Kontantstrømoppstilling

2016 2015
Resultat for regnskapsåret 71.015 49.131
Ordinære avskrivninger 6.933 7.040
Endringer i tapsavsetninger -12.823 3.886
Endring nedskrivning verdipapirer -8.534 11.933
Estimatavvik/ utbytte ført mot bankens fond -6.649 – 19.020
Effekt omarbeidelse sammenligningstall pensjonskostnader 0 – 910
= Tilført fra årets drift 49.942 52.060
Endring brutto utlån -470.414 – 381.685
Endring innskudd kunder 405.997 671.304
Endring fordringer på kredittinstitusjoner 113.328 – 42.311
Endring overtatte eiendeler 7.888 4.445
Endring kortsiktige verdipapirplasseringer -1.467 0
Endring øvrige fordringer etc. 340 29.068
Endring annen kortsiktig gjeld etc. -6.946 – 14.017
Utdelt fra gavefond -1.222 – 1.419
A. Netto likviditetsendring fra virksomheten 97.446 317.445
Endring varige driftsmidler -4.112 – 5.081
Endring langsiktige verdipapirplasseringer -30.260 – 55.240
B. Netto likviditetsendring fra investering -34.372 -60.321
Opptak ansvarlig lån 84 84
Opptak/ innfrielse obligasjonslån/ annen langsiktig gjeld -300.864 – 162.006
Opptak egenkapitalbeviskapital 125.555
C. Netto likviditetsendring finansiering -175.225 – 161.922
A + B + C  Netto likviditetsendring i året -112.151 95.202
Likviditetsbeholdning 01.01 576.743 481.541
Likviditetsbeholdning  31.12 464.592 576.743

Likviditetsbeholdningen består av kontantbeholdning, innskudd i Norges Bank samt netto kortsiktige innskudd i norske finansinstitusjoner.