
TBT AS 50.000 4,00%
Bømmelfjord AS * 47.600 3,81%
Helgevold Holding AS 47.600 3,81%
Spareskillingsbanken 47.600 3,81%
MJ Tveit AS 30.000 2,40%
Lillesands Sparebank 28.600 2,29%
Luster Sparebank 28.600 2,29%
Skudenes & Aakra Sparebank 25.800 2,06%
TS Industri Invest AS 25.300 2,02%
Kaldheim, Ove 20.200 1,62%
Helgesen, Kjell 20.000 1,60%
JBS Invest AS 20.000 1,60%
Munkejord, Kjell Olav 20.000 1,60%
Sohl AS 19.100 1,53%
Etne Sparebank 19.000 1,52%
Tysvær Bygdeblad 19.000 1,52%
Vestbø. Kurt Stein Stensen 19.000 1,52%
Skrunes, Arne Johan 18.800 1,50%
J. Tveit AS ** 18.000 1,44%
Sum 20 største eiere 574.200 45,93%

* Bømmelfjord AS kontrolleres av Borgny Eidesvik, som er medlem av bankens styre.

** J. Tveit AS kontrolleres av Jone Tveit, som er fast møtende varamedlem til bankens styre.

 

Oversikt over eierbrøk

Sparebankens fond 830.543
Gavefond 10.273
Sum bankens kapital 840.816
Egenkapitalbeviskapital 125.000
Overkursfond 556
Utjevningsfond 1.191
Sum eiernes kapital 126.747
Total egenkapital 967.563
Bankens andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling 86,1%/ 86,90%
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling 13,9%/ 13,10%

 

Resultat og utbytte pr. egenkapitalbevis

Bankens overskudd etter skatt utgjorde for året 71.015. Egenkapitalbeviseiernes andel utgjorde for et halvt år basert på 13,9% eierandel 4.941.

Egenkapitalbeviseiernes andel av bankens resultat 4.941
Antall utstedte egenkapitalbevis 1.250.000
Totalt resultat pr egenkapitalbevis (1/2 år) 4.941
Totalt resultat pr. egenkapitalbevis Kr. 3,95
Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis (1/2 år) Kr. 3,00
Rest foreslått overført til utjevningsfond, pr. egenkapitalbevis Kr. 0,95

 

Eierposter som er eid eller kontrollert av ledelse og tillitsvalgte i banken.

Verv/ stilling Navn Antall
Adm. banksjef Bente Haraldson Syre 300
Banksjef Torsten Langeland 200
Banksjef Tove Sternhoff 1.500
Økonomisjef Kåre Gullhaug 1.000
Leder risikostyring/ compliance/ HR Steffen Næss 100
Styrets leder Reidar Pedersen 2400
Styrets nestleder John Erik Hagen 200
Styremedlem Borgny Eidesvik 57.200
Styremedlem, ansattvalgt Merethe Hansen 500
Fast møtende varamedlem til styret Jone Tveit 18.000
Leder i forstanderskapet Sigmund Lundal 1.000
Nestleder i forstanderskapet Berit Gjellesvik 1.000
Medlem i forstanderskapet Leif Henry Espevoll 1.000
Medlem i forstanderskapet Eivind Iversen 2.000
Medlem i forstanderskapet Hilde Marie Juul 300
Medlem i forstanderskapet Anne Lise Mulvik Liestøl 400
Medlem i forstanderskapet Francisco Munoz 3.000
Medlem i forstanderskapet Eleisabeth Haugen Skeie 200
Medlem i forstanderskapet Steinar Strand 9.600
Medlem i forstanderskapet Andre Sæbø 100
Medlem i forstanderskapet Anne Kathrine Thuen 100
Medlem i forstanderskapet Karin Westerlund 1.000

En eierpost er definert som kontrollert av vedkommende når man eier mer enn 50% i et selskap som eier egenkapitalbevis i banken.

 

6.d. Kapitaldekning

Det absolutte lovkrav til ansvarlig kapital er fortsatt at den ansvarlige kapital skal utgjøre minst 8% av beregningsgrunnlaget. I tillegg er det gjennom CRD IV innført nye krav til ren kjernekapital basert på tilleggskrav som medfører at sparebanker som Haugesund Sparebank har hatt krav til ren kjernekapital på 11,5% fra medio 2016 ved innføring av motsyklisk bufferkrav på 1,5%. Motsyklisk bufferkrav øker ytterligere med 0,50 prosentpoeng fra utgangen av 2017, slik at minimumskravene til ren kjernekapital for Haugesund Sparebank da blir 12,0% . Ved maks motsyklisk buffer, 2,5% vil kravet øke til 12,5%. Systemviktige banker (de største bankene i Norge) har ytterligere krav til kapitaldekning 2% systemrisikobuffer fra medio 2016, slik at disse da vil kunne få et krav til ren kjernekapital på 14,5% forutsatt full motsyklisk buffer.

