Resultatregnskap

 

RESULTATREGNSKAP  Note 2016 2015
Renteinntekter og lignende inntekter: 1
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 5 316 9 921
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 272 156 300 717
Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir 10 286 12 645
Sum renteinntekter og lignende inntekter 287 758 323 283
Rentekostnader og lignende kostnader: 1
Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 259 657
Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 83 529 114 679
Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 13 879 22 593
Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 10 503 11 081
Andre rentekostnader o l kostnader 4 500 4 139
Sum rentekostnader og lignende kostnader 112 670 153 149
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 175 088 170 134
Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning:
Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 14 747 6 440
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester:
Garantiprovisjoner 5 882 5 820
Andre gebyrer og provisjonsinntekter 9h 33 042 36 723
Sum provisjonsinntekter og innt. fra banktjenester 38 924 42 543
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester:
Andre gebyrer og provisjonskostnader 4 287 4 309
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler:
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 4 060 -6 281
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning -1 343 0
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta 2 072 1 974
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 4 789 -4 307
Andre driftsinntekter:
Driftsinntekter faste eiendommer 1 214 1 070
Andre driftsinntekter 9f 2 014 2 092
Sum andre driftsinntekter 3 228 3 162
Netto andre driftsinntekter 57 401 43 529
Sum driftsinntekter 232 489 213 663
Lønn og generelle administrasjonskostnader:
Lønn 8 36 971 36 669
Pensjoner 8 -6 966 5 161
Sosiale kostnader 9i 8 837 8 561
Lønn mv.: 38 842 50 391
Administrasjonskostnader 9i 37 742 39 088
Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 76 584 89 479
Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler:
Ordinære avskrivninger 5 6 933 7 040
Andre driftskostnader:
Driftskostnader faste eiendommer 3 776 2 786
Andre driftskostnader 9g 14 700 13 955
Sum andre driftskostnader 18 476 16 741
Sum driftskostnader 101 993 113 260
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 130 496 100 403
Tap på utlån,garantier m.v.: 2c
Tap på utlån 38 221 32 841
Tap på garantier m.v. 0 333
Sum tap på utlån,garantier mv. 38 221 33 174
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 92 275 67 229
Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap
på verdipapirer som er anleggsmidler:
Gevinst/tap 0 -30
Skatt på ordinært resultat 9a 21 260 18 068
RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT 10 71 015 49 131
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 71 015 49 131
Overføringer og disponeringer:
Overføringer
Overført til utjevningsfond 1 191 0
Disponeringer
Utbytte egenkapitalbeviskapital 3 750
Overført til sparebankens fond 64 074 47 131
Overført til gavefond 2 000 2 000
SUM DISPONERINGER 69 824 49 131
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 71 015 49 131
Vis alle noter