Note 7

 

Likviditetsforhold – finansiering

 

7.a. Likviditetsrisiko

Sum Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1år 1-5 år Over 5 år Uten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker 428.899 409.947 18.952
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 240.720 85.703 155.017
Egenkapitalbevis, aksjer etc. 238.189 238.189
Utlån til og fordringer på kunder 7.924.241 39.514 61.834 230.777 1.113.190 5.620.644 858.282
– Tapsnedskrivninger -49.073 -49.073
Overtatte eiendeler 36.375 36.375
Obligasjoner og sertifikater 657.295 10.000 54.962 533.465 58.868
Øvrige eiendelsposter med restløpetid 27.561 27.561
Eiendeler uten restløpetid 49.334 49.334
Sum eiendelsposter 9.553.541 562.725 71.834 285.739 1.801.672 5.679.512 1.152.059
Herav utenlandsk valuta 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.011 6.011
Innskudd fra og gjeld til kunder 7.745.890 5.805.969 1.749.051 105.870 85.000
Obligasjons-/sertifikatlån 549.917 199.958 349.959
Øvrig gjeld med restløpetid 49.548 36.602 9.314 3.632
Ansvarlig lånekapital 124.767 124.767
Fondsobligasjon 109.847 75.000 34.847
Egenkapital 967.561 967.561
Sum gjeld og egenkapital 9.553.541 5.848.582 1.758.365 274.958 619.075 85.000 967.561
Netto likviditetseksponering på balanseposter, hvorav valuta 0 -5.285.857 -1.686.531 10.781 1.182.597 5.594.512 184.498
Likviditetsrisiko utenombalanse poster 0
Nettosum alle balanseposter -5.285.857 -1.686.531 10.781 1.182.597 5.594.512 184.498

Innskudd fra og gjeld til kunder er medtatt under intervall inntil 1 mnd., med unntak av

Fastrenteinnskudd/ innskudd bundet på 31 dager og BSU.

Likviditetsrisiko

Banken har en likviditetsrisiko ved at utlånene er forholdsvis langsiktige, mens innskuddene stort sett kan disponeres på relativ kort varsel. Denne risikoen har banken søkt dekket inn på særlig to måter: Etablering av lånerammer i norske finansinstitusjoner, samt flere konkrete policykrav på likviditetsområdet, blant annet at bankens kundeinnskudd skal utgjøre minst 85% av netto utlån. Normalt ligger innskuddsdekningen betydelig høyere. Banken har ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner på 400 mill NOK og ubenyttede lånerettigheter i Norges Bank på ca. 330 mill NOK.  Bankens likviditetsindikatorer har gjennom året vært på høyde med Finanstilsynets referansebanker. Banken har også gjort flere tilpasninger rettet inn mot den kortsiktige likviditetsrisiko slik LCR beskriver den, og har pr. 31.12.16 en indikator som utgjør 117%.

Haugesund Sparebank har i 2016 jevnt over ligget godt innenfor egne definerte likviditetsrammer. Bankens likviditetssituasjon må kunne karakteriseres som god.

Banken er medeier i Verd Boligkreditt AS og har pr. 31.12.16, til bokført verdi, netto overført 1.589,8 mill kroner til selskapet, en økning på ca. 87,3 mill kroner fra forrige årsskiftet. Banken legger til grunn at banken normalt skal ha klargjort en portefølje på 200 mill kroner som på kort varsel kan overføres til Verd Boligkreditt AS. Dette er med på i betydelig grad å redusere bankens likviditetsrisiko, selv om banken som medeier også har et ansvar for fundingen av Verd Boligkreditt AS. Denne risikoen vurderes normalt som liten, idet finansieringen i Verd Boligkreditt AS i hovedsak er langsiktig, refinansieringen foretas normalt i god tid, obligasjonene med fortrinnsrett kan forlenges inntil ett år, og tilgangen på funding er utfra risiko betydelig enklere for boligkredittforetak. Bankens relative andel av utlån og funding i Verd Boligkreditt AS inngår også i bankens beregning av likviditetsindikatorer.

 

7.b. Renterisiko

Tidspunkt fram til avtalt/ sannsynlig endring av rentebetingelser

Sum Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1år 1-5 år Over 5 år Uten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker 428.899 409.947 18.952
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 240.720 240.720
Egenkapitalsbevis, aksjer, andeler  etc. 238.189 117.415 120.774
Utlån til og fordringer på kunder 7.924.241 7.678.422 112.909 132.910
Tapsnedskrivninger -49.073 -49.073
Overtatte eiendeler 36.375 36.375
Obligasjoner og sertifikater 657.295 211.718 445.577
Øvrige rentebærende eiendelsposter 0
Ikke rentebærende eiendelsposter 76.895 76.895
Sum eiendelsposter 9.553.541 211.718 8.482.134 522.856 132.910 203.923
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.011 6.011
Innskudd fra og gjeld til kunder 7.745.890 7.745.890
Øvrig rentebærende gjeld 549.917 183.306 366.611
Ikke rentebærende gjeld 49.548 49.548
Ansvarlig lånekapital 109.847 109.847
Fondsobligasjonslån 124.767 124.767
Egenkapitalbevis 125.555 125.555
Egenkapital 842.006 842.006
Sum gjeld og egenkapital 9.553.541 183.306 8.353.126 0 0 0 1.017.109
Netto renteeksponering  på balansen 0 28..412 129.008 522.856 132.910 0 -813..186
Ikke balanseførte finansielle derivater 0
Netto renteeksponering, inkl. ikke balanseførte finansielle derivater 28.412 129.008 522.856 132.910 0 -813.186
Netto renteeksponering som gjennomsnitt av forvaltningskapital 0,29% 1,35% 5,46% 1,39% 0 -8,49%

Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en viss grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 30 millioner kroner ved 2% renteendring. Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.

 

7.c. Valutarisiko. Se note 1.a.

 

7.d. Gjeld

Obligasjonsgjeld etc.

ISINnr.: Type lån Forfall Lånestørrelse/ tilbakekjøp Rente
No0010655029 Seniorlån Nov. 2017 200 millioner/ 0 Nibor + 1,37 %
No0010712755 Seniorlån Jun. 2018 200 millioner/ 0 Nibor + 0,57 %
NO0010735517 Seniorlån Mai 2021 150 millioner/ 0 Nibor + 0,72%
NO0010712847 Ansvarlig lån Jun. 2024 125 millioner/ 0 Nibor + 1,70 %
NO0010650187 Fondsobligasjon Jun. 2017 75 millioner/ 0 Nibor + 5,40 %
NO0010551781 Fondsobligasjon Des. 2019 35 millioner/ 0 Nibor + 4,70 %

Opptakskostnader ved opptak av ansvarlig lån/ periodiseres over lånenes løpetid, jf. balanseregnskap.

Gjeld til kredittinstitusjoner og kunder

2016 2015
Gjeld til kredittinstitusjoner 6.011 4.110
Rente, årlig veid gjennomsnitt 0,50% 1,06%
Innskudd fra kunder 7.745.890 7.339.893
Rente, årlig veid gjennomsnitt 1,09% 1,62%