Gjeld og egenkapital

GJELD OG EGENKAPITAL  Noter  2016  2015
Gjeld til kredittinstitusjoner: 7d
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner
uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 6 011 4 110
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 6 011 4 110
Innskudd fra og gjeld til kunder: 7d
Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 1 603 570 1 428 032
Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 6 142 320 5 911 861
Sum innskudd fra og gjeld til kunder 7 745 890 7 339 893
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir:
Obligasjonsgjeld 7d 549 917 850 781
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 549 917 850 781
Annen gjeld: 9
Annen gjeld 32 665 31 723
Sum annen gjeld 32 665 31 723
Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 13 251 13 505
Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser 8c 3 632 11 266
Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 3 632 11 266
Ansvarlig lånekapital: 6b
Evigvarende ansvarlig lånekapital 109 847 109 794
Annen ansvarlig lånekapital 124 767 124 736
Netto ansvarlig lånekapital 234 614 234 530
SUM GJELD 8 585 980 8 485 808
Innskutt egenkapital:
Egenkapitalbeviskapital 6c 125 000 0
Overkursfond 555 0
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 125 555 0
Opptjent egenkapital: 6a
Sparebankens fond 830 542 778 058
Gavefond 10 273 9 495
Utjevningsfond 1 191 0
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 842 006 787 553
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 9 553 541 9 273 361
POSTER UTENOM BALANSEN:
Betingede forpliktelser: 9d 729 826 670 202

 

Vis alle noter