Eiendeler

EIENDELER Noter 2016 2015
Kontanter og fordringer på sentralbanker 428 899 554 769
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner:
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
uten avtalt løpetid eller oppsigelsfrist 196 720 164 429
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 44 000 174 000
Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 240 720 338 429
Utlån til og fordringer på kunder: 2
Kasse-/drifts- og brukskreditter 690 206 682 791
Byggelån 142 279 156 089
Nedbetalingslån 7 091 756 6 614 947
Sum utlån før nedskrivninger 7 924 241 7 453 827
Nedskrivninger på individuelle utlån -26 073 -38 396
Nedskrivninger på grupper av utlån -23 000 -23 500
Sum nedskrivninger -49 073 -61 896
Sum netto utlån og fordringer på kunder 7 875 168 7 391 931
Overtatte eiendeler 2b 36 375 44 263
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdip. med fast avkastning: 3
Sertifikater og obligasjoner, utstedt av andre 657 295 677 667
Sum sertifikater og obligasjoner 657 295 677 667
Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning: 4
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 238 189 186 090
Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer 238 189 186 090
Immaterielle Eiendeler: 5
Utsatt skattefordel 1 771 4 384
EDB Programmer 3 215 3 144
Sum immaterielle eiendeler 4 986 7 528
Varige driftsmidler: 5
Maskiner,inventar og transportmidler 11 569 10 970
Bygninger og andre faste eiendommer 32 779 36 270
Sum varige driftsmidler 44 348 47 240
Andre eiendeler: 9b
Andre eiendeler 385 682
Forskuddsbetalte, ikke påløpte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter:
Opptjente ikke mottatte inntekter 21 649 23 055
Overfinansiering av pensjonforpliktelser 8c 0 0
Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 5 527 1 707
Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader
og opptjente ikke motatte inntekter 27 176 24 762
SUM EIENDELER 9 553 541 9 273 361
Vis alle noter