Note 8

Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte

 

8.a. Lån til og sikkerhetsstillelse overfor

Forstanderskapet
Forstanderskapets leder Sigmund Lundal 0
Nestleder i forstanderskapet Berit Gjellesvik 179
Medlem i forstanderskapet Gunvor Bakke 2.670
Medlem i forstanderskapet Nils Konrad Bua 3.227
Medlem i forstanderskapet Vibeke Bjerkvig 7
Medlem i forstanderskapet Hallgeir Fjeldheim 1.970
Medlem i forstanderskapet Trygve Hebnes 3.707
Medlem i forstanderskapet Eyvind Iversen 1.556
Medlem i forstanderskapet Hilde Marie Juul 2.610
Medlem i forstanderskapet Anne-Lise Liestøl 2.397
Medlem i forstanderskapet Rolf Lillehammer 2.172
Medlem i forstanderskapet Ellen Markhus 10.030
Medlem i forstanderskapet Francisco Munoz 1.736
Medlem i forstanderskapet Paal Nebylien 4.890
Medlem i forstanderskapet Elisabeth Haugen Skeie 2.400
Medlem i forstanderskapet Grethe Solheim 1.989
Medlem i forstanderskapet André Sæbø 878
Medlem i forstanderskapet Anne Kathrine Thuen 316
Medlem i forstanderskapet Dan Andre Aarsvold 3.758
Sum lån til forstanderskapets medlemmer 46.492

 

Styret
Styrets leder Reidar Pedersen 0
Styrets nestleder John Erik Hagen 1.655
Styremedlem Borgny Eidesvik 0
Styremedlem Liv Reidun Grimstvedt 0
Styremedlem Benedicte Storhaug 0
Styremedlem  Thorleif Thormodsen 4.500
Styremedlem Jone Tveit 7.488
Styremedlem Merethe Hansen, fra de ansatte 3.133
Styremedlem Hans Olav Omland, fra de ansatte 2.118
Sum lån til styrets medlemmer 18.894

 

Ledende ansatte
Administrerende banksjef Bente H. Syre 1.746
Banksjef Torstein Langeland 4.904
Banksjef Tove Sternhoff 2.811
Økonomisjef Kåre Gullhaug 501
Leder risikostyring/ compliance/ HR,  Steffen Næss 3.398
Sum lån til ledende ansatte 13.360
Lån til bankens øvrige ansatte 145.697

Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2016 utgjort et snitt på 1,50%, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet med 786 i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.

Ved utgangen av 2016 hadde banken 70 ansatte i ordinær bankvirksomhet, hvorav 12 på deltid.  Dette utgjør til sammen 66,40 årsverk, en reduksjon på 0,5 årsverk siden forrige årsskifte.  Det er utført 68 årsverk i løpet av året dvs. en reduksjon på 1 årsverk

Banken har i tillegg kantinemedarbeider, vaktmester og 5 renholds ansatte, alle på deltid, som til sammen utfører vel 2 årsverk.

 

8.b. Ytelser til ledende ansatte, revisor og tillitsvalgte

 Forstanderskapet Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjonskostnader
Forstanderskapets leder Sigmund Lundal f.o.m mai 59
Berit Gjellesvik, nestleder 13
Leif Aalvik 9
Dan Aarsvold 2
Arild Austrheim 4
Gunvor Bakke 6
Vibeke Bjerkvig 6
Ragnhild Bjerkvik 2
Arild Bjordal 2
Nils Konrad Bua 2
Nils Johannes Bugge 4
Leif Henry Espevoll 6
Hallgeir Fjeldheim 4
Astrid Furumo 4
Anne Ingeborg Hamre 4
Odd Arne Haraldseid 4
Anders Haugland 2
Trygve Hebnes 6
Anne Gro Matre Helgevold 4
Georg Hillestad 6
Eivind Iversen 2
Terje Emil Johannesen 4
Hilde Marie Juul 4
Torunn Kaasamoen 6
Anne-Lise Mulvik Liestøl 6
Rolf Lillehammer 2
Georg Lønning 4
Ellen Markhus 6
Per Molland 6
Francisco Munoz 2
Anna Nesheim 4
Elisabeth Haugen Skeie 2
Grethe Solheim 6
Harald Stakkestad 2
Steinar Strand 2
Holger Straum 6
André Sæbø 2
Mari Kjølstad Tenden 6
Anne Kathrine Thuen 6
Kjersti B. S. Urrang 2

 

Styret Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjonskostnader
Styrets leder Reidar Pedersen 161
Styrets nestleder John Erik Hagen 113
Styremedlem Per Bakkedal t.o.m. 01.05.16 30
Styremedlem Borgny Eidesvik 94
Styremedlem Thorleif Thormodsen 94
Styremedlem/ varamedlem Jone Tveit 71
Styremedlem Inger-Kristin Økland t.o.m 01.05.16 30
Styremedlem Steffen Næss, t.o.m 01.05.16 30
Styremedlem Merethe Hansen f.o.m 01.05.16 64
Styremedlem Liv Reidun Grimstvedt f.o.m 01.03.16 84
Styremedlem Benedicte Storhaug 72
Styremedlem Hans Olav Omland f.o.m. 01.05.16 64
Styremedlem Bente H. Syre t.o.m. 01.03.16 15

