Gjeld og egenkapital

GJELD OG EGENKAPITAL  Noter  2016  2015
Gjeld til kredittinstitusjoner: 7d
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner
uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 6 011 4 110
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 6 011 4 110
Innskudd fra og gjeld til kunder: 7d
Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 1 603 570 1 428 032
Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 6 142 320 5 911 861
Sum innskudd fra og gjeld til kunder 7 745 890 7 339 893
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir:
Obligasjonsgjeld 7d 549 917 850 781
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 549 917 850 781
Annen gjeld: 9
Annen gjeld 32 665 31 723
Sum annen gjeld 32 665 31 723
Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 13 251 13 505
Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser 8c 3 632 11 266
Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 3 632 11 266
Ansvarlig lånekapital: 6b
Evigvarende ansvarlig lånekapital 109 847 109 794
Annen ansvarlig lånekapital 124 767 124 736
Netto ansvarlig lånekapital 234 614 234 530
SUM GJELD 8 585 980 8 485 808
Innskutt egenkapital:
Egenkapitalbeviskapital 6c 125 000 0
Overkursfond 555 0
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 125 555 0
Opptjent egenkapital: 6a
Sparebankens fond 830 542 778 058
Gavefond 10 273 9 495
Utjevningsfond 1 191 0
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 842 006 787 553
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 9 553 541 9 273 361
POSTER UTENOM BALANSEN:
Betingede forpliktelser: 9d 729 826 670 202

 

Vis alle noter
Reidar Pedersen, Leder
Reidar Pedersen, Leder
John Erik Hagen, Nestleder
John Erik Hagen, Nestleder
Borgny Eidesvik
Borgny Eidesvik
Thorleif Thormodsen
Thorleif Thormodsen
Benedicte Storhaug
Benedicte Storhaug
Liv Reidun Grimstvedt
Liv Reidun Grimstvedt
Merethe Hansen
Merethe Hansen
Hans Olav Omland
Hans Olav Omland
Bente Haraldson Syre
Bente Haraldson Syre