Note 9

Diverse andre tilleggsopplysninger

 

9.a. Skatt

Skattekostnaden består av:

BETALBAR  SKATT fra skattepliktig netto inntekt som beregnes ved ligningen hvert år, samt UTSATT SKATT som knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige.

Utsatt skattefordel

kan bare oppføres som eiendel i balansen dersom det kan holdes for overveiende sannsynlig at banken i et fremtidig regnskapsår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. For tiden er banken i en situasjon som gir netto utsatt skatteforpliktelse.

Resultatforskjeller

Alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat deles i:

Permanente resultatforskjeller: Ikke fradragsberettigede kostnader (representasjon, gaver etc.) skattefrie inntekter

Midlertidige resultatforskjeller: Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessig periodisering. Skal reverseres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres over tid.

Skatter

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Resultat før skattekostnad 92.276
Kostnader som ikke er fradragsberettiget 162
Ikke skattepliktige inntekter -12.669
Skattegrunnlag før korreksjon for midlertidige forskjeller 79.769
Midlertidige forskjeller:
Endring gevinst/ tapskonto 293
Skattemessig mindreavskrivning 423
Endring  netto pensjonsforpliktelser -7.634
Endring avs. pensjonspremiefond 5.000
Endring nedskr. verdipapirer -8.534
Grunnlag for betalbar skatt 69.317

Beregning av skatt

25 % skatt av 69.317 17.329
Formuesskatt 1.298
Betalbar skatt 18.627
Netto økning utsatt skatt 2.613
For mye avsatt skatt forrige år 21
Årets skattekostnad 21.261

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret.
Det er beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

31.12.16 31.12.15 Endring
Pensjonspremiefond 0 5.000 -5.000
Ikke skattlagt salgsgevinst 338 422  -84
Midlertidige forskjeller driftsmidler 0 243 -243
Sum grunnlag utsatt skatt 338 5.665 -5.327
Midlertidige forskjeller driftsmidler 180 0 180
Nedskrivning verdipapirer 3.400 11.933 -8.533
Negativ saldo tapsskjema 209 0 209
Pensjonsforpliktelser 3.632 11.266  -7.634
Sum grunnlag utsatt skattefordel 7.421 23.199 15.778
Netto grunnlag utsatt skatt/ (skattefordel ) -7.082 17.534 10.452
Utsatt skatt/ (skattefordel) 1.771 4.384 2.613

 

 

9.b. Annen gjeld/ andre eiendeler

Posten annen gjeld består av:

Betalbar skatt:  18.627
Skattetrekk: 2.094
Uavregnede bankremisser og øvrige kreditorer etc.: 11.944
Sum  32.665

Andre eiendeler består av:

Diverse avregningskontoer, mindre utlegg og beholdninger: 385

 

9.c. Sikringsfondsavgift – Garanti for innskudd

Bankens sikringsfond

Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond.

Fondet plikter for tiden å dekke tap inntil 2 mill kr. som en innskyter har på innskudd i en sparebank, etter at egenkapitalen i sparebanken eventuelt er brukt opp. Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner.

Innbetaling til Sikringsfondet er fra og med 1997 blitt beregnet med 0,1 % av kundeinnskudd og 0,05 % av beregningsgrunnlaget ved kapitaldekningsberegningen, men med fradrag for kjernekapital utover 8 %. Sikringsfondsavgiften inngår regnskapsmessig i bankens rentekostnader. Avgiften ble fram til og med 2012 bare innkrevd i den grad fondet ikke har vært stort nok i henhold til tidligere vedtatte krav til størrelse. Fra og med 2013 blir avgiften innkrevd med full avgift hvert år uavhengig av størrelse på fondet. I 2016 har avgiften utgjort 4.486, mens avgiften for 2017 vil utgjøre 4.778. EU tilpasninger ser ut til å medføre at det maksimale beløp som fondet kan dekke vil bli redusert til 100.000 Euro i løpet av noen år.

 

9.d. Forpliktelser og betingede forpliktelser

Garantier 2016 2015
Lånegarantier 276.434 292.507
Betalingsgarantier 37.130 41.105
Kontraktsgarantier 53.887 56.708
Annet garantiansvar 14.219 14.193
Sum 381.670 404.513

Vedrørende garantier, se også note 2.

Ingen del av det totale garantiansvar er kontragarantert av andre finansinstitusjoner.

Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for pantegjeld og lignende

2016 2015
Obligasjoner i banker, kredittforetak etc. 230.741 228.011
Pengemarkedsfond 117.415 37.678
Sum bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet 348.156 265.689

 

9.e. Forvaltnings- og administrasjonstjenester

Banken har i mange år vært Haugesund Kommune sin bankforbindelse og har i denne forbindelse stått for administrasjon av diverse tjenester for kommunen med tilsluttede etater. Haugesund Sparebank er bank også for Tysvær, Karmøy, Sveio, Etne, Vindafjord og Utsira kommuner, og står for betalingsformidling og diverse tjenester også for disse kommunene.

 

9.f. Andre driftsinntekter, spesifikasjon

Posten består av: 2016 2015
Inntekter bankterminaler 709 699
Provisjon kredittkort 1.305 1.186
Gevinst ved salg driftsmidler 0 207

 

9.g.  Andre driftskostnader, spesifikasjon

Posten består av: 2016 2015
Reparasjon og vedlikehold maskiner, transportmidler etc. 3.462 2.626
Leie maskiner, utstyr etc. 570 657
Kontingenter/ avgifter 894 961
Totale kostnader v/ leide lokaler 4.340 3.395
Diverse kjøpte tjenester 1.996 2.483
Diverse tap v/ kort, bedrageri, innskudd, andre tap 1.958 2.113
Forsikringer 477 503
Representasjon/ gaver 160 196
Kostnader vedr. administrasjon obligasjonslån/ ek-bevis 375 431
Bankteknisk forbruksmateriell 468 590

 

9.h. Spesifikasjon av andre gebyrer og provisjonsinntekter

Posten består av: 2016 2015
Verdipapiromsetning og forvaltning 1.851 1.775
Betalingsformidling inn-/ utland 11.379 11.750
Betalingsformidling interbank 2.789 2.783
Depotgebyr 1.497 1.494
Gebyr nattsafe og oppbevaring 586 615
Provisjonsinntekter forsikringssalg 4.164 4.820
Gebyrer diverse tjenester, uttaksgebyr og gebyr kommuner 1.903 1.853
Provisjon kredittformidling Verd Boligkreditt AS etc 8,873 11.633

 

9.i. Sosiale og administrasjonskostnader, spesifikasjon av vesentlige poster

Sosiale kostnader

Posten består av: 2016 2015
Arbeidsgiveravgift 5.638 5.574
Finansskatt 212 0
Diverse forsikringer, møtekostnader, kantine,  velferdsordninger 2.987 2.987

Administrasjonskostnader

Posten består av: 2016 2015
Rekvisita, blanketter, betalingskort, tidsskrifter etc. 772 717
Ekstern databehandling 17.034 19.057
Sponsorkostnader 10.157 9.871
Øvrig reklame og annonser 4.463 4.880
Representasjon 190 247
Telefon og porto 2.013 2.506
Reisekostnader 2.130 1.167
Kurs/ opplæringskostnader 815 385
Trykking av regnskaper/ brosjyrer etc. 168 158