Reidar Pedersen, Leder
Reidar Pedersen, Leder
John Erik Hagen, Nestleder
John Erik Hagen, Nestleder
Borgny Eidesvik
Borgny Eidesvik
Thorleif Thormodsen
Thorleif Thormodsen
Benedicte Storhaug
Benedicte Storhaug
Liv Reidun Grimstvedt
Liv Reidun Grimstvedt
Merethe Hansen
Merethe Hansen
Hans Olav Omland
Hans Olav Omland
Bente Haraldson Syre
Bente Haraldson Syre