Balanseutvikling 2012 – 2016

Beløp i hele 1.000 kroner

EIENDELER 2012 2013 2014 2015 2016
Likvider 537 422 654 088 755 193 893 198 669 619
Verdipapirer 510 308 761 001 820 450 863 757 895 484
Utlån 6 868 876 6 814 499 7 072 142 7 453 827 7 924 241
 – sum nedskrivninger -55 904 -69 900 -58 010 -61 896 -49 073
Andre eiendeler 111 165 127 847 159 949 124 475 113 270
Sum eiendeler 7 971 867 8 287 535 8 749 724 9 273 361 9 553 541

 

GJELD OG EGENKAPITAL 2012 2013 2014 2015 2016
Innskudd fra banker 52 331 53 748 3 617 4 110 6 011
Innskudd fra kunder 5 904 100 6 233 686 6 668 589 7 339 893 7 745 890
Annen gjeld 1 169 519 1 101 380 1 099 860 910 431 602 680
Ansvarlig kapital (tellende) 845 917 898 721 977 658 1 018 927 1 198 960
Sum gjeld og egenkapital 7 971 867 8 287 535 8 749 724 9 273 361 9 553 541

 

Kapitaldekningsprosent 18,89 19,97 20,08 19,91 21,11
Kjernekapitalprosent 17,46 18,52 17,52 17,47 18,92
Ren kjernekapitalprosent 13,90 14,97 15,27 15,32 16,98

 

Gjennomsnittlig forvaltningskapital 7 369 991 8 378 022 8 768 863 9 145 849 9 573 297