Haugesund Sparebank har tidligere lagt til grunn at også Haugesund Sparebank skal oppfylle kravene som systemviktige banker vil kunne få, og hadde mål til ren kjernekapital på 15% ved utgangen av 2015. Total kjernekapital er pr. de samme tidspunktene, i samsvar med nye kapitalkrav, målsatt å utgjøre 1,5 prosentpoeng over kravet til ren kjernekapital, og ansvarlig kapital ytterligere 2 prosentpoeng høyere. Som oppstillingen nedenfor viser ligger banken godt innenfor målene både for 2015 og for 2016.

Som ledd i oppfølgingen av bankens ICAAP kan Finanstilsynet fastsette høyere krav til bankens kapitaldekning enn det som bankene selv vurderer som et forsvarlig nivå. I bankens planer legges det til grunn at kapitaldekningen løpende skal økes, og at alle bankens kapitalmål normalt skal oppfylles med god margin. Hittil har ikke Finanstilsynet meddelt noen ny kapitalforventning til Haugesund Sparebank basert på de nye reglene, men banken venter tilbakemelding i løpet av kort tid. Samtidig skal eierandel i Verd konsolideres med bankens kapitaldekning fra 1. kvartal 2017. Dette vil svekke bankens samlede kapitaldekning, og banken tar høyde for dette i sin samlede kapitalplanlegging. Banken tok derfor opp 125 millioner kroner i egenkapitalbeviskapital pr. 30.6.2016, jf. ovenfor.

Beregningsgrunnlaget vil si eiendelene i balansen samt forpliktelser utenom balansen, redusert med fastsatte prosenter ut fra definert risiko knyttet til den enkelte type eiendel eller forpliktelse.

Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av bankens fond (ren kjernekapital) og fondsobligasjonslån. 1,5% av kravet til total kjernekapital kan bestå av fondsobligasjonslån.  Tilleggskapitalen består av ansvarlig lån og eventuell del av fondsobligasjonslån som overstiger grensene for tellende andel av total kjernekapital. I Haugesund Sparebank inngår for tiden begge fondsobligasjonslånene fullt ut i kjernekapitalen, jf. likevel note 6.b. Etter kapitaldekningsreglene er tilleggskapitalen begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen.

Ansvarlig kapital

Kjernekapital: 31.12.2016 31.12.2015
Ren opptjent kjernekapital (Sparebankens fond/ gavefond etter fradrag ev immaterielle eiendeler 3.215) 838.791 784.410
Egenkapitalbeviskapital tatt opp i 2016 125.556
Fondsobligasjonslån (etter fradrag aktiverte kostnader) 109.846 109.781
Sum kjernekapital 1.074.193 894.191
Tilleggskapital:
Ansvarlig lånekapital (etter fradrag aktiverte kostnader) 124.767 124.736
Netto tilleggskapital 124.767 124.736
Sum tellende ansvarlig kapital 1.198.960 1.018.927
Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til lovkrav 8 % 648.721 609.932
Beregningsgrunnlag; vektet verdi av
Regnskapsposter/ utenombalanseposter 5.271.775 4.729.833
Operasjonell risiko 407.256 388.779
– Fradrag i beregningsgrunnlag
Beregningsgrunnlag 5.679.031 5.118.612
Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag 21,11% 19,91%
Kjernekapital i % av bergningsgrunnlag 18,92% 17,47%
Ren kjernekapital i % av beregningsgrunnlag 16,98% 15,32%
Uvektet kjernekapitalandel 9,84% 8,59%

 

Beregningsgrunnlag fordelt på engasjementskategorier 2016 2015
Engasjementskategorier
Lokale og regionale myndigheter 34.311 37.889
Institusjoner 59.533 79.723
Foretak 321.193 315.660
Massemarkedsengasjementer 94.914 106.294
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 4.135.540 3.647.083
Forfalte engasjementer 223.858 178.191
Obligasjoner med fortrinnsrett 61.035 59.452
Andeler i verdipapirfond 23.578 42.631
Egenkapitalposisjoner 218.385 152.561
Øvrige engasjementer 99.428 110.349
Samlet beregningsgrunnlag for kredittrisiko 5.271.775 4.729.833
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko 407.256 388.779
Samlet beregningsgrunnlag 5.679.031 5.118.612