 

Kontrollkomiteen Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjonskostnader
Kontrollkomiteens leder Roald Lund Eriksen 23 t.o.m. 1.04.16
Kontrollkomiteens nestleder Karin Westerlund 15 t.o.m. 1.04.16
Kontrollkomitemedlem Siv Bente Stople Østbø 19 t.o.m. 1.04.16

 

Ledende ansatte Lønn/ honorarer Annen godtgjørelse Pensjonskostnader
Adm. banksjef Knut Grinde Jacobsen t.o.m. 1.4.16 793 188 153
Adm. banksjef Bente H. Syre f.o.m. 1.4.16 1.190 149 696
Banksjef Torstein Langeland 1.082 165 201
Banksjef Tove Sternhoff 564 165 134
Økonomisjef Kåre Gullhaug 924 165 214
Leder risikostyring/ compliance/ HR Steffen Næss 660 53 108
Ekstern revisor Herav rådgivning
640 16

 

Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 8.c. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42% av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år.

Om økte pensjonskostnader for banken i denne forbindelse, se tabell lønn etc. i denne note.

Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.

Banken har ikke bonusordning hverken for ansatte eller tillitsvalgte.

 

8.c. Pensjonsforpliktelser

Bankens forpliktelse til å ha en pensjonsordning for de ansatte ble fram til 30.6 2012 dekket gjennom en ytelsespensjonsordning.  På lukkingstidspunktet fikk de som da var ansatt anledning til å velge fortsatt ytelsespensjon eller ny innskuddspensjon. For nyansatte etter dette tidspunkt har innskuddspensjon vært det eneste alternativet.

Pr. 30.6.2016 ble ytelsesordningen som alternativ avskaffet i banken, og banken gikk over til en full innskuddsbasert pensjonsordning for alle med unntak av langtidssykemeldte. Banken har pr. 31.12.2016 3 gjenværende medlemmer i ytelsesordningen. Banken har valgt de høyeste innskuddssatsene som nå er tillatt i innskuddspensjonsordningen, 7% for inntekt mellom 0 G og 7,1G og 25,1% mellom 7,1G og 12 G, også for de ansatte som tidligere var på innskuddspensjon og hadde en lavere innskuddssats. I tillegg er det gitt en tilleggs kompensasjon som pensjon over drift for ansatte som kommer spesielt ugunstig ut ved overgangen til innskuddspensjon.

Innskuddspensjonen blir kostnadsført løpende i takt med innbetalingene til ordningen.  Den resterende ytelsesbaserte ordningen har banken gjennom DNB. Kostnadene vedrørende denne blir årlig aktuarberegnet.

Ved siste års beregning av de framtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn:

  • Diskonteringssats 2,10%
  • Forventet avkastning av midlene 2,10%
  • Lønnsregulering 2,50%
  • G-regulering/inflasjon 2,25%
  • Pensjonsregulering 0,00%

I 2010 ble den gamle AFP for bank og finans besluttet faset ut og erstattet med en ny livsvarig ytelsesbasert AFP ordning. Den nye skal i utgangspunktet regnskapsføres på lik linje med andre ytelsesbaserte ordninger. Per i dag er det imidlertid ikke mulig å måle og fordele pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Det følger av IAS 19 at ordningen da skal regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at premiebetalinger kostnadsføres i den periode de påløper og at det ikke foretas ytterligere avsetninger for AFP, utover for de ansatte som allerede er begynt å ta ut AFP etter gammel ordning. Den gamle AFP ordningen ble faset ut etter hvert som de ansatte som var i ordningen fylte 67 år, og er avviklet i 2014 bortsett fra noen småbeløp over drift som inngår i AFP kostnadene, mens den nye AFP ordningen er livsvarig for de som iflg. reglene får ta den ut. Den nye ordningen er av partene i arbeidslivet forutsatt evaluert i 2017.

 

Årets pensjonskostnad fremkommer slik: 2016 2015
Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. arbeidsgiveravg. 1.532 3.247
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 301 339
Administrasjonsomkostninger 135 156
Kostnadsført arbeidsgiveravgift 19 450
Netto planendring inkl. arbeidsgiveravgift -13.897
Sum beregnede pensjonskostnader -11.910 4.192
Innskuddspensjon, ny AFP, pensjon over drift 3.608 969
Kompensasjonsordning over drift 1.243
Totalt bokførte pensjonskostnader -7.059 5.161
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser vedr. kollektiv ordning
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravg. 3.305 90.569
Estimert verdi av pensjonsmidlene 2.512 86.345
Forpliktelse kompensasjonsordning 1.222
Pensjonsforpliktelser kollektiv ordning 2.015 4.224
Pensjonsforpl. servicepensjon adm. banksjef utover 12G
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser servicepensjon inkl. avg 391 417
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser adm. banksjef inkl. avg. 1.226 6.625
Estimert verdi av pensjonsmidler 0 0
Pensjonsforpliktelser AFP ordning/ adm. banksjef inkl, avg. 1.617 7.042
Sum pensjonsforpliktelser alle ordninger inkl. arbeidsgiveravgift 3.632 11.266

Aktuarielt tap oppstått gjennom året er ført mot egenkapitalen med 11